Eksperto paieška

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

I. Ekspertų sąrašai ir registrai

Išsamių ekspertų registrų nėra. Yra maždaug 200–300 įvairių specializacijos sričių.

  • Pramonės ir prekybos rūmų valstybės institucijų paskirtus prisiekusiuosius ekspertus galima rasti  čia.
  • Amatų rūmų valstybės institucijų paskirtus prisiekusiuosius ekspertus galima rasti čia.
  • Žemės ūkio rūmų valstybės institucijų paskirtus prisiekusiuosius ekspertus galima rasti Žemės ūkio rūmų regioninėse interneto svetainėse.
  • Architektų rūmų valstybės institucijų paskirtus prisiekusiuosius ekspertus galima rasti Architektų rūmų interneto svetainėse.
  • Informaciją apie Inžinierių rūmų valstybės institucijų paskirtus prisiekusiuosius ekspertus ir registrus galima rasti čia.
  • Apskaitininkų rūmų registruotus ekspertus galima rasti čia.
  • Dar vieną duomenų bazę galima rasti Valstybės institucijų paskirtų prisiekusiųjų ekspertų federacijos interneto svetainėje https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/;
  • Medicinos ekspertai neprivalo būti paskirti ir prisiekusieji. Medicinos eksperto reikėtų ieškoti sąrašuose, kurie skelbiami medicinos asociacijų regioninėse interneto svetainėse.

Eksperto skyrimas iš registro yra plačiai teismų taikoma praktika. Jeigu reikalavimai įvykdomi, ekspertas automatiškai užregistruojamas. Valstybės paskirti registracijos rūmai yra atsakingi už greitą registrų atnaujinimą.

Pagrindinės teismo ekspertizei Vokietijoje taikytinos teisės nuostatos yra:

II. Ekspertų kvalifikacija

Asmuo gali būti įtrauktas į ekspertų sąrašą, jeigu jis turi itin aukštą kvalifikaciją savo ekspertinių žinių srityje. Kad pareiškėjas būtų įtrauktas į ekspertų sąrašą, jis privalo turėti tinkamą profesinę patirtį. Patirtis turi būti įrodoma pateikiant tinkamą eksperto darbo dokumentaciją. Tai gali būti CV, visų atitinkamų akademinių ir profesinių kvalifikacijų pažymėjimų, darbo patirties įrodymų, rekomendacinių laiškų, ataskaitų, mokymo baigimo atestatų kopijos. Taip pat reikia išlaikyti pramonės ir prekybos rūmų, amatų rūmų, o architektams ir inžinieriams – jų profesinių asociacijų egzaminą. Turi būti įrodoma ne tik kvalifikacija, papildomas išsilavinimas ir patirtis, bet ir nepriklausomumas bei profesinis sąžiningumas.

Valstybės institucijų paskirti prisiekusieji ekspertai paprastai registruojami penkeriems metams. Prieš pasibaigiant penkerių metų laikotarpiui, ekspertai turi įrodyti savo kompetenciją, profesinį sąžiningumą ir kvalifikacijos tobulinimą, kad būtų paskirti ir atitinkamai užregistruoti dar penkerių metų laikotarpiui (pvz., patikrinant ir peržiūrint ataskaitas, kurios turi būti pateikiamos naujojo penkerių metų laikotarpio registracijai). Mokymo paslaugas turi suteikti atsakingi subjektai. Jeigu ekspertas nesivadovauja jam taikomomis taisyklėmis arba nuolat neatnaujina įgūdžių, profesinėms asociacijoms leidžiama jį išbraukti iš registro.

III. Ekspertų atlyginimas

Civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose atlyginimas apskaičiuojamas pagal Vokietijos teismų atlygio ir išmokų įstatymą (JVEG).

Galima prašyti avansų ir mokėjimo dalimis.

Kai ekspertas atlieka neteisminį darbą, atlyginimas priklauso nuo individualaus susitarimo dėl atlygio.

