Găsiți un expert

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

I. Liste și registre de experți

Numai persoanelor care, prin decizia ministrului justiției sau a funcționarului delegat de ministrul justiției, la recomandarea Comisiei de acreditare, sunt înscrise în registrul național al experților judiciari și al traducătorilor, interpreților și traducătorilor-interpreți autorizați, li se permite să dețină titlul de expert judiciar și să accepte și să îndeplinească atribuții în calitate de experți judiciari, pe de o parte, sau titlul de traducător, interpret sau traducător-interpret autorizat și să îndeplinească atribuții de traducere sau de interpretare care le sunt încredințate prin lege, pe de altă parte.

Persoanele fizice sunt înscrise în registrul menționat dacă:

 • sunt resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau își au reședința legală în statul respectiv;
 • nu au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă, chiar dacă executarea acesteia a fost suspendată, pentru săvârșirea unei infracțiuni care se pedepsește cu amendă, muncă în folosul comunității sau închisoare, cu excepția condamnărilor pentru contravenții rutiere și a condamnărilor care, în opinia ministrului justiției, nu constituie în mod evident o piedică pentru emiterea de avize în domeniul de expertiză și de specializare cu privire la care se înregistrează în calitate de expert sau pentru efectuarea de activități de traducere și de interpretare de către traducătorii, interpreții sau traducătorii-interpreți autorizați, în limbile cu privire la care se înregistrează în calitate de traducător, interpret sau traducător-interpret autorizat. Cele de mai sus se aplică prin analogie și persoanelor care au fost condamnate în străinătate și li s-a aplicat o pedeapsă de aceeași natură, printr-o hotărâre care a dobândit autoritate de lucru judecat;
 • au împlinit vârsta de 21 de ani, în cazul traducătorilor, interpreților sau al traducătorilor-interpreți autorizați;
 • fac dovada deținerii competențelor profesionale și a cunoștințelor juridice necesare;
 • declară în scris că sunt la dispoziția autorităților judiciare;
 • fac dovada competenței profesionale și a cunoștințelor juridice;
 • se angajează să urmeze cursuri de formare continuă în domeniul lor de competență;
 • se angajează să respecte codul deontologic stabilit de Rege, care prevede cel puțin principiul independenței și principiul imparțialității;
 • au depus un jurământ.

Registrul este gestionat și actualizat permanent de Serviciul Public Federal de Justiție.

Înscrierea în registrul național este valabilă o perioadă de șase ani, care poate fi prelungită de fiecare dată cu aceeași perioadă. Deocamdată, până la înființarea Comisiei de acreditare, înscrierile se efectuează cu titlu provizoriu. Comisia de acreditare a început să funcționeze la începutul lunii iunie 2019. Toți cei aproximativ 4 000 de experți /traducători /interpreți vor trebui să fie examinați până la 30 noiembrie 2022.

A fost instituit un plan de tranziție, conform căruia experții care își desfășoară activitatea în cadrul autorității judiciare au obligația de a se conforma dispozițiilor planului menționat în termen de cel mult 6 ani de la data intrării în vigoare a legii din 10 aprilie 2014. În consecință, acesta a fost amânat până la 1 decembrie 2022.

O nouă lege din 20 decembrie 2020 a intrat în vigoare la 24 decembrie 2020; legea permite tuturor experți lor să fie înregistrați în baza de date provizorie. Înregistrarea acestora cu titlu provizoriu se poate efectua până la 30 noiembrie 2022.

În prezent, numai judecătorii au acces la registru. În viitor, registrul ar trebui să fie accesibil tuturor pe site-ul Serviciului Public Federal de Justiție.

Pentru a fi înscris în registru, expertul trebuie să facă dovada faptului că deține aptitudinile profesionale și cunoștințele juridice necesare (articolul 555/8, 4 din Codul judiciar).

Această dovadă:

 • în ceea ce privește competența profesională:
  • în cazul experților judiciari, constă într-o diplomă obținută în domeniul de expertiză pentru care solicitantul dorește să fie înregistrat în calitate de expert judiciar și în dovada unei experiențe relevante de cinci ani, dobândită în perioada de opt ani premergătoare datei cererii de înregistrare sau, în lipsa unei diplome, în dovada unei experiențe relevante de cincisprezece ani, dobândită în perioada de douăzeci de ani premergătoare datei cererii de înregistrare;
  • în cazul traducătorilor, interpreților și traducătorilor-interpreți, constă în orice diplomă obținută sau în dovada unei experiențe relevante de cel puțin doi ani, dobândită într-o perioadă de opt ani premergătoare datei cererii de înregistrare sau în orice altă dovadă a cunoașterii limbii (limbilor) cu privire la care au solicitat înregistrarea. Experții judiciari, precum și traducătorii, interpreții și traducătorii-interpreți autorizați care își au domiciliul într-o altă țară a UE pot face dovada competenței lor profesionale prin înscrierea într-un registru similar din țara lor și trebuie să prezinte dovezi în acest sens. Obligațiile în materie de „educație și formare continuă” vor fi stabilite prin Decret regal adoptat de Parlamentul federal.
 • în ceea ce privește cunoștințele juridice:  constă într-un certificat eliberat după finalizarea unui curs de formare care îndeplinește cerințele prevăzute în Decretul regal din 30 martie 2018.

