Sameklēt ekspertu

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

I. Ekspertu saraksti un reģistri

Tiesas ieceltie eksperti atbilstoši savai kompetencei nepieciešamības gadījumā sniedz tiesai eksperta atzinumu, lai noskaidrotu faktus vai precizētu tiesvedībā noskaidrotos faktus.

Apgabaltiesas un komerctiesas uztur sarakstu ar ekspertiem, kurus tiesas var iecelt, kā arī sarakstu ar juridiskām personām, institūtiem, iestādēm un valsts struktūrām, kam ir atļauts sniegt eksperta pakalpojumus (turpmāk “juridisko personu saraksts”). Šie saraksti ir publicēti tiesu tīmekļa vietnēs.

Tieslietu ministrija uztur vienotu elektronisku, pa kompetences jomām sadalītu tādu ekspertu sarakstu, kurus tiesas var iecelt, un juridisko personu sarakstu par visu Horvātijas Republikas teritoriju, šie saraksti ir publicēti savā tīmekļa vietnē.

Lai sāktu procedūru ekspertu iekļaušanai sarakstā, ir jāiesniedz pieprasījums tās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājam, kurai piekritīga pieteikuma iesniedzēja dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese. Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu parakstītājvalstu pilsoņi, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Horvātijas Republikā, pieteikumu iekļaušanai ekspertu sarakstā iesniedz Zagrebas apgabala tiesā vai Zagrebas komerctiesā.

Ja persona, kas vēlas tikt iekļauta sarakstā, atbilst prasībām, attiecīgās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājs pirms lēmuma pieņemšanas par personas iekļaušanu ekspertu sarakstā nosūta kandidātu uz pārbaudi, kur tiek novērtētas viņa zināšanas par tiesu sistēmas struktūru, valsts pārvaldi un juridisko terminoloģiju. Eksāmenu pieņem apgabaltiesu zināšanu novērtēšanas komitejas, kas sastāv no priekšsēdētāja un diviem locekļiem, kurus ieceļ no attiecīgās tiesas tiesnešu vidus. Personai, kas kandidē uz pilnas slodzes darbu un kam ir grāds tiesību zinātnēs, nav jākārto eksāmens. Personu, kas vēlas tikt reģistrēta un ir nokārtojusi eksāmenu, attiecīgās tiesas priekšsēdētājs nosūta uz profesionālo apmācību profesionālā tiesas ekspertu apvienībā. (Tomēr tiesu ekspertīzes speciālistiem, kam ir derīga darba atļauja (licence), kā arī darbiniekiem, kas veic ekspertīzi institūtos, iestādēs un valdības struktūrās, nav obligāti nepieciešama profesionālā apmācība tajās kompetences jomās, kurās minētajiem institūtiem, iestādēm un valdības struktūrām ir atļauts veikt ekspertīzi.)

Kad kandidāts ir pabeidzis profesionālo apmācību un ir savākti pierādījumi par atbilstību atzīšanai par reģistrētu ekspertu vai kad kandidāts ir izpildījis nosacījumus, kas ļauj veikt tiesu ekspertīzi, attiecīgās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājs pieņem lēmumu par pieprasījumu.

Tiesas ieceltiem ekspertiem vai juridiskajām personām jābūt apdrošinātiem visā ekspertīzes veikšanas laikā. Pirms iekļaušanas sarakstā un katru nākamo gadu, kamēr vien eksperts ir iekļauts sarakstā vai ir spēkā juridiskās personas apstiprinājums, kompetentās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājam iesniedz pierādījumu, ka ir noslēgts civiltiesiskās apdrošināšanas līgums (ir saņemta apdrošināšanas polise).

Ekspertus iekļauj sarakstā uz četriem gadiem. Juridiskajai personai, institūtam, iestādei vai valdības struktūrai ir atļauts veikt tiesu ekspertīzi četrus gadus.

Ieceltais eksperts dod zvērestu tiesas priekšsēdētājam, kas viņu iecēlis par reģistrēto ekspertu.

Kad pagājis laiks, uz kuru eksperts bijis iecelts, sarakstā iekļauto ekspertu var atkal iecelt uz četriem gadiem, un juridiskai personai, institūtam, iestādei vai valsts struktūrai var atkal atļaut veikt tiesas ekspertīzes. Atkārtotas iecelšanas vai apstiprināšanas pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms spēkā esošā iecelšanas laikposma beigām.

