Găsiți un expert

Austria

Conținut furnizat de
Austria

I. Liste și registre de experți

În Austria, persoanele care sunt disponibile să lucreze ca experți în cadrul unei proceduri judiciare sau al unei anchete derulate de parchet sunt înscrise pe lista experților judiciari gestionată de președinții instanțelor regionale pentru districtele din raza circumscripției regionale respective, înscrierile fiind defalcate pe domenii de specialitate.

Registrele sunt disponibile publicului aici.

Experții trebuie să formuleze o cerere și să promoveze un examen pentru a fi incluși în lista experților judiciari.

II. Calificările experților

Solicitanții care doresc să fie numiți de instanțele judecătorești trebuie să facă dovada experienței lor profesionale în domeniul lor de expertiză. Experții trebuie să dețină cunoștințe temeinice cu privire la cele mai importante principii ale dreptului procedural din Austria, să știe să redacteze un aviz și să furnizeze dovezi că în perioada imediat anterioară înscrierii pe listă au desfășurat o activitate profesională în domeniul de expertiză în cauză timp de 10 sau 5 ani (dacă dețin o diplomă universitară relevantă sau au absolvit un ciclu de studii la o școală profesională de nivel superior). În plus, experții trebuie să aibă capacitate juridică deplină și să fie de încredere. Pentru a fi de încredere, experții trebuie să aibă o conduită generală ireproșabilă, ca o garanție a imparțialității și a calității activității lor.

Solicitarea de includere în registrul experților „autorizați și certificați” [în calitate de „expert recunoscut” potrivit definiției formulate de Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI)] trebuie să fie înaintată președintelui instanței regionale din districtul în care solicitantul își are reședința obișnuită sau în care își desfășoară activitatea profesională.

Pe parcursul procedurii de înregistrare, președintele responsabil pentru înregistrare va constitui o comisie care va avea sarcina de a redacta un aviz privind îndeplinirii cerințelor de înregistrare.

Experții trebuie să depună un jurământ înainte de a fi înregistrați.

În cazul în care aceștia îndeplinesc toate cerințele de mai sus, vor fi numiți de președintele responsabil pentru înregistrare pentru o perioadă de 5 ani. După expirarea perioadei de 5 ani, aceștia trebuie să formuleze o solicitare de reînscriere. Dacă experții continuă să îndeplinească toate cerințele la momentul respectiv, înscrierea lor în lista experților judiciari se prelungește (în general, fără a fi nevoie să susțină un alt examen).

Experții pot fi eliminați din registrul experților judiciari la cerere, dacă nu mai îndeplinesc cerințele sau la decizia președintelui responsabil pentru înregistrare. Deciziile de eliminare sau de refuz al recertificării unui expert trebuie să fie motivate în mod corespunzător și pot fi atacate.

Există un cod deontologic (Ethikkodex, link disponibil aici) publicat de Asociația experților autorizați și certificați din Austria.

III. Remunerarea experților

III.1 Informații generale

Onorariile experților sunt reglementate de Legea privind dreptul la plată în Austria (Gebührenanspruchsgesetz, link disponibil aici). Această lege conține norme generale aplicabile experților. Aceasta include, de asemenea, un sistem specific de compensare pentru medici, antropologi, stomatologi, medici veterinari, experți în analize chimice și experți în autovehicule.

III.2 Onorarii

Onorariile depind de obicei de complexitatea avizului. Există un sistem specific de compensare în cazul procedurilor penale și al procedurilor judiciare în materie de dreptul familiei, printre altele, pentru anumiți experți (a se vedea secțiunea III.1).

III.3 Plată

Experții trebuie să prezinte instanței o factură pentru onorariile lor în termen de 4 săptămâni de la emiterea avizului. Onorariile sunt plătite de regulă prin transfer bancar.

III.3.1 Proceduri civile

În procedurile civile, înainte ca un expert să înceapă să lucreze la avizul său, instanța judecătorească dispune, de regulă, ca ambele părți să efectueze o plată în avans (Kostenvorschuss) către instanța judecătorească. Cuantumul acestei plăți depinde de complexitatea cazului și de sfera de cuprindere a avizului pe care trebuie să îl emită expertul. Remunerația este calculată, în general, pe baza numărului de ore pe care expertul le-a petrecut lucrând la caz înmulțit cu un tarif orar. Sunt incluse, de asemenea, cheltuielile și TVA. Instanța dispune, pe baza experienței sale, cu privire la suma pe care părțile trebuie să o depună. În cazul în care suma depusă nu este suficientă, se poate dispune efectuarea unei plăți în avans suplimentare.

III.3.2 Proceduri penale

În procedurile penale, remunerația experților este plătită de stat și, în cazul unei condamnări, persoana condamnată trebuie să ramburseze aceste costuri.

III.3.3 Proceduri de drept familial

În procedurile de drept familial, remunerația expertului este plătită, de obicei, de stat.

