Eksperto paieška

Malta

Turinį pateikė
Malta

I. Ekspertų sąrašai ir registrai

Teismas gali naudotis asmenų, pageidaujančių atlikti ekspertų pareigas, sąrašu arba registru. Sąrašą arba registrą tvarko Teisingumo departamentas. Teisminių institucijų nariai asmenį teismo ekspertu gali skirti savo nuožiūra iš jų vidiniam naudojimui prieinamo sąrašo / registro. Šis registras skirtas naudoti tik teisminėms institucijoms. Asmenys, pageidaujantys atlikti teismo ekspertų pareigas, turi pareikšti susidomėjimą, kad jų vardas, pavardė ir duomenys būtų įtraukti į Teisingumo departamento sąrašą. Jie neprisiekia; tačiau jų paprašoma užpildyti išsamaus patikrinimo formą, kuria jie sutinka su Teisingumo departamento atliekamais patikrinimais, ir kartu su forma pateikti patvirtintą savo orderio ir (arba) kvalifikacijų formą, naujausią policijos pažymą apie elgesį, Europass Curriculum Vitae ir ranka parašytą motyvacinį laišką. Bendras asmenų, pageidaujančių atlikti teismo ekspertų pareigas, skaičius yra apie 1 000. Tačiau teisėjai ir magistratai gali skirti bet kurį asmenį, kurį jie laiko tinkamu ir kompetentingu, net jeigu jis nėra įtrauktas į sąrašus (teismai turi pasirinkimo laisvę). Galiausiai teismai taip pat skelbia tris teismo ekspertų, t. y. architektų ir civilinių inžinierių, buhalterių ir inžinierių, sąrašus. Jie kasmet skelbiami Vyriausybiniame leidinyje.

2019 m. ekspertų sąrašas paskelbtas čia (PDF p. 4 ir tolesni psl.).

II. Ekspertų kvalifikacija

Kad ekspertai galėtų vadintis ekspertais, jie turi turėti tam tikrą kvalifikaciją, tačiau jie neprivalo būti profesinės asociacijos nariais. Nuolatinės kvalifikacijos kėlimo sistemos ar kokio nors reikalavimo nuolat tobulėti nėra. Kursų ekspertams nėra. Eksperto profesinis vardas nėra saugomas, ekspertai į atskiras rūšis neskirstomi. Teisingumo departamento tvarkomas asmenų, pageidaujančių atlikti teismo ekspertų pareigas, sąrašas / registras į kategorijas skirstomas pagal ekspertinių žinių sritį.

III. Ekspertų atlyginimas

Ekspertų atlyginimas apskaičiuojamas pagal fiksuotą tarifą, tačiau apribojimų, kaip ekspertui gali būti atlyginama, nėra. Ekspertui sumoka viena šalis, tačiau teismas gali nuspręsti, kuri šalis turi padengti išlaidas. Šalys turi galimybę gauti teisinę pagalbą, iš anksto nustatytų tarifų nėra. Kalbant apie išankstinį sumokėjimą, teismas gali nurodyti šalims teisme įmokėti užstatą, kuris pereis ekspertui, kai šis atliks savo darbą.

IV. Ekspertų civilinė atsakomybė

Taikomi bendrieji deliktinės ir sutarčių teisės principai, civilinės atsakomybės riba netaikoma. Ekspertai profesinės civilinės atsakomybės draudimo turėti neprivalo.

V. Papildoma informacija

Ekspertų skyrimas reglamentuojamas Maltos teisyno 12 skyriaus Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 644–682 straipsniuose.

Be to, baudžiamosios teisės srityje ekspertų skyrimas reglamentuojamas Maltos teisyno 9 skyriaus Baudžiamojo kodekso 650–657 straipsniuose.