II. Remunerarea experților judiciari

În cauzele civile, onorariul expertului judiciar este stabilit de părți. Cu toate acestea, ultimul cuvânt aparține instanței, iar aceasta poate dispune diminuarea onorariului expertului judiciar propus.

În materie penală, onorariile experților judiciari sunt stabilite prin decret regal.

Părțile nu pot obține asistență judiciară pentru a plăti onorariul expertului.

III. Răspunderea experților judiciari

Experții judiciari răspund în conformitate cu normele generale (de drept civil/contractual). Răspunderea experților judiciari nu este limitată prin lege.

IV. Informații suplimentare privind procedura de expertiză

Principalele dispoziții legale aplicabile expertizei judiciare în Belgia sunt cele din articolele 962–991 undecies din Codul judiciar al Belgiei: (text disponibil în limbile neerlandeză, franceză și germană).

Sistemul juridic belgian nu face distincție între diferite tipuri de experți, ci include doar experți judiciari. Singura distincție este cea între experții judiciari, pe de o parte, și traducători /interpreți, pe de altă parte.

Acest titlu este protejat.

1. Numirea experților

Conform Codului judiciar belgian, numai judecătorii, judecătorii de instrucție și/sau procurorul general pot numi un expert judiciar.

Cu toate acestea, justițiabili lor nu li se interzice să solicite avizul propriului expert. În acest caz, expertul privat poartă ulterior denumirea de „consultant tehnic”. Legea nu reglementează intervenția acestora.

Articolul 962 din Codul judiciar prevede că: „Pentru a soluționa un litigiu cu care este sesizat sau în eventualitatea unei amenințări obiective și iminente de apariție a unui litigiu, judecătorul poate solicita experților să formuleze constatări sau să prezinte un aviz de natură tehnică. Judecătorul poate numi experții asupra cărora au convenit părțile. Judecătorul nu se poate abate de la alegerea părților decât printr-o decizie motivată”.

a) Numirea de către o instanță judecătorească

Nu există nicio diferență între numirea experților în cadrul procedurilor derulate în fața unei instanțe civile și numirea acestora în cadrul procedurilor derulate în fața unei instanțe penale. Articolele 555/6 - 555/16 din Codul judiciar se aplică atât în materie civilă, cât și în materie penală (articolul 2 din Codul judiciar).

Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 555/15 din Codul judiciar (în cauze urgente sau atunci când nu este disponibil un expert având expertiza și specializarea necesare), instanțele sunt obligate să numească un expert înscris în Registrul național al experților judiciari.

Instanțele civile au libertatea de a numi orice expert din registru pe care îl consideră potrivit pentru misiunea propusă. Acestea pot, de asemenea, să numească experți aleși de părți și nu se pot abate de la această alegere fără un motiv întemeiat.

Potrivit legii, experții au obligația să se asigure că nu se află într-o situație de conflict de interese.

b) Numirea de către părți

În materie civilă, fiecare parte poate solicita avizul propriului expert. Un astfel de expert poartă denumirea de „consultant tehnic”. Atunci când numesc un „consultant tehnic”, părțile nu sunt obligate să respecte nicio normă sau procedură specifică.

2. Procedură

Instanța are libertatea de a decide dacă un aviz al expertului este sau nu necesar pentru soluționarea litigiului sau pentru stabilirea adevărului.

Rolul expertul ui este de a prezenta un aviz instanței, ca răspuns la misiunea specifică pe care i-a repartizat-o instanța.

Instanța nu este niciodată obligată să respecte avizul expertului.

În procedurile civile, instanța supraveghează stadiul avizului expertului, se asigură că termenele sunt respectate și că mărturia expertului este ascultată.

Expertul trebuie să respecte termenii misiunii sale.

Părțile pot contesta expertiza prin formularea de declarații și prin prezentarea unei contraexpertize.

Experților li se permite să ia legătura cu părțile în timpul procedurii, dar, pentru a respecta principiul dezbaterii în contradictoriu, orice comunicare trebuie efectuată în prezența tuturor părților.

a) Raportul de expertiză

Rezultatele evaluării efectuate de expert sunt prezentate într-un raport.

Raportul cuprinde chestiunile preliminare, activitățile desfășurate, constatările expertului, precum și concluziile acestuia. Acesta conține, de asemenea, toate documentele consultate de expert.

Raportul final este depus la instanța care a numit expertul.

În cauzele civile, în cazul în care instanța nu obține clarificările necesare, aceasta poate dispune fie ca același expert să emită un aviz suplimentar, fie ca acest aviz să fie emis de un alt expert.

b) Audierea în instanță

Instanța poate audia expertul în cadrul ședinței de judecată. La cererea expertului sau a părților, judecătorul poate audia și consultanții tehnici ai părților.

Ultima actualizare: 27/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.