Een deskundige zoeken

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

I. Lijsten en registers van deskundigen

In Griekenland worden de registers van deskundigen gesorteerd op specialisme. De registers van deskundigen worden bijgehouden door de rechtbanken van eerste aanleg. Ze zijn openbaar, maar worden alleen gebruikt door rechters die een deskundige willen benoemen. De rechtbank kan een of meer deskundigen benoemen, indien zij van oordeel is dat de hangende vraagstukken specifieke kennis vereisen. Bovendien is de rechtbank verplicht om deskundigen te benoemen als een partij daarom vraagt, mits de rechtbank van oordeel is dat bijzondere kennis vereist is.

Om in het register te worden opgenomen, moeten deskundigen een aanvraag indienen.

Na een openbare uitnodiging om aanvragen in te dienen bij een civiele of administratieve rechtbank van eerste aanleg (via de officiële website van de rechtbank) dient de kandidaat een schriftelijke aanvraag met zijn persoonsgegevens in bij de secretaris van de rechtbank van eerste aanleg, waarin hij het volgende verklaart:

 • hij is niet veroordeeld of aangeklaagd voor een misdrijf of een overtreding, waardoor hij is ontzet uit zijn politieke rechten;
 • zijn beroepsvergunning is niet ontnomen;
 • zijn recht om over eigendom te beschikken is niet ontnomen wegens insolventie of curatele;
 • hij is geen rechter, openbare aanklager of griffier.

Na afloop van de aanvraagprocedure, die elk jaar plaatsvindt, wordt een voorlopig register van deskundigen gepubliceerd. Na een periode voor het instellen van oppositie wordt het definitieve register goedgekeurd door de rechtbank van eerste aanleg met meervoudige kamer.

Voor strafrechtelijke procedures wordt het register van deskundigen beheerd door de raad van strafrechters op voorstel van de openbare aanklager. Deskundigen moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • ze zijn ouder dan 21 jaar;
 • ze zijn handelingsbekwaam en niet geestelijk beperkt;
 • ze zijn niet veroordeeld voor een misdrijf of overtreding, waardoor ze uit hun politieke rechten zijn ontzet of van openbare functies zijn uitgesloten;
 • hun beroepsvergunning is niet ontnomen;
 • ze hebben niet de feiten veroorzaakt die het voorwerp van het deskundigenonderzoek vormen;
 • ze zijn niet de bevoegde magistraat, openbare aanklager, secretaris of griffier in de desbetreffende procedure;
 • ze zijn niet veroordeeld voor hetzelfde misdrijf als de beklaagde; en
 • ze zijn niet de echtgeno(o)t(e), de broer of de zus of een naaste verwant van de beklaagde.

Deskundigen kunnen uit het register worden geschrapt als zij dat wensen, als zij niet meer aan de eisen voldoen of als de bevoegde autoriteit daartoe beslist.

ΙΙ. Kwalificaties van deskundigen

Deskundigen moeten lid zijn van een beroepsorganisatie om zich deskundige te kunnen noemen.

ΙΙΙ. Vergoeding van deskundigen

In strafrechtelijke procedures wordt de vergoeding van de deskundige door de staat betaald. In civiele procedures moet de eiser een voorschot op de kosten van de door de rechtbank benoemde deskundigen betalen. Aan het einde van het proces moeten de kosten worden gedragen door de partij die het proces verliest. De partijen kunnen onder bepaalde voorwaarden rechtsbijstand krijgen voor de vergoeding van de deskundige.

IV. Aansprakelijkheid van deskundigen

Deskundigen worden aansprakelijk gesteld volgens het algemene recht inzake overeenkomsten en inzake onrechtmatige daad. Zij zijn niet verplicht om mogelijke aansprakelijkheid te dekken via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

V. Aanvullende informatie over deskundigenprocedures

De belangrijkste wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op gerechtelijk deskundigen in Griekenland zijn de artikelen 368-392 van het Griekse wetboek van burgerlijke rechtsvordering en artikel 20, lid 7, van koninklijk besluit nr. 566/1968, wet nr. 2882/2001 (onteigeningswetboek). Voorts zijn de artikelen 159-168 van het Griekse wetboek van administratieve rechtsvordering en de artikelen 183-203 van het Griekse wetboek van strafvordering van toepassing.

De rechtbank heeft een discretionaire bevoegdheid om handelingen tot bewijsverkrijging te bevelen, aangezien het doel van waarheidsvinding de overhand heeft. De enige beperking van deze bevoegdheid is het principe van hoor en wederhoor.

