Sameklēt ekspertu

Beļģija

Saturu nodrošina
Beļģija

I. Ekspertu saraksti un reģistri

Tikai tās personas, kuras ar tieslietu ministra vai tieslietu ministra pilnvarotas amatpersonas lēmumu un pēc Akreditācijas komisijas ieteikuma ir iekļautas valsts tiesu ekspertu un zvērinātu tulkotāju, tulku un tulkotāju-tulku reģistrā, ir tiesīgas iegūt tiesu ekspertu nosaukumu un pieņemt un veikt tiesu ekspertu uzdevumus vai iegūt zvērināta tulkotāja, tulka vai tulkotāja-tulka nosaukumu un veikt viņiem ar likumu uzticētos rakstiskās vai mutiskās tulkošanas uzdevumus.

Fiziskas personas tiek reģistrētas minētajā reģistrā, ja tās:

 • ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi vai tur likumīgi uzturas;
 • nav notiesāti ar galīgu spriedumu, pat ja tas ir nosacīti, par noziedzīgu nodarījumu, par ko piespriests naudas sods, piespiedu darbs vai brīvības atņemšana, izņemot sodāmību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un sodāmību, kas, pēc tieslietu ministra atzinuma nepārprotami nav šķērslis ekspertīzes veikšanai ekspertīzes jomā un specializācijā, kurā viņi reģistrējas kā eksperti, vai arī zvērinātu tulkotāju, tulku un tulkotāju-tulku rakstiskās vai mutiskās tulkošanas darbu veikšanai valodās, kurās viņi reģistrējas kā zvērināti tulkotāji, tulki vai tulkotāji-tulki. Tas pēc analoģijas attiecas uz personām, kurām ārvalstīs ar res judicata spriedumu ir piespriests tāds pats sods;
 • ir vismaz 21 gadu vecas, ja šīs personas ir zvērināti tulkotāji, tulki vai tulkotāji-tulki;
 • apliecina nepieciešamās profesionālās prasmes un juridiskās zināšanas;
 • rakstiski apliecina savu pieejamību tiesu iestādēm;
 • apliecina profesionālo kompetenci un juridiskā zināšanas;
 • apņemas turpināt apmācību savā kompetences jomā;
 • apņemas ievērot Karaļa noteikto ētikas kodeksu, kas paredz vismaz neatkarības un objektivitātes principus;
 • ir nodevušas zvērestu.

Reģistru pārvalda un pastāvīgi atjaunina Federālais valsts dienests.

Ieraksts valsts reģistrā ir derīgs sešus gadus, un to katru reizi var pagarināt uz tādu pašu laikposmu. Pagaidām ieraksti ir tikai provizoriski, līdz tiks izveidota akreditācijas komisija. Akreditācijas komisija uzsāka darbu 2019. gada jūnija sākumā. Visi gandrīz 4000 ekspertu/tulkotāju/tulku būs jāpārbauda līdz 2022. gada 30. novembrim.

Ir ieviests pārejas plāns, saskaņā ar kuru tiesu iestādēs strādājošajiem ekspertiem ir jāievēro tā noteikumi ne vēlāk kā 6 gadus pēc 2014. gada 10. aprīļa likuma spēkā stāšanās dienas. Tā rezultātā tas ir atlikts līdz 2022. gada 1. decembrim.

2020. gada 24. decembrī stājās spēkā jauns 2020. gada 20. decembra likums, kas ļauj visiem ekspertiem reģistrēties pagaidu datubāzē. Pagaidu reģistrācija ir spēkā līdz 2022. gada 30. novembrim.

Pašlaik reģistram var piekļūt tikai tiesneši. Turpmāk tam vajadzētu būt pieejamam ikvienam Federālā valsts dienesta tieslietu tīmekļa vietnē.

Lai tiktu iekļauts reģistrā, ekspertam ir jāpierāda, ka viņam ir nepieciešamās profesionālās spējas un juridiskās zināšanas (Tiesu kodeksa 555/8. panta 4. punkts).

Šis pierādījums tiek sniegts:

 • Attiecībā uz profesionālo kompetenci:
  • tiesu ekspertiem – ar diplomu, kas iegūts ekspertīzes jomā, kurā pretendents piesakās tiesu eksperta reģistrācijai, un apliecinājumu, ka viņam ir piecu gadu atbilstoša pieredze astoņu gadu laikā pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, vai, ja diploma nav, ar apliecinājumu par piecpadsmit gadus ilgu attiecīgu pieredzi divdesmit gadu laikā pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas;
  • zvērinātiem tulkotājiem, tulkiem un tulkotājiem-tulkiem - iegūtais diploms vai pierādījumi par vismaz divu gadus ilgu attiecīgo pieredzi, kas iegūta astoņu gadu laikā pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, vai jebkādi citi pierādījumi par tās(-o) valodas(-u) zināšanām, attiecībā uz kuru(-ām) viņi ir iesnieguši reģistrācijas pieteikumu. Tiesu eksperti un zvērināti tulkotāji, tulki un tulkotāji-tulki, kuru domicils ir citā ES valstī, var pierādīt savu profesionālo kompetenci, reģistrējoties līdzīgā reģistrā savā valstī, un viņiem ir jāiesniedz to apliecinošs dokuments. Karaļa dekrēts, kas jāpieņem Federālajam parlamentam, noteiks “kvalifikācijas celšanas un apmācības” pienākumus.
 • Attiecībā uz juridiskajām zināšanām:  sertifikāts, kas izsniegts pēc mācību kursa pabeigšanas, kurš atbilst Karaļa 2018. gada 30. marta dekrētā izklāstītajiem nosacījumiem.

