Een deskundige zoeken

Informatie over het vinden van een deskundige in EU-landen.

Een deskundige is een persoon die door de rechter of de partijen is aangewezen om zijn expertise over een bepaald onderwerp ter beschikking te stellen tijdens een gerechtelijke procedure. Hij is verantwoording verschuldigd aan de rechter, zelfs als hij door de partijen is aangewezen.

Doorgaans zijn de taken en verantwoordelijkheden van deskundigen vastgesteld in de nationale wetgeving. In de meeste landen gelden er eisen (onderwijs, opleiding en/of certificering) voor de erkenning als deskundige in gerechtelijke procedures. Tot nu toe hebben de lidstaten geen overeenstemming bereikt over gemeenschappelijke eisen voor (gerechtelijke) deskundigen en de nationale nomenclaturen lopen sterk uiteen.

Er zijn veel soorten deskundigen:

  • een getuige-deskundige wordt verzocht feiten te interpreteren en/of een advies te geven op basis van zijn technische deskundigheid of ervaring, teneinde de argumenten van de partijen te verduidelijken;
  • een technisch deskundige wordt verzocht advies uit te brengen over technische of wetenschappelijke kwesties;
  • een juridisch deskundige kan worden geraadpleegd over regels, praktijken en rechten die gelden in buitenlandse rechtsstelsels;
  • overige deskundigen.

De nationale informatiebladen over deskundigen en hun expertise bevatten informatie over de bestaande nationale lijsten en registers van deskundigen, de eisen waaraan deskundigen moeten voldoen, het honorarium en de aansprakelijkheid van deskundigen, alsook informatie over het verloop van de deskundigenprocedures.

 

Deze nationale informatiebladen zijn opgesteld door het European Expert and Expertise Institute (EEEI) in het kader van het project ‘Een deskundige vinden’, dat wordt gefinancierd uit hoofde van het programma Justitie van de Europese Commissie.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.