Attiecīgās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājs no reģistra svītro (uz laiku svītro) tajā iekļauto ekspertu:

 • ja attiecīgais eksperts to pieprasa;
 • ja eksperts maina dzīvesvietu; ja tiek konstatēts, ka reģistrācijas nosacījumi nav bijuši izpildīti vai iecelšanas nosacījumi vairs nav izpildīti;
 • ja ar kompetentās iestādes galīgu lēmumu viņš ir atzīts par nepiemērotu darbības veikšanai tajā jomā, kurā viņš bijis iecelts;
 • ja ar galīgu spriedumu viņam ir atņemta rīcībspēja;
 • ja viņš ir notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kā dēļ viņš nevar strādāt civildienestā;
 • ja viņš veic eksperta uzdevumus negodprātīgi vai nolaidīgi;
 • ja viņš pēc noteiktā perioda beigām neiesniedz pierādījumu, ka ir noslēgts civiltiesiskās apdrošināšanas līgums attiecībā uz reģistrēta eksperta pienākumu pildīšanu;
 • ja viņš neievēro noteikumus par visas tās informācijas slepenību, ko viņš ir uzzinājis ekspertīzes laikā.

Attiecīgās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājs galīgi svītro ekspertu no saraksta, ja eksperts veic tiesas iecelta eksperta darbu pēc tam, kad ir kļuvis izpildāms rīkojums, ar ko uz laiku viņam atsaka vai aizliedz viņa uzdevumu veikšanu.

Ekspertiem vai juridiskajām personām, kam ir atļauts pildīt tiesas ieceltu ekspertu pienākumus, nekavējoties jāziņo par savu datu izmaiņām tiesai, kas tos ir iekļāvusi iecelto vai apstiprināto sarakstā. Tiesai ir nekavējoties jāievieš šīs izmaiņas sarakstos, kuros ir reģistrēti eksperti vai juridiskās personas, ko tiesas var iecelt.

II. Ekspertu kvalifikācija

Rīkojumā par tiesas ieceltiem ekspertiem (oficiālais vēstnesis Nr. 38/14, Nr. 123/15, Nr. 29/16 (labojums) un Nr. 61/19) ir noteikti tiesas iecelto ekspertu iecelšanas nosacījumi un procedūra un viņu tiesības un pienākumi.

Persona var strādāt par tiesas ieceltu ekspertu, ja tā atbilst šādām prasībām:

1) tā ir Horvātijas Republikas, Eiropas Savienības dalībvalsts vai tādas valsts pilsonis, kura ir parakstījusi Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu;

2) tā spēj veikt tiesas iecelta eksperta pienākumus;

3) tā ir pabeigusi atbilstošas studijas vai skolas, ir strādājusi šajā profesijā, konkrēti:

 • vismaz 8 gadus, ja persona ir ieguvusi akadēmisko grādu vai pēcdiploma grādu konkrētajā jomā;
 • vismaz 10 gadus, ja persona ir pabeigusi attiecīgas pamatstudijas vai profesionālas pamatstudijas;
 • vismaz 12 gadus, ja persona ir ieguvusi atbilstošu vidējo izglītību un nav pabeigusi pamatstudijas vai profesionālās pamatstudijas attiecīgajā jomā, vai pamatstudijas un pēcdiploma studijas konkrētajā jomā;

4) tā ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, kurā tiek pārbaudītas personas zināšanas par tiesu sistēmas organizāciju, valsts pārvaldi un juridisko terminoloģiju;

5) tā ir sekmīgi pabeigusi profesionālo apmācību, ko noteikusi attiecīgā profesionālā apvienība;

6) tā ir noslēgusi civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu attiecībā uz tiesas iecelta eksperta pienākumu pildīšanu;

7) tā ir ieguvusi grādus savās kompetences jomās;

8) nav šķēršļu, kas liegtu personai iestāties civildienestā.

