Sameklēt ekspertu

Slovākija

Saturu nodrošina
Slovākija

I. Ekspertu saraksti un reģistri

Slovākijas Republikā pastāv oficiāls ekspertu saraksts/reģistrs. Ekspertu saraksts ir pieejams ikvienam tiešsaistē.

Par ekspertu reģistra uzturēšanu atbildīgā struktūra ir Tieslietu ministrija.

Lai ekspertus iekļautu reģistrā, tiem jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • pilnīga tiesībspēja un rīcībspēja,
 • izraksts no sodāmības reģistra, kas neietver notiesājošu spriedumu,
 • atbilstoša izglītība (akadēmiskais grāds, ja iespējams),
 • īpašs īstermiņa kurss, kurš vērsts uz tiesību normām, kas reglamentē tiesu ekspertu profesiju,
 • vismaz septiņu gadu pieredze attiecīgajā kompetences jomā (pilnībā pēc diploma iegūšanas),
 • tieslietu ministrijas vai deleģētas vienības organizēts īpašs eksāmens,
 • īpašs īstermiņa kurss, kurš vērsts uz tiesību normām, kas reglamentē tiesu ekspertu profesiju, un uz attiecīgā saraksta iedaļu vai apakšiedaļu (nepieciešama tikai atsevišķām iedaļām un apakšsadaļām),
 • nepieciešamais materiālais aprīkojums,
 • pēdējo trīs gadu laikā nav svītrots no saraksta administratīva delikta dēļ tiesas eksperta statusā, un nav spēkā esoša aizlieguma administratīva delikta dēļ tiesas eksperta statusā,
 • tiesu eksperta zvērests.

Lai ekspertu reģistrētu, viņam ir jādod zvērests. Lai ekspertu iekļautu sarakstā, viņam ir jāpiesakās. Tieslietu ministrijai ir pienākums ekspertu sarakstā reģistrēt personu, kas atbilst likumā noteiktajām prasībām.

Tieslietu ministrija var svītrot ekspertu no saraksta:

 • pēc eksperta rakstiska pieprasījuma,
 • ja persona vairs neatbilst iepriekš minētajām prasībām,
 • kā disciplinārsodu,
 • ja persona veic darbību bez civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas,
 • ja persona neiztur profesionālās kompetences pārbaudi.

Tieslietu ministrija pastāvīgi atjaunina ekspertu sarakstu.

Ekspertus ir iespējams atrast, izmantojot meklēšanas rīku. Meklēšanas rīks aptver visus ekspertus. Eksperti ir norādīti pēc viņu specializācijas, un par specializācijām var uzzināt reģistrā.

II. Eksperta kvalifikācija

Lai ekspertus varētu reģistrēt, viņiem ir jāiegūst zināms izglītības līmenis to specializācijas jomā. Lai praktizētu eksperta amatā, ekspertam nav jāpiedalās profesionālā organizācijā. Ekspertiem ir regulāri jāceļ savu prasmju līmenis. Ir specializēti ekspertu institūti, kas ir tiesīgi organizēt nepārtrauktu profesionālo apmācību.

III. Ekspertu honorārs

Eksperts var vienoties ar līgumslēdzēju iestādi, kas nav tiesa vai cita publiska iestāde, par līgumā paredzēto atlīdzību vai summu ekspertam. Ja vienošanās netiek panākta, ekspertam ir tiesības uz tarifa likmi, izdevumu kompensāciju un kompensāciju par laika zudumu. Tarifa likmes summu ekspertiem nosaka vai nu pēc laika metodes, pēc daļas metodes vai pēc vienotas likmes metodes.

Tiesas ieceltie eksperti var saņemt avansu par izmaksām. Civilprocesā atlīdzību ekspertam maksā puses, savukārt kriminālprocesā – valsts.

IV. Ekspertu atbildība

Slovākijas Republikas regulējumā ir ietverti īpaši noteikumi par eksperta atbildību. Likums Nr. 382/2004 Coll. ar jaunākajiem grozījumiem reglamentē vairāku veidu administratīvos pārkāpumus.

Ekspertiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo darbību pret iespējamo civiltiesisko atbildību. Šāda apdrošināšana nesedz eksperta atbildību par konsultācijām, ko viņš sniedz citās dalībvalstīs.

Eksperta atbildības maksimālais apjoms ir 33 193 EUR.

V. Papildu informācija par ekspertīzes procesu

Galvenie Slovākijas Republikas tiesu ekspertīzes juridiskie noteikumi ir Likums Nr. 382/2004 Coll. ar jaunākajiem grozījumiem, Noteikumi Nr. 228/2018 Coll., Civilprocesa kodekss, Kriminālprocesa kodekss un Administratīvā procesa kodekss.

Vispārējie noteikumi par ekspertu iecelšanu civillietu, krimināllietu vai administratīvās tiesas procesā ir līdzīgi.

Slovākijas Republikas tiesību sistēmā netiek nošķirti eksperti­liecinieki, tehniskie eksperti, juridiskie eksperti un citi eksperti. Pavisam ir reģistrēti aptuveni 3000 eksperti.

Ekspertu iecelšana

Ekspertus var iecelt tiesa vai cita publiska iestāde. Ekspertus var iecelt arī iepriekšējā vai pirmstiesas procesa vajadzībām. Pirmstiesas kriminālprocesā ekspertu var iecelt policijas ierēdnis vai prokurors.

Eksperta iecelšana civillietu tiesā, krimināltiesā un administratīvajā tiesā procesuāli neatšķiras. Tiesas ieceltiem ekspertiem ir juridisks pienākums informēt par interešu konfliktu, ja tāds pastāv. Gadījumos, kad ekspertus ieceļ tiesas, tiesa to atlasei izmanto ekspertu sarakstu vai reģistru. Ekspertu no saraksta var iecelt tiesa vai izvēlēties viena no pusēm. Ja sarakstā nav reģistrēts tiesu eksperts vai ja nevienam reģistrētam tiesu ekspertam nav iespējams veikt ekspertīzi, tiesa var iecelt tiesu ekspertu uz ad hoc pamata.

Procedūra

Civilprocess

Ekspertus iztiesāšanas laikā parasti nopratina pretējā puse. Tiesai eksperta atzinums nav saistošs. Eksperta atzinums ir tikpat svarīgs kā jebkurš cits pierādījums, un tiesnesim tas jāvērtē brīvi un saistībā ar citiem pierādījumiem.

Nav noteikta procedūra, kurā eksperti tiktos pirms iztiesāšanas vai kurā tos pirms iztiesāšanas nopratina pretējā puse, lai sašaurinātu jautājumus un tiesa izprastu viedokļu atšķirības.

Pēc tiesas pieprasījuma pusēm ir pienākums sadarboties ar ekspertu ekspertīzes avotu vai datu iegūšanā.

1. Eksperta ziņojums.

Eksperta ziņojums ir jāstrukturē šādi:

 • titullapa
 • ievads
 • ziņojums
 • secinājumi
 • pielikumi
 • eksperta klauzula

Ekspertiem nav pienākuma sniegt provizorisku atzinumu. Ekspertiem nav pienākuma savā ziņojumā norādīt uz pušu argumentiem.

Tiesa var uzdot ekspertam sniegt papildu ziņojumu. Eksperta atzinumu sniedz rakstveidā vai mutiski.

2. Tiesas sēde

Ekspertam ir jāpiedalās pirmstiesas sēdē. Ekspertam ir jāpiedalās galvenajā tiesas sēdē, lai atbildētu uz tiesas un pušu uzdotajiem jautājumiem. Ekspertus iztiesāšanas laikā parasti nopratina pretējā puse.


Šeit sniegtā informācija tika iegūta projektā “Find an Expert” no valstu kontaktpersonām, kuras deleģējis Eiropas ekspertīzes un ekspertu institūts EEEI.

Lapa atjaunināta: 05/10/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.