Een deskundige zoeken

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

I. Lijsten en registers van deskundigen

Het ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië houdt een register van deskundigen bij.
Dat register is openbaar en kan hier worden ingezien.

De Sloveense wetgeving bevat geen definitie van het begrip “getuige-deskundige”. Er is echter een onderscheid tussen de getuige-deskundige, de deskundige en de gerechtelijk deskundige.

Niet alle deskundigen staan in het register; het bevat alleen gerechtelijke deskundigen. Het register telt vijftig hoofdgroepen en ongeveer duizend deskundigen.

II. Kwalificaties van de deskundigen

Overeenkomstig artikel 16 van de Sloveense wet betreffende gerechtelijke deskundigen, erkende taxateurs en gerechtstolken zijn de voornaamste criteria waaraan deskundigen moeten voldoen om te worden opgenomen, als volgt:

  • burger van de Republiek Slovenië, een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn en de Sloveense taal actief beheersen;
  • niet bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing zijn veroordeeld voor een opzettelijk begaan strafbaar feit waardoor zij vanuit ethisch oogpunt zodanig ongeschikt zouden zijn om als gerechtelijk deskundige adviezen uit te brengen, dat de onpartijdige of professionele uitoefening van hun functies of de goede naam van de rechtbank in het gedrang zou kunnen komen;
  • in het bezit zijn van een universitair diploma van vóór het stelsel van Bologna of een masterprogramma hebben afgerond in het kader van het stelsel van Bologna, en beschikken over beroepskennis, vaardigheden en praktijkervaring op een voor de verrichting van een bepaald type werkzaamheden als deskundige passend niveau;
  • minstens zes jaar ervaring hebben opgedaan op het gebied waarop zij als deskundige werkzaamheden willen verrichten en
  • geen activiteiten verrichten die onverenigbaar zijn met de gerechtelijke deskundigheid.

Iedereen die wil worden aangewezen als gerechtelijk deskundige, moet dat via het daarvoor bestemde formulier en naar aanleiding van een open uitnodiging kenbaar maken aan het ministerie van Justitie. Om de kennis, praktische bekwaamheid en ervaring te bepalen, onderwerpt het ministerie de kandidaat aan een speciale vaardigheidstoets. Daarna neemt het ministerie een beslissing en legt de geselecteerde deskundige een eed af.
Voor registratie hoeft geen gedrags- of beroepscode te worden onderschreven.

Er worden eisen gesteld op het gebied van voortdurende professionele ontwikkeling. Gerechtelijke deskundigen moeten erop toezien dat zij steeds over actuele kennis beschikken en op de hoogte blijven van de methoden die op hun vakgebied worden gehanteerd, of deelnemen aan overleg en beroepsopleidingen die worden georganiseerd door een bevoegde overheidsinstantie, een erkende organisatie, een beroepsvereniging of een andere professionele instelling. Vijf jaar na hun eerste aanwijzing en na elke nieuwe termijn van vijf jaar moeten alle gerechtelijke deskundigen aan de Raad van deskundigen bewijs verstrekken van de in de achterliggende vijf jaar door hen gevolgde beroepsopleidingen. De raad verifieert de bekwaamheid van de deskundigen.

Algemene beroepsopleidingen betreffen basiskennis van het grondwettelijk kader van de Republiek Slovenië, de organisatie en werking van de rechterlijke macht, gerechtelijke procedures, regels inzake bewijslast, wettelijke bepalingen inzake de rechten en verplichtingen van gerechtelijke deskundigen, erkende taxateurs en gerechtstolken, het recht en de instellingen van de Europese Unie en andere onderwerpen in verband met het werk van gerechtelijke deskundigen, erkende taxateurs en gerechtstolken.

Speciale beroepsopleidingen betreffen specifieke bekwaamheden voor de diverse gebieden en deelgebieden van deskundigheid.

Deskundigen kunnen in het register worden ingeschreven zonder lid te zijn van een beroepsvereniging.
Deskundigen kunnen permanent uit het register worden geschrapt door de minister:

  • indien in het kader van een tuchtprocedure hun recht op het uitvoeren van werkzaamheden als deskundige definitief is ingetrokken;
  • als zij schriftelijk verklaren geen diensten meer te willen leveren als gerechtelijk deskundige;
  • bij ontslag van een deskundige;
  • als een deskundige van rechtswege een strafbaar feit ten laste is gelegd waarop een gevangenisstraf van meer dan twee jaar staat; in dit geval schrapt het ministerie de deskundige uit het openbare gedeelte van het register binnen drie dagen na in kennis te zijn gesteld van het rechtsfeit. De deskundige wordt weer opgenomen in het openbare gedeelte van het register zodra er geen redenen meer zijn voor de schrapping.

