Een deskundige zoeken

Malta

Inhoud aangereikt door
Malta

I. Lijsten en registers van deskundigen

De rechtbank kan gebruikmaken van een register van personen die belangstelling hebben om als deskundige op te treden. Het register wordt bijgehouden door het ministerie van Justitie. De leden van de rechterlijke macht behouden de discretionaire bevoegdheid om te bepalen wie zij als gerechtelijk deskundige benoemen uit het register dat hun ter beschikking is gesteld voor intern gebruik. Dit register is alleen bedoeld voor gebruik door de rechterlijke macht. Personen die belangstelling hebben om als gerechtelijk deskundige op te treden, moeten hun belangstelling kenbaar maken, zodat hun naam en gegevens kunnen worden opgenomen in het register van het ministerie van Justitie. Ze leggen geen eed af, maar worden verzocht om een “due diligence”-formulier in te vullen waarin zij zich akkoord verklaren met controles door het ministerie van Justitie, en om samen met dat formulier een gewaarmerkt afschrift van hun vergunning en/of kwalificaties in te dienen, alsook een recent bewijs van goed gedrag, een Europass-Curriculum Vitae en een met de hand geschreven motivatiebrief. Er zijn in totaal ongeveer 1 000 personen met belangstelling om als gerechtelijk deskundige op te treden. Rechters en magistraten kunnen echter elke persoon benoemen die zij geschikt en bekwaam achten, zelfs als zij niet op in de registers staan (rechtbanken genieten keuzevrijheid). Ten slotte publiceren de rechtbanken ook drie registers van gerechtelijk deskundigen, namelijk architecten en civiel ingenieurs, boekhouders en ingenieurs. Deze registers worden jaarlijks in het staatsblad gepubliceerd.

Een register van deskundigen voor 2019 is hier gepubliceerd (blz. 4 e.v. van het pdf-bestand).

II. Kwalificaties van deskundigen

Deskundigen moeten gekwalificeerd zijn om zich deskundig te kunnen noemen, maar ze hoeven geen lid te zijn van een beroepsorganisatie. Er is geen regeling voor permanente beroepsontwikkeling of enige vereiste om de vakkennis te verbeteren. Er worden geen cursussen voor deskundigen aangeboden. De titel van deskundige is niet beschermd en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten deskundigen. Het door het ministerie van Justitie bijgehouden register van personen die belangstelling hebben om als gerechtelijk deskundige op te treden, is ingedeeld op deskundigheidsgebied.

III. Vergoeding van deskundigen

De vergoeding van de deskundige wordt berekend volgens een vast tarief, maar er is geen beperking op de wijze waarop een deskundige kan worden vergoed. De deskundige wordt betaald door één partij, maar het is aan de rechtbank om te beslissen welke partij de kosten draagt. De partijen kunnen rechtsbijstand verkrijgen en er zijn geen voorgeschreven tarieven. De rechtbank kan de partijen gelasten om een voorschot bij de rechtbank in depot te storten, dat door de deskundige wordt opgenomen zodra zijn opdracht is afgerond.

IV. Aansprakelijkheid van deskundigen

De algemene beginselen van het recht inzake onrechtmatige daad en inzake overeenkomsten zijn van toepassing zonder beperking van de aansprakelijkheid. Deskundigen zijn niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

V. Aanvullende informatie

De benoeming van deskundigen wordt geregeld in de artikelen 644 tot en met 682 van het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering, hoofdstuk 12 van de Laws of Malta.

Voorts wordt de benoeming van deskundigen in strafzaken geregeld in de artikelen 650 tot en met 657 van het wetboek van strafrecht, hoofdstuk 9 van de Laws of Malta.

Benoeming van deskundigen

In civiele procedures worden deskundigen door een rechtbank benoemd en kunnen zij zelfs door de partijen worden voorgedragen. Deskundigen worden dus op verzoek van de rechtbank of van de partijen benoemd in zaken waarin technische kwesties moeten worden onderzocht. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bouwaangelegenheden, verkeersongevallen, boekhoudkundige kwesties, medische problemen en schadebeoordeling.

In strafzaken worden de deskundigen door de rechtbank gekozen. De procedure voor het wraken van dergelijke deskundigen is dezelfde als die voor civiele zaken. In strafzaken kunnen de deskundigen hun rapport mondeling of schriftelijk uitbrengen volgens de aanwijzingen van de rechtbank. In het rapport moeten de feiten en omstandigheden worden vermeld waarop de conclusies van de deskundigen zijn gebaseerd. Indien mondeling rapport wordt uitgebracht, moet dit rapport schriftelijk worden vastgelegd door de griffier of door de persoon die in zijn plaats treedt.

1. Benoeming door een rechtbank

Deskundigen zijn wettelijk verplicht om belangenconflicten aan te geven. De rapporten van door een rechtbank benoemde deskundigen hebben meer gewicht dan rapporten van door partijen benoemde deskundigen.

2. Benoeming door de partijen

Er is geen specifieke procedure voor de benoeming door een partij. In onderlinge overeenstemming kan er gezamenlijk een enkele deskundige worden benoemd. Een rechtbank kan de partijen opdragen een enkele deskundige te benoemen.

VI. Procedure

Civiele procedure

Er is geen verschil in de benoemingsprocedure wanneer het om een preliminaire of vooronderzoeksprocedure gaat.

1. Deskundigenrapport

Van de partijen wordt verwacht dat zij de deskundige gedetailleerde instructies geven en vragen stellen die de deskundige moet beantwoorden. De beslissing van de rechtbank tot benoeming van de deskundige bevat een beschrijving van de kwestie die deskundige moet onderzoeken. Zodra de deskundige zijn rapport indient en wordt betaald, wordt hij opgeroepen om een eed af te leggen met betrekking tot zijn rapport en op dat moment wordt hij door beide partijen aan een kruisverhoor onderworpen.

Het rapport wordt niet volgens een vaste structuur opgesteld en deskundigen hoeven geen voorlopig rapport uit te brengen. De deskundige wordt geacht de vragen van de partijen te behandelen in het eindrapport. Artikel 665 van het wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering, hoofdstuk 12 van de Laws of Malta, bepaalt wat in het rapport moet staan. Volgens dat artikel moet in het rapport het onderzoek en de motivering van de bevindingen worden vermeld. Bovendien is in dat artikel bepaald dat het rapport duidelijk en leesbaar moet worden getypt of met inkt moet worden geschreven. Het rapport mag niet worden aangevuld met plannen of modellen, tenzij de rechtbank daartoe opdracht geeft of de partijen daarmee instemmen.

2. Rechtszitting

De deskundige is niet verplicht om een preliminaire zitting bij te wonen. Normaal gesproken wordt de deskundige geacht enkel contact met de partijen op te nemen in verband met eventuele vergaderingen die hij belegt. Eventuele verzoeken aan de partijen moet de deskundige tijdens die vergaderingen voorleggen. De deskundige wordt tijdens de rechtszitting meestal onderworpen aan een kruisverhoor. De rechtbank houdt geen toezicht of controle op de voortgang van de onderzoeken van de deskundige en de rechtbank voert geen kwaliteitscontroles uit. De partijen kunnen het deskundigenrapport zowel door verklaringen als door een tegenonderzoek aanvechten. De rechtbank is niet verplicht om tegen haar eigen opvatting in het rapport van de deskundige te volgen.

 

De hier gepresenteerde informatie is in het kader van het project “Een deskundige zoeken” verzameld bij nationale contactpunten die zijn geselecteerd door het European Expertise & Experts Institute EEEI.

Laatste update: 22/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.