Eksperto paieška

Informacija apie eksperto paiešką ES šalyse.

 

Ekspertas yra teismo arba šalių paskirtas asmuo, kuris teismo proceso metu teikia ekspertines žinias tam tikru klausimu. Jo pareiga – vykdyti teismo nurodymus, net jei jį paskyrė šalys.

Paprastai ekspertų pareigos ir atsakomybė nustatomos nacionaliniais įstatymais. Dauguma šalių nustato pripažinimo ekspertu teismo procese reikalavimus (išsilavinimas, mokymas ir (arba) sertifikavimas). Šiuo metu valstybės narės nėra susitarusios dėl reikalavimų (teismų) ekspertams, o nacionalinės nomenklatūros labai skiriasi.

Ekspertai gali būti įvairių tipų:

  • liudytojo–eksperto bus paprašyta išaiškinti faktus ir (arba) pateikti nuomonę, pagrįstą jo kompetencija techniniais klausimais arba jo patirtimi, siekiant išsiaiškinti šalių argumentus;
  • techninio eksperto bus paprašyta pateikti savo nuomonę techniniais ar moksliniais klausimais;
  • su teisės ekspertu gali būti konsultuojamasi užsienio teisei taikytinų taisyklių, praktikos ir teisių klausimais;
  • kiti ekspertai.

Nacionalinėse ekspertų ir ekspertinių žinių suvestinėse pateikiama informacija apie esamus nacionalinius ekspertų sąrašus ir registrus, reikalavimus, kurių turi laikytis ekspertai, ekspertų darbo užmokestį ir atsakomybę, taip pat informacija apie ekspertų procedūrų vykdymą.

 

Šias nacionalines informacijos suvestines parengė Europos ekspertizės ir ekspertų institutas (EEEI) pagal Europos Komisijos teisingumo programos finansuojamą Ekspertų paieškos projektą.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.