1. Benoeming van deskundigen

Deskundigen kunnen door de rechtbank en door de betrokken partijen worden benoemd. De benoeming van deskundigen in bestuursrechtelijke procedures is vergelijkbaar met die in civiele procedures. In een procedure voor een strafrechtbank kan de deskundige tijdens de onderzoeksfase door de openbare aanklager of door de rechtbank worden benoemd. Hiervoor bestaat er een ander register dan in civiele procedures. De deskundige moet bovendien aan strengere eisen voldoen dan in civiele en bestuursrechtelijke procedures.

a) Benoeming door een rechtbank

De civiele rechtbank heeft de discretionaire bevoegdheid om een deskundige te benoemen, hetzij ambtshalve, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van een rechtzoekende indien de relevante feiten niet anders kunnen worden vastgesteld. In dit geval wordt de mondelinge behandeling uitgesteld tot een datum na de indiening van het deskundigenrapport. Het staat de rechtbank vrij om iedere persoon te benoemen die zij geschikt acht om als deskundige op te treden. De deskundige moet elk belangenconflict aan de rechtbank melden. De door de rechtbank benoemde deskundigen hebben toegang tot het dossier.

b) Benoeming door de partijen

In Griekenland bestaan er drie soorten deskundigen die door de partijen kunnen worden benoemd: technisch adviseurs (artikelen 391 en 392 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, artikel 167 van het wetboek van administratieve rechtsvordering, artikelen 204 e.v. van het wetboek van strafvordering), buitengerechtelijke deskundigen en getuige-deskundigen. Technisch adviseurs worden door de rechtzoekende benoemd om het optreden van een door de rechtbank benoemde deskundige te controleren. De buitengerechtelijke deskundige wordt door een partij gekozen. Zijn rapport moet door de partijen worden ingeroepen en ingediend, anders wordt het onontvankelijk verklaard. Als aan deze voorwaarden is voldaan, onderzoekt en beoordeelt de rechtbank vrijelijk het advies van de deskundige. Het rapport wordt niet als bewijs beschouwd. Het dient veeleer als juridische onderbouwing van het betoog van de rechtzoekende. Getuige-deskundigen zijn getuigen met specifieke wetenschappelijke of technische kennis, die door de rechtbank worden verhoord.

De rechtbank kan beslissen of zij de redenering in haar oordeel baseert op het advies van de deskundige. De rechtbank kan haar oordeel zelfs op het advies van de deskundige baseren als het deskundigenrapport in strijd met de procedureregels is opgesteld. Indien de schending van de procedureregels echter aanzienlijk is, wordt het deskundigenrapport geacht niet te bestaan. In dit geval mag de rechter de redenering van zijn oordeel niet baseren op het advies van de deskundige.

2. Procedure (civiel)

De door de rechtbank benoemde deskundigen kunnen door de technisch adviseurs van de partijen aan een kruisverhoor worden onderworpen als de partijen dergelijke adviseurs in de arm hebben genomen. De enige verplichting van de deskundige bestaat erin het rapport te verstrekken. De door de partijen benoemde deskundigen mogen tijdens de procedure in contact staan met de partijen, terwijl de door de rechtbank benoemde deskundigen daarvoor de toestemming van de rechtbank nodig hebben.

a) Deskundigenrapport

In de Griekse deskundigenprocedure is geen voorlopig deskundigenrapport vereist. Het hoofdrapport kan schriftelijk of mondeling worden uitgebracht. De deskundige hoeft bij het opstellen van zijn rapport geen bepaalde structuur te volgen.

Indien de rechtbank het rapport als onvolledig beschouwt of indien de deskundige een ongerechtvaardigde fout heeft gemaakt, kan de rechtbank ambtshalve of op verzoek van de partijen de opstelling van een nieuw of een bijkomend rapport gelasten. De rechtbank kan de deskundige ook veroordelen tot betaling van de gerechtskosten wegens ongerechtvaardigde fouten van de deskundige.

Het rapport van de deskundige kan worden aangevochten door de verklaringen van de partijen en een tegenonderzoek.

b) Rechtszitting

Alleen in uitzonderlijke gevallen beveelt de rechter de deskundige om de rechtszitting bij te wonen.

 

De hier gepresenteerde informatie is in het kader van het project “Find an Expert” (Een deskundige zoeken) verzameld bij nationale contactpunten die zijn geselecteerd door het European Expertise & Experts Institute (EEEI).

Laatste update: 27/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.