Profesionālā apmācība nevar būt ilgāka par vienu gadu. Profesionālajām apvienībām ir pienākums iecelt mentorus profesionālajai apmācībai. Reģistrētu ekspertu var iecelt par apmācību mentoru, ja viņam ir vismaz piecu gadu pieredze tiesas iecelta eksperta darba veikšanā. Mentoru saraksts jānosūta apgabaltiesām un komerctiesām. Kandidāta (kas ir nosūtīts uz profesionālo apmācību) spēju veikt tiesas iecelta eksperta pienākumus nosaka, pamatojoties uz ziņojumu par pieteikuma iesniedzēja saņemto profesionālo apmācību. Attiecīgajai profesionālajai apvienībai, pamatojoties uz apmācību mentora sagatavotu rakstisku ziņojumu, viena mēneša laikā pēc profesionālās apmācības beigām ir jāsagatavo rakstisks atzinums par kandidāta apmācības sekmīgumu un viņa spējām veikt tiesas iecelta eksperta darbu. Attiecīgajai profesionālajai apvienībai šis ziņojums ir jānosūta attiecīgās apgabaltiesas vai komerctiesas priekšsēdētājam.

Specializēti doktori atbilst sarakstā iekļaušanas prasībām, ja tie ir nokārtojuši specializēto eksāmenu.

Juridiskās personas ir tiesīgas veikt tiesu ekspertīzi:

 • ja tās ir arī reģistrētas ekspertīzes sniegšanai konkrētā jomā;
 • ja to darbinieki ir iekļauti ekspertu sarakstā attiecībā uz jomu, attiecībā uz kuru tiek lūgts apstiprinājums;
 • ja tās ir noslēgušas civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu attiecībā uz tiesas ekspertīzes veikšanu.

III. Ekspertu atlīdzība

Tiesas procesos ekspertus galvenokārt izvēlas no reģistrēto ekspertu saraksta.

Tiesas ieceltiem ekspertiem pienākas atalgojums un atlīdzība par materiālajām izmaksām. Atlīdzības summu katrā gadījumā atsevišķi nosaka tiesa saskaņā ar īpašu cenrādi, kurā norādīta tiesas ieceltiem ekspertiem izmaksājamā atlīdzība par materiālajām izmaksām un atalgojums. Minētais cenrādis ir Tiesas iecelto ekspertu noteikumu kopuma neatņemama daļa.

Tiesas ieceltajam ekspertam samaksā par ekspertīzi pēc tās pabeigšanas.

IV. Ekspertu atbildība

Tiesas ieceltam ekspertam vai juridiskai personai jābūt apdrošinātai visā ekspertīzes veikšanas laikā. Zemākā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa attiecībā uz tiesas ekspertīzes veikšanu ir 200 000,00 HRK (aptuveni 26 807,50 EUR) fiziskām personām un 500 000,00 HRK (aptuveni 67 018,74 EUR) juridiskām personām.

ES dalībvalsts vai Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu parakstījušas valsts pilsonis var būt apdrošināts attiecībā uz eksperta pienākumu veikšanu savā mītnes valstī.

V. Papildu informācija par ekspertu izmantošanu tiesvedībā

Ekspertu iecelšanu regulē procesuālie tiesību akti, t. i., Civilprocesa kodekss un Kriminālprocesa kodekss.

VI. Ekspertu iecelšana

Tiesas ieceltus ekspertus ieceļ tiesa pēc puses pieprasījuma vai savas iniciatīvas konkrētā tiesas procesā, ja ir nepieciešams sniegt eksperta nodrošinātus pierādījumus, lai konstatētu faktus vai precizētu nosakāmos faktus.

VI.1. Eksperta ziņojums

Tiesas iecelta eksperta konstatējumu un atzinumu forma nav reglamentēta. Tiesa nosaka, vai ekspertam jāiepazīstina ar saviem konstatējumiem un atzinumu tikai mutiski tiesas sēdē vai arī tie jāiesniedz rakstiski pirms tiesas sēdes. Tiesa rakstveidā nosaka konstatējumu un atzinumu iesniegšanas termiņu, kas nevar būt ilgāks par 60 dienām. Ekspertam vienmēr jāsniedz savs atzinums. Tiesa iesniedz pusēm rakstveida konstatējumu un atzinumu ne vēlāk kā 15 dienas pirms tiesas sēdes, kurā konstatējumi tiks apspriesti.

VI.2. Tiesas sēde

Tiesa var uzdot jautājumus par eksperta konstatējumiem tiesas sēdē.

 

Šeit izklāstītā informācija tika ievākta projektā “Find an Expert” (“Atrodiet ekspertu”) no katras valsts kontaktpersonām, kuras atlasīja Eiropas Ekspertīzes un ekspertu institūts (EEEI).

Lapa atjaunināta: 22/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.