Sameklēt ekspertu

Informācija par eksperta atrašanu ES valstīs.

Eksperts ir persona, ko ieceļ tiesa vai puses, lai tā sniegtu savas speciālās zināšanas par konkrētu jautājumu tiesvedībā. Viņi atbildīgi tiesas priekšā pat tad, ja ekspertu ir iecēlušas puses.

Parasti valstu tiesību aktos ir noteikti ekspertu pienākumi un atbildība. Lielākajā daļā valstu ir noteiktas īpašas prasības (izglītība, apmācība un/vai sertifikācija) atzīšanai par ekspertu tiesvedības vajadzībām. Pašlaik starp dalībvalstīm nepastāv vienošanās par prasībām attiecībā uz (tiesu) ekspertiem un valstu nomenklatūras ievērojami atšķiras.

Ir daudz ekspertu veidi:

  • eksperts liecinieks var interpretēt faktus un/vai sniegt atzinumu, pamatojoties uz viņa speciālajām zināšanām tehniskos jautājumos vai pieredzi, lai pamatotu pušu argumentus;
  • tehniskais eksperts var sniegt atzinumu par tehniskiem vai zinātniskiem jautājumiem;
  • juridiskais eksperts var sniegt konsultācijas par ārvalstu noteikumiem, praksi un tiesībām;
  • citi eksperti.

Valstu faktu lapas par ekspertiem un speciālajām zināšanām sniedz informāciju par esošajiem valstu sarakstiem un ekspertu reģistriem, prasībām, kas ekspertiem jāievēro, ekspertu atalgojumu un atbildību, kā arī informāciju par ekspertu piesaistīšanas procedūru norisi.

 

Šīs valstu faktu lapas ir sagatavojis Eiropas Ekspertu un ekspertīzes institūts (EEEI) Eiropas Komisijas programmas “Tiesiskums” finansētā projekta “Atrast ekspertu” ietvaros.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.