Eksperto paieška

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

I. Ekspertų sąrašai ir registrai

Slovakijos Respublikoje galioja oficialus ekspertų sąrašas (registras). Ekspertų sąrašas yra visiems prieinamas internete.

Už ekspertų registro tvarkymą atsakingas subjektas yra Teisingumo ministerija.

Kad būtų įtraukti į registrą, ekspertai turi atitikti šiuos kriterijus:

 • visiškas veiksnumas,
 • pateikta informacija apie teistumą, kurioje teistumo įrašų nėra,
 • atitinkamas išsilavinimas (jei įmanoma, universitetinis),
 • specialūs trumpalaikiai kursai, skirti teismo ekspertų profesiją reglamentuojančioms teisės normoms,
 • ne mažiau kaip septynerių metų patirtis atitinkamoje kompetencijos srityje (visa po diplomo įgijimo),
 • išlaikytas specialus Teisingumo ministerijos arba deleguoto subjekto organizuotas egzaminas,
 • specialus ilgalaikiai kursai, skirti teismo ekspertų profesiją reglamentuojančioms teisės normoms, ir atitinkamas sąrašo skyrius ar poskyris (reikalinga tik pasirinktiems skyriams ir poskyriams),
 • būtina materialinė įranga,
 • per pastaruosius trejus metus nebuvo išbrauktas iš teismo ekspertų sąrašo dėl administracinio delikto ir nėra šiuo metu galiojančio draudimo būti teismo ekspertu dėl administracinio delikto,
 • teismo eksperto priesaika.

Ekspertai pirmiausia turi prisiekti, tada jie užregistruojami. Kad būtų įtraukti į sąrašą, ekspertai turi pateikti prašymą. Teisingumo ministerija į ekspertų sąrašą privalo įrašyti asmenį, kuris atitinka teisės aktų reikalavimus.

Teisingumo ministerija gali pašalinti ekspertą iš sąrašo:

 • gavusi rašytinį eksperto prašymą,
 • jei asmuo nebeatitinka minėtų reikalavimų,
 • kaip drausminę nuobaudą,
 • jei asmuo vykdo veiklą neturėdamas atsakomybės draudimo,
 • jei asmuo neišlaiko profesinės kompetencijos patikrinimo.

Teisingumo ministerija ekspertų sąrašą nuolat atnaujina.

Ekspertus galima rasti naudojantis paieškos priemone. Ši paieškos priemonė apima visus ekspertus. Ekspertai išvardijami pagal specializaciją, o specializacijos pateiktos registre.

II. Eksperto kvalifikacija

Kad būtų užregistruoti, ekspertai savo specializacijos srityje turi pasiekti tam tikrą išsilavinimo lygį. Kad ekspertai galėtų verstis eksperto praktika, jie neprivalo būti profesinės asociacijos nariai. Ekspertai privalo nuolat tobulinti savo įgūdžius. Teisę organizuoti nuolatinį profesinį mokymą turi specializuoti ekspertų institutai.

III. Ekspertų atlyginimas

Ekspertas gali susitarti su perkančiąja organizacija, kuri nėra teismas ar kita valstybės institucija, dėl eksperto sutartinio atlygio ar sumos. Jei sutarimas nepasiekiamas, ekspertas turi teisę gauti tarifinį užmokestį, išlaidų kompensaciją ir kompensaciją už sugaištą laiką. Ekspertams skiriamo tarifinio užmokesčio dydis nustatomas pagal laiką, darbo dalies metodą arba fiksuoto tarifo metodą.

Teismo paskirti ekspertai gali gauti išankstinį išlaidų apmokėjimą. Civilinėse bylose eksperto užmokestį sumoka šalys, baudžiamosiose bylose – valstybė.

IV. Ekspertų atsakomybė

Slovakijos Respublikos teisės aktuose yra konkreti nuostata, kuria reglamentuojama eksperto atsakomybė. Naujausia įstatymo Nr. 382/2004 Rink. redakcija reglamentuoja kelių rūšių administracinius nusižengimus.