II. Tiesas ekspertu atalgojums

Civillietās tiesas eksperta honorāru nosaka puses. Tomēr galavārds ir tiesai, un tā var nolemt samazināt ierosinātā tiesas eksperta honorāru.

Krimināllietās tiesas ekspertu honorārus nosaka ar karaļa dekrētu.

Puses nevar saņemt juridisko palīdzību, lai samaksātu eksperta honorāru.

III. Tiesas ekspertu atbildība

Tiesas eksperti ir atbildīgi saskaņā ar vispārējiem noteikumiem (civiltiesības/līgumtiesības). Eksperta atbildība nav ierobežota ar likumu.

IV. Papildu informācija par ekspertīzes procedūru

Galvenās tiesību normas, kas Beļģijā piemērojamas tiesu ekspertīzei, ir Beļģijas Tiesu kodeksa 962.–991. pants: (teksts pieejams holandiešu, franču un vācu valodā).

Beļģijas tiesību sistēmā nav noteikta atšķirība starp dažādiem ekspertu veidiem, bet ir iekļauti tikai tiesu eksperti. Tā izšķir tikai tiesu ekspertus, no vienas puses, un tulkotājus/tulkus, no otras puses.

Šis nosaukums ir aizsargāts.

1. Ekspertu iecelšana

Saskaņā ar Beļģijas Tiesu kodeksu tikai tiesneši un izmeklēšanas tiesneši un/vai prokurors var iecelt tiesas ekspertu.

Tomēr lietas dalībniekiem nav aizliegts pieprasīt sava eksperta atzinumu. Šādu privātu ekspertu tad sauc par “tehnisko konsultantu”. Likums neregulē to iejaukšanos.

Beļģijas Tiesu kodeksa 962. pantā ir noteikts, ka: “Tiesnesis var uzdot ekspertiem izdarīt secinājumus vai sniegt tehniska rakstura atzinumus, lai atrisinātu strīdu, par kuru ir iesniegta lieta, vai ja pastāv objektīvs un reāls strīda rašanās risks. Tiesnesis var iecelt ekspertus, par kuriem puses vienojas. Tiesnesis var atkāpties no pušu izvēles tikai ar pamatotu lēmumu.”

a) tiesas norīkota iecelšana

Nav atšķirības starp ekspertu iecelšanu civiltiesas vai krimināltiesas procesa vajadzībām. Tiesu kodeksa 555/6 līdz 555/16. pants ir piemērojams gan civillietās, gan krimināllietās (Tiesu kodeksa 2. pants).

Izņemot gadījumus, kas paredzēti Tiesu kodeksa 555/15. pantā (steidzamos gadījumos vai gadījumos, kad nav pieejams eksperts ar vajadzīgajām zināšanām un specializāciju), tiesām ir pienākums iecelt ekspertu, kas reģistrēts Valsts tiesu ekspertu reģistrā.

Civiltiesām ir rīcības brīvība iecelt jebkuru reģistrā iekļautu ekspertu, kuru tās uzskata par piemērotu ierosinātajam uzdevumam. Tās var iecelt arī pušu izvēlētus ekspertus, un tām nav atļauts atkāpties no šīs izvēles bez pamatota iemesla.

Ekspertiem ir juridisks pienākums pārbaudīt, vai viņiem nav interešu konflikta.

b) pušu norīkota iecelšana

Katra puse var pieprasīt sava eksperta atzinumu civillietās. Šādu ekspertu sauc par “tehnisko konsultantu”. Ieceļot “tehnisko konsultantu”, pusēm nav jāievēro īpaši noteikumi vai procedūra.

2. Procedūra

Tiesai ir rīcības brīvība izlemt, vai eksperta atzinums ir nepieciešams strīda izšķiršanai vai patiesības noskaidrošanai.

Eksperta uzdevums ir sniegt atzinumu tiesai, izpildot tiesas doto konkrēto uzdevumu.

Tiesai eksperta atzinums nekad nav saistošs.

Civilprocesā tiesa uzrauga ekspertīzes gaitu un nodrošina, ka tiek ievēroti termiņi un ka eksperta liecība tiek uzklausīta.

Ekspertam ir jāievēro uzdevuma noteikumi.

Puses var apstrīdēt ziņojumu, sniedzot paziņojumus un sniedzot pretatzinumu.

Tiesas procesa laikā ekspertiem ir atļauts sazināties ar pusēm, bet, lai ievērotu principu par abu pušu uzklausīšanu, jebkurai saziņai jānotiek visu pušu klātbūtnē.

a) Eksperta ziņojums

Eksperta novērtējuma rezultāti tiek atspoguļoti ziņojumā.

Ziņojumā ietverti sagatavošanas dokumenti, eksperta darbs un konstatējumi, kā arī secinājumi. Tajā ietverti arī visi dokumenti, kurus eksperts ir izskatījis.

Galīgo ziņojumu iesniedz tiesai, kas iecēlusi ekspertu.

Civillietās, ja tiesa negūst nepieciešamos paskaidrojumus, tā var uzdot vai nu tam pašam ekspertam veikt papildu ekspertīzi, vai arī uzdot veikt citu ekspertīzi.

b) Lietas izskatīšana tiesā

Tiesa var uzklausīt ekspertu tiesas sēdē. Pēc eksperta vai pušu pieprasījuma tiesnesis var uzklausīt arī pušu tehniskos konsultantus.

Lapa atjaunināta: 27/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.