Sameklēt ekspertu

Zviedrija

Saturu nodrošina
Zviedrija

I. Ekspertu saraksti un reģistri

Zviedrijā nav ekspertu reģistru vai uzskaites žurnālu, un netiek plānots tos ieviest.

II. Ekspertu kvalifikācija

Neattiecas.

III. Ekspertu atlīdzība

Informācija nav pieejama.

IV. Ekspertu atbildība

Informācija nav pieejama.

V. Papildu informācija par procesuālo kārtību attiecībā uz ekspertiem

1. Ekspertu iecelšana

a) Iecelšana, ko veic tiesa

Nav ierasts, ka tiesa pati ieceļ ekspertu tiesvedībā.

b) Iecelšana, ko veic puses

Zviedrijā ekspertus, kuri iestājas tiesvedībā, parasti nolīgst kāda no tiesvedības pusēm, un tas nozīmē, ka noteikumi, kas attiecas uz lieciniekiem, attiecas arī uz ekspertu (“eksperti–liecinieki”).

2. Procedūra

Zviedrijas tiesu sistēma ir balstīta uz pierādījumu brīvas izskatīšanas principu, kas nozīmē, ka iesniegtos pierādījumus nenoraida vienīgi procesuālu iemeslu dēļ. Tāpēc eksperta–liecinieka liecības būtība ir balstīta uz secinājumiem un liecību katrā atsevišķā gadījumā. Liecības pierādījuma spēku novērtē tiesa, savukārt liecinieka uzticamību un kompetenci izdarīt secinājumus nosaka puses (veicot izvērtēšanu un izvaicāšanu).

Zviedrijas Tiesas procesa kodekss un tā noteikumi par pierādījumiem ir pārsvarā balstīti uz pierādījumu neatliekamības, procesa koncentrācijas un mutiskā izklāsta principiem.

Liecinieka liecībai ir vislielākā vērtība, kad ir samazināts pārpratumu risks, kā tas ir gadījumā, kad liecinieks ierodas personīgi — tad tiesai ir vieglāk novērtēt liecības ticamību. Dažos aspektos šis noteikums arī nodrošina pušu tiesības uz izvaicāšanu (ievērojot pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principu).

Šo principu rezultāts ir tāds, ka pierādījumi gandrīz vienmēr tiek iesniegti galvenajā tiesas sēdē. Tāpēc liecības ir tieši un mutiski jāizklāsta tiesai. Rakstiski apgalvojumi / ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības / nopratināšana ar video starpniecību parasti netiek pieņemti kā personīgi sniegtu liecību aizstājēji (izņemot mazgadīgo liecību videoierakstus).

Kopš 2008. gada tiek plašāk atļauta liecību sniegšana ārpus galvenās tiesas sēdes un nopratināšana galvenajā tiesas sēdē pa tālruni un izmantojot videokonferences iespējas; videokonferenci, kas parasti notiek tiesas konferenču telpā liecinieka tiesas apgabalā, parasti atzīst par līdzvērtīgu nopratināšanai, lieciniekam ierodoties tiesā.

Praksē aizliegumu izmantot ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības neattiecina uz apliecinājumiem, ko izdod ārsti un amatpersonas vai civildienesta ierēdņi, tomēr tas vienmēr ir atkarīgs no lietas priekšmeta un pieejamajiem pierādījumiem.

Tiesu ekspertīzi reglamentē Zviedrijas Tiesas procesa kodekss, kas pieejams vietnē:

Zviedrijas Tiesas procesa kodekss (1942:740)

Zviedrijas Tiesas procesa kodekss (1998:000) (40. nodaļa, 215.s. lpp., nav atjaunināts)

 

Šeit sniegtā informācija tika apkopota projekta “Atrodi ekspertu” laikā no katras valsts kontaktpersonām, ko atlasījis Eiropas Kompetences un ekspertu institūts (EEEI).

Lapa atjaunināta: 22/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.