Ekspertų skyrimas

Civiliniame procese ekspertus skiria teismas, juos netgi gali siūlyti šalys. Taigi, ekspertai skiriami arba teismo, arba šalių prašymu tais atvejais, kai reikia nustatyti techninius aspektus. Tai daroma, pavyzdžiui, kai nagrinėjami statybos klausimai, eismo įvykiai, apskaitos klausimai, sveikatos problemos ir žalos vertinimas.

Baudžiamosiose bylose ekspertus parenka teismas. Tokių ekspertų užginčijimo procedūra yra tokia pati kaip ir civilinėse bylose. Baudžiamosiose bylose ekspertai pagal teismo nurodymus ekspertizę gali pristatyti žodžiu arba pateikti raštu. Ekspertizėje turi būti nurodyti faktai ir aplinkybės, kuriais grindžiamos ekspertų išvados. Jeigu ekspertizė pristatoma žodžiu, teismo kancleris arba jo funkcijas atliekantis asmuo turi ją išdėstyti raštu.

1. Ekspertą skiria teismas

Ekspertai turi teisinę pareigą pranešti apie bet kokį interesų konfliktą. Teismo paskirtų ekspertų atliktos ekspertizės vertinamos patikimiau negu šalių paskirtų ekspertų atliktos ekspertizės.

2. Ekspertą skiria šalys

Konkretaus proceso, kai ekspertą skiria šalis, nėra. Pagal susitarimą galima kartu paskirti vieną bendrą ekspertą. Teismas gali nurodyti šalims paskirti vieną bendrą ekspertą.

VI. Procedūra

A) Civilinis procesas

Parengiamuoju ar ikiteisminiu etapu ekspertai skiriami ta pačia tvarka.

1. Ekspertizė

Tikimasi, kad šalys ekspertui duos išsamius nurodymus ir pateiks klausimus, į kuriuos ekspertas turėtų stengtis atsakyti. Teismo nurodyme, kuriuo skiriamas ekspertas, išdėstomos sąlygos, kurias ekspertas turi išsinagrinėti. Kai ekspertai pateikia ekspertizę ir jiems užmokama, jie kviečiami dėl savo ekspertizės prisiekti ir tada abi šalys atlieka jų kryžminę apklausą.

Ekspertizės struktūra nėra nustatyta, nereikalaujama, kad ekspertai pateiktų preliminarią ekspertizę. Tikimasi, kad galutinėje ekspertizės išvadoje ekspertai atsakys į šalių klausimus. Maltos teisyno 12 skyriaus Organizavimo ir civilinio proceso kodekso 665 straipsnyje numatyta, kas turėtų būti išdėstyta ekspertizės išvadoje. Tame straipsnyje numatyta, kad ekspertizės išvadoje turėtų būti nurodyti atlikti tyrimai ir nustatytų faktų pagrindai. Be to, jame numatyta, kad ekspertizės išvada turėtų būti aiškiai ir įskaitomai išspausdinta arba surašyta rašalu. Prie ataskaitos neturėtų būti pridedami planai ar modeliai, nebent taip nurodo teismas arba su tuo sutinka šalys.

2. Teismo posėdis

Eksperto dalyvavimo parengiamajame posėdyje nereikalaujama. Paprastai tikimasi, kad ekspertai tik informuos šalis apie posėdžius, kuriuos jie yra numatę surengti, visi ekspertų prašymai šalims turi būti pateikiami per minėtus posėdžius. Kryžminė ekspertų apklausa paprastai atliekama teismo posėdyje. Teismas nestebi ir nekontroliuoja ekspertų atliekamų tyrimų pažangos, teismas nevykdo ir kokybės kontrolės. Šalys ekspertizę gali užginčyti pareiškimais ir pateikdamos priešingą ekspertizę. Teismas neprivalo patvirtinti ekspertizės prieš savo įsitikinimą.

 

Čia pateikta informacija buvo surinkta per Eksperto paieškos projektą iš kiekvienos šalies kontaktinių asmenų, kuriuos atrinko Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI).

Paskutinis naujinimas: 22/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.