Ekspertai privalo apsidrausti savo galimos atsakomybės profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Toks draudimas neapima eksperto atsakomybės už konsultacijas, kurias jis teikia kitose valstybėse narėse.

Eksperto atsakomybei nustatyta 33 193 EUR viršutinė riba.

V. Papildoma informacija apie eksperto dalyvavimą procese

Pagrindiniai teisminei ekspertizei Slovakijos Respublikoje taikytini teisės aktai yra naujausia įstatymo Nr. 382/2004 Rink. redakcija, Reglamentas Nr. 228/2018 Rink., Civilinio proceso kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas ir Administracinio proceso kodeksas.

Bendrosios ekspertų skyrimo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose taisyklės yra vienodos.

Slovakijos Respublikos teisės sistemoje ekspertai į liudytojus ekspertus, techninius ekspertus, teisės ekspertus ar kokius nors kitus ekspertus neskirstomi. Bendras užregistruotų ekspertų skaičius yra apie 3 000.

Ekspertų skyrimas

Ekspertus gali skirti teismas arba kita valstybės institucija. Ekspertai gali būti skiriami parengiamojo ar ikiteisminio tyrimo tikslais. Baudžiamajame ikiteisminiame tyrime ekspertą gali skirti policijos pareigūnas arba prokuroras.

Eksperto paskyrimas bylose civiliniame, baudžiamajame ir administraciniame teisme nesiskiria. Teismo paskirti ekspertai turi teisinę pareigą pranešti apie bet kokį interesų konfliktą. Kai ekspertus skiria teismai, teismas ekspertą pasirenka iš ekspertų sąrašo arba registro. Ekspertą iš sąrašo gali skirti teismas arba pasirinkti viena iš šalių. Jei sąraše nėra registruotų teismo ekspertų arba jei nė vienas registruotas teismo ekspertas negali atlikti ekspertizės, teismas gali paskirti teismo ekspertą ad hoc pagrindu.

Procedūra

Civilinis procesas

Kryžminė ekspertų apklausa paprastai atliekama teisminio bylos nagrinėjimo metu. Eksperto nuomonė teismo neįpareigoja. Eksperto ataskaita turi tokią pat reikšmę kaip ir kiti įrodymai, teisėjas privalo ją įvertinti laisvai ir atsižvelgdamas į kitus įrodymus.

Nėra procedūros, pagal kurią ekspertai susitiktų prieš teisminį nagrinėjimą arba būtų apklausiami prieš teisminį nagrinėjimą, siekiant susiaurinti klausimus ir teismui suprasti nuomonių skirtumus.

Teismo prašymu šalys privalo bendradarbiauti su ekspertu, kad ekspertai gautų jiems reikalingus šaltinius ar duomenis.

1. Eksperto ataskaita

Eksperto ataskaitos struktūra turi būti tokia:

 • Antraštinis puslapis
 • Įvadas
 • Ataskaita
 • Išvada
 • Priedai
 • Eksperto nuostata

Nereikalaujama, kad ekspertai pateiktų preliminarią ataskaitą. Ekspertai savo ataskaitoje neprivalo atsižvelgti į šalių argumentus.

Teismas gali nurodyti ekspertui pateikti papildomą ataskaitą. Ekspertai savo ataskaitą pateikia raštu arba žodžiu.

2. Teismo posėdis

Ekspertas privalo dalyvauti parengiamajame posėdyje. Ekspertas turi dalyvauti pagrindiniame posėdyje, kad galėtų atsakyti į teismo ir šalių klausimus. Kryžminė ekspertų apklausa paprastai atliekama teisminio bylos nagrinėjimo metu.


Čia pateikta informacija buvo surinkta per Eksperto paieškos projektą iš kiekvienos šalies kontaktinių asmenų, kuriuos atrinko Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI).

Paskutinis naujinimas: 05/10/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.