III. Beloning van de deskundigen

De beloning van gerechtelijke deskundigen is wettelijk geregeld. De hoogte van de beloning hangt met name af van het aantal pagina's van het gerechtelijk dossier, de tijd besteed aan het onderzoek en de voorbereiding van de hoorzitting, de vraag of het nodig is aanvullende documenten te vergaren en te bestuderen, de vraag of een onderzoek nodig is en de complexiteit van de zaak. Naast hun beloning hebben deskundigen recht op vergoeding van hun kosten en uitgaven.

De partijen kunnen voor de vergoeding van de deskundige rechtsbijstand krijgen volgens voorgeschreven tarieven.

In de uitspraak van de rechtbank is bepaald door welke partij(en) de vergoeding moet worden betaald.

IV. Verantwoordelijkheid van de deskundigen

De aansprakelijkheid van de deskundige kent geen wettelijke beperking. De algemene regelgeving is van toepassing. Deskundigen zijn niet verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten om hun eventuele aansprakelijkheid te dekken.

V. Aanvullende informatie over de deskundigenprocedure

De Sloveense wet betreffende gerechtelijke deskundigen, erkende taxateurs en gerechtstolken is helaas niet online beschikbaar in het Engels.

1. Aanwijzing van de deskundigen

1a. Aanwijzing door een rechtbank

De rechtbank kan iedereen aanwijzen die hij geschikt en bekwaam acht. In de meeste gevallen wijst de rechtbank een deskundige uit het officiële register aan.

1b. Aanwijzing door de partijen

De partijen kunnen de conclusies van de door de rechtbank aangewezen deskundige aanvechten en daartoe voor eigen rekening een deskundige in de arm nemen.

2. Procedure

A) Civiele procedure

De partijen zijn verplicht de deskundige te voorzien van gedetailleerde informatie, aanwijzingen en vragen.
Deskundigen kunnen contact opnemen met de partijen als zij dat nodig achten om tot hun oordeel te komen.

De rechter ziet niet toe op de voortgang van het onderzoek door de deskundige. Deskundigen zijn echter wel verplicht de rechtbank te laten weten of zij verwachten hun werkzaamheden op tijd te voltooien. Er is geen kwaliteitscontrole. Rechtbanken zijn niet gebonden door het in het deskundigenrapport verwoorde oordeel.

De partijen kunnen het rapport aanvechten door verklaringen af te leggen of door de rechtbank te voorzien van contra-expertise voordat de rechter uitspraak doet.

Als een partij verzoekt om de behandeling van andere kwesties of als de rechtbank meer informatie nodig heeft, kan de rechtbank vragen om een aanvullend rapport.

De rechter is niet gebonden door het oordeel van de deskundige maar weegt dat doorgaans mee in de eindbeslissing.

1. Deskundigenrapport

Naargelang de voorkeur van de rechtbank brengt de deskundige schriftelijk of mondeling verslag uit.

In het eindrapport moet de deskundige ingaan op de argumenten van de partijen. Er zijn geen voorschriften voor de opbouw van het rapport en er zijn ook geen andere specifieke criteria waaraan deskundigen zich moeten houden in hun rapport.

De Sloveense wet betreffende gerechtelijke deskundigen, erkende taxateurs en gerechtstolken bevat algemene en individuele richtlijnen voor het opstellen van deskundigenrapporten, die worden bekendgemaakt op de website van het ministerie van Justitie. De richtlijnen moeten worden goedgekeurd door de Raad van deskundigen en eenvormige aanwijzingen bevatten voor de wijze van opbouw en opstelling van de rapporten. Binnen twee jaar nadat voornoemde wet in werking is getreden (d.w.z. vóór 1 januari 2021), moeten er algemene en individuele richtlijnen over de gebieden en deelgebieden van de gerechtelijke deskundigen worden goedgekeurd en gepubliceerd op de website van het ministerie.

2. Zitting

Deskundigen zijn verplicht ter zitting aanwezig te zijn als de rechtbank dat van hen verlangt.

B) Andere procedures

De andere procedures komen grotendeels overeen met de civiele procedure.

 

Bovenstaande informatie is verzameld in het kader van het project "Find an Expert" met behulp van contactpersonen voor elk land die zijn geselecteerd door het European Expertise and Expert Institute.

Laatste update: 22/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.