Znajdź biegłego

Informacje dotyczące wyszukiwania biegłych w krajach UE.

Biegły jest osobą wyznaczoną przez sąd lub strony, która służy wiedzą fachową w danej dziedzinie w postępowaniu sądowym. Odpowiada on przed sądem, nawet jeżeli wyznaczyły go strony.

Zazwyczaj obowiązki i zakres odpowiedzialności biegłych określają przepisy krajowe. W większości krajów przewidziano pewne wymogi (w zakresie wykształcenia, szkolenia lub certyfikacji) dla osób, które chcą występować w charakterze biegłego w postępowaniu sądowym. Jak dotąd państwa członkowskie nie zawarły żadnego porozumienia w sprawie wspólnych wymogów dla biegłych (sądowych), a krajowe nomenklatury znacznie się między sobą różnią.

Jest wiele rodzajów biegłych:

  • biegły występujący w charakterze świadka, który interpretuje fakty lub wyraża opinię w oparciu o posiadaną fachową wiedzę techniczną lub w oparciu o doświadczenie w celu doprecyzowania argumentów stron;
  • rzeczoznawca, który sporządza opinie w kwestiach technicznych lub naukowych;
  • specjalista prawnik, który udziela porad w sprawie przepisów, praktyk i praw mających zastosowanie do prawa obcego;
  • inni biegli.

Arkusze informacyjne o biegłych i wiedzy fachowej w poszczególnych krajach obejmują informacje na temat istniejących krajowych wykazów i rejestrów biegłych, wymogów, które biegli muszą spełniać, wynagrodzenia i odpowiedzialności biegłych, a także prowadzenia postępowań z ich udziałem.

 

Informacje na temat poszczególnych krajów zostały opracowane przez Europejski Instytut Ekspertyz i Biegłych Sądowych (EEEI) w ramach projektu „Znajdź biegłego”, finansowanego ze środków programu „Sprawiedliwość” Komisji Europejskiej.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.