III.4 Cazuri de asistență judiciară

În general, asistența judiciară se acordă persoanelor care nu sunt în măsură să suporte, parțial sau integral, cheltuielile cu procesul, inclusiv onorariile experților, din cauza situației lor economice. Beneficiarii asistenței judiciare trebuie să ramburseze onorariile, integral sau parțial, dacă situația lor financiară se îmbunătățește substanțial în termen de 3 ani de la derularea procedurii. Trebuie precizat că partea care cade în pretenții trebuie să acopere întotdeauna cheltuielile cu onorariile suportate de partea căreia i se dă câștig de cauză.

III.5 Rambursarea onorariilor experților

Instanța judecătorească decide cu privire la cheltuielile cu experții prin intermediul unei decizii autonome referitoare la onorarii sau în cadrul hotărârii pronunțate. Prin urmare, decizia cu privire la cheltuielile acordate constituie titlu executoriu.

IV. Răspunderea experților

Experții sunt ținuți răspunzători în temeiul dreptului contractual general și al dreptului răspunderii civile. Aceștia au obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru a beneficia de acoperire în cazul unei posibile trageri la răspundere.

V. Informații suplimentare cu privire la procedurile care implică experți

Site-ul web al Asociației experților autorizați și certificați din Austria (Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs, link disponibil aici) oferă informații detaliate cu privire la costuri (exemple de facturi) și la condițiile pentru înscrierea în lista experților judiciari. Site-ul web are un ridicat caracter informativ și este ușor accesibil publicului.

V.1 Baze juridice

Principalele dispoziții legale aplicabile expertizei judiciare în Austria sunt:

  • articolele 351-367 din Codul de procedură civilă al Austriei [österreichische Zivilprozessordnung (ZPO), link disponibil aici]
  • articolul 31 din Legea privind procedurile jurisdicționale necontencioase (Außerstreitgesetz, link disponibil aici)
  • articolele 52-53a din Codul de procedură administrativă al Austriei din 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, link disponibil aici)
  • articolele 104, 112, 112a și 125-128 din Codul de procedură penală al Austriei din 1975 (österreichische Strafprozessordnung, link disponibil aici).

V.2. Numirea experților

Experții pot fi numiți doar de instanța judecătorească, nu și de părțile implicate. Numirea experților în cadrul procedurilor administrative este similară celei din cadrul acțiunilor civile. În procedurile de investigații penale, expertul poate fi numit de procuror.

V.2.a. Numirea de către o instanță judecătorească

Instanța judecătorească de drept civil are competența discreționară de a numi un expert, fie din oficiu, fie la cererea expresă a uneia dintre părțile la procedură, cu excepția cazului în care faptele cauzei nu pot fi soluționate altfel. Instanța judecătorească are libertatea de a numi orice persoană pe care o consideră potrivită să exercite calitatea de expert. Expertul trebuie să semnaleze instanței orice conflict de interese. Experții numiți de instanță au acces la documentele relevante din dosarul cauzei.

V.2.b. Numirea de către părți

În Austria, experții privați sunt aleși de către părți. Rapoartele întocmite de aceștia trebuie să fie susținute și prezentate de părți, în caz contrar fiind respinse ca inacceptabile. Dacă aceste cerințe sunt îndeplinite, instanța examinează și evaluează avizul expertului. Raportul este considerat o probă, dar nu poate anula raportul unui expert numit de instanța judecătorească. Mai degrabă, acesta fundamentează temeiul juridic al argumentației unei părți.

Instanța judecătorească poate decide dacă să își bazeze sau nu raționamentul hotărârii sale pe avizul expertului numit de parte.

V.3 Procedură

V.3.a. Raportul de expertiză

Raportul de expertiză poate fi prezentat în scris sau verbal. Nu există dispoziții care să reglementeze modul în care ar trebui structurat un raport de expertiză.

În cazul în care instanța consideră că raportul este incomplet sau în cazul unui abuz în serviciu nejustificat din partea expertului, instanța poate, din oficiu sau la cererea părților, să dispună întocmirea unui raport nou sau a unui raport suplimentar. De asemenea, instanța poate obliga expertul căruia i se impută un abuz în serviciu nejustificat la plata taxelor judiciare.

Părțile pot încerca să anuleze sau să conteste raportul de expertiză prin intermediul unui document relevant sau al unui contraaviz.

În procedurile civile, părțile sunt implicate strâns în activitatea experților. Acestea trebuie să coopereze cu experții și să le pună la dispoziție documentele pe care le solicită. Părțile îi pot interoga direct în cursul procedurilor în contradictoriu și le pot solicita să comenteze cu privire la observațiile lor.

V.3.b. Audierea în cadrul instanței judecătorești

În cazul prezentării unui raport scris, instanța decide dacă și în ce măsură este necesară participarea expertului la ședințele de judecată (la cererea părților, după caz).

Informațiile prezentate aici au fost colectate în timpul proiectului „Find an Expert” („Găsiți un expert”), de la persoane de contact din fiecare țară selectată de Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ultima actualizare: 23/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.