IV. Ekspertų atsakomybė

Kai ekspertizę užsako tiek privatūs asmenys, tiek teismai, ekspertui tenka finansinė atsakomybė už neteisingą ekspertizę. Jeigu teismui dirbantis ekspertas netinkamą ekspertizę atliko turėdamas sąmoningą ketinimą arba dėl didelio aplaidumo ir ši netinkama ekspertizė yra teismo sprendimo pagrindas, žalą patyrusi šalis gali pareikšti ieškinį dėl šios žalos atlyginimo (BGB § 839 straipsnis).

Kai ekspertas atlieka neteisminį darbą, taikomos bendrosios nuostatos dėl (sutartinės) atsakomybės.

V. Papildoma informacija apie eksperto dalyvavimą procese

1. Ekspertų skyrimas

Ekspertą skiria teismas. Vis dėlto šalys turi teisę teikti pasiūlymus, ką skirti ekspertu.

a) Ekspertą skiria teismas

Teismas paprastai naudojasi ekspertų sąrašu arba registru. Be to, teismas gali skirti bet kurį ekspertą, laikomą tinkamu ir kompetentingu. Teismo paskirtas ekspertas yra tas, kurį skiria ir jam nurodymus duoda teismas. Pagrindinė pareiga yra atliekant ekspertizę padėti teismui.

b) Ekspertą skiria šalys

Jeigu šalys susitaria, kad ekspertais turėtų būti skiriami tam tikri asmenys, teismas privalo jų susitarimu vadovautis; tačiau teismas gali nustatyti, kad šalys gali pasirinkti tik tam tikrą asmenų skaičių.

Jeigu šalis pageidauja ekspertą skirti savo iniciatyva, kad ekspertas jai padėtų, jis laikomas ne teismo, o privačiu ekspertu.

2. Procedūra

a) Civilinis procesas

Teismas turi motyvuoti savo sprendimus ir, jeigu teismas vadovaujasi ekspertize, jis turi pateikti nuorodą į eksperto išvadas. Teismas neprivalo vadovautis ekspertize, tačiau ekspertizė dažnai turi itin didelę reikšmę teismo sprendimui. Atlikdamas apžiūrą vietoje, ekspertas turi susisiekti su visomis šalimis. Kai, pavyzdžiui, ekspertui reikia daugiau informacijos iš šalių, šį aspektą turi sureguliuoti teismas.

i. Eksperto išvada

Šalys gali užginčyti paskirto eksperto išvadą pateikdamos pareiškimus arba pasamdydamos privatų ekspertą ir pateikdamos jo išvadą teismui – priešingą ekspertizę.

ii. Teismo posėdis

Įrodymams surinkti iki teisminio bylos nagrinėjimo gali būti pradėtas nepriklausomas procesas (vok. selbständiges Beweisverfahren). Šiomis aplinkybėmis ekspertas gali būti skiriamas iki pagrindinio proceso pradžios. Šio proceso paskirtis – tik išsaugoti įrodymus tolesniam teismo procesui arba išvengti bylinėjimosi.

Teismo posėdyje vadovaujamasi Praktikos kodeksu ir proceso normomis. Ekspertas į teismo klausimus turi atsakyti objektyviai, suprantamai ir išsamiai. Kryžminės apklausos Vokietijos procesinėje teisėje nenumatytos, tačiau klausimus gali užduoti ne tik teisėjas, bet ir bylos šalys.

b) Kitos procedūros

Baudžiamosiose bylose teismas ekspertą turėtų skirti iš pripažinto teismo ekspertų registro. Kitas asmuo turėtų būti pasirenkamas tik tuo atveju, jeigu tai reikalinga dėl ypatingų aplinkybių (Baudžiamojo proceso kodekso (StPO) § 73 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nurodyti eksperto veiklos gaires. Kitos normos išdėstytos Baudžiamojo proceso kodekse.

 

Čia pateikta informacija surinkta pagal projektą „Eksperto paieška“ iš šalių kontaktinių centrų, kuriuos atrinko Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI).

Paskutinis naujinimas: 27/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.