Găsiți un expert

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

I. Listele și registrele de experți

Pe baza expertizei lor, experții numiți de instanță furnizează instanței un serviciu sub forma unui aviz al expertului atunci când este necesar, pentru a stabili sau a clarifica faptele constatate în cadrul procedurii.

Tribunalele de Comitat și Tribunalele Comerciale gestionează o listă a experților care pot fi numiți de către instanțe, precum și o listă a persoanelor juridice, a institutelor, a instituțiilor și a organismelor de stat care au fost autorizate să desfășoare activități în calitate de experți (denumită în continuare „lista entităților juridice”). Listele sunt publicate pe site-urile web ale instanțelor.

Ministerul Justiției gestionează o listă electronică unică a experților care pot fi numiți de către instanțe, care este clasificată în funcție de domeniile de expertiză, precum și o listă a entităților juridice pentru întregul teritoriu al Republicii Croația și le publică pe site-ul său web.

Procedura pentru înscrierea experților pe listă este inițiată printr-o cerere adresată președintelui Tribunalului de Comitat sau Tribunalului Comercial care are jurisdicție asupra locului de reședință al solicitantului sau asupra sediului entității juridice. Resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene și resortisanții statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European care nu au rezidență permanentă în Republica Croația solicită numirea la Tribunalul de Comitat din Zagreb sau la Tribunalul Comercial din Zagreb.

În cazul în care candidatul pentru înscrierea pe listă îndeplinește cerințele, președintele Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial va trimite candidatul la o evaluare a cunoștințelor sale privind structura sistemului judiciar, administrația publică și terminologia juridică, înainte de a decide numirea sa ca expert care figurează pe listă. Examinarea este efectuată de către comisii pentru evaluarea cunoștințelor din cadrul Tribunalelor de Comitat, care au în componență un președinte și doi membri din rândul judecătorilor tribunalului respectiv. Un candidat pentru un loc de muncă cu normă întreagă, care are o diplomă universitară în drept, nu trebuie să susțină acest examen. Președintele tribunalului corespunzător va trimite un candidat pentru înregistrare, care a luat examenul, la un program de formare profesională în cadrul unei asociații profesionale a experților judiciari. [Totuși, un specialist judiciar care deține un permis (o autorizație) de muncă valabil(ă), precum și angajații care efectuează expertize în cadrul institutelor, al instituțiilor și al organismelor guvernamentale nu au obligația de a urma o formare profesională în domeniile de expertiză pentru care aceste institute, instituții și organisme guvernamentale au fost autorizate să efectueze o expertiză].

După finalizarea formării profesionale și după colectarea de probe privind eligibilitatea pentru numirea ca expert înregistrat sau privind îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea unei expertize judiciare, președintele Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial se va pronunța cu privire la cerere printr-o decizie.

Experții numiți de către instanțe sau entitățile juridice trebuie să fie asigurați (asigurate) pe toată durata efectuării expertizei. Dovada încheierii contractului de asigurare de răspundere civilă (a poliței de asigurare) este prezentată președintelui Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial competent, înainte de înscrierea pe listă și, ulterior, în fiecare an pe durata numirii sau în perioada de aprobare.

Experții sunt înscriși pe listă pentru o perioadă de patru ani. O entitate juridică, un institut, o instituție sau un organism guvernamental este autorizat(ă) să efectueze expertize judiciare pentru o perioadă de patru ani.

Expertul numit depune un jurământ în fața președintelui tribunalului care l-a numit în calitate de expert înregistrat.

După expirarea perioadei pentru care a fost numit, un expert care figurează pe listă poate fi numit din nou pentru o perioadă de patru ani, iar o entitate juridică, un institut, o instituție sau un organism guvernamental poate primi din nou aprobarea pentru efectuarea expertizelor judiciare. Cererea de renumire sau de reaprobare se depune cel târziu cu 30 de zile înainte de expirarea numirii actuale.

Înscrierea unui expert în registru va fi revocată (temporar) de către președintele Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial relevant:

 • dacă expertul solicită acest lucru;
 • dacă expertul își schimbă locul de reședință, dacă se stabilește că nu au fost îndeplinite condițiile pentru înregistrare sau că nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru numire;
 • dacă, pe baza unei decizii definitive a autorității competente, expertul a fost declarat inapt pentru desfășurarea activităților în domeniul pentru care acesta a fost numit;
 • dacă expertului i-a fost retrasă capacitatea juridică printr-o hotărâre definitivă;
 • dacă expertul a fost condamnat pentru o infracțiune care reprezintă un obstacol pentru primirea în serviciul public;
 • dacă expertul îndeplinește sarcinile unui expert cu rea-credință sau în mod neglijent;
 • dacă expertul nu prezintă, la data expirării perioadei prevăzute, dovada încheierii unui contract de asigurare de răspundere civilă pentru îndeplinirea sarcinilor unui expert înregistrat;
 • dacă expertul nu respectă dispozițiile privind confidențialitatea tuturor informațiilor pe care le primește în timpul efectuării unei expertize.

Președintele Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial va exclude permanent un expert din listă dacă expertul în cauză desfășoară activitatea unui expert numit de către instanță după ce ordinul de refuz temporar sau de interdicție temporară a îndeplinirii sarcinilor sale a devenit executoriu.

Experții sau entitățile juridice care sunt autorizați (autorizate) să funcționeze în calitate de experți numiți de către instanțe au obligația să raporteze imediat orice modificări ale datelor lor la instanța care i-a (le-a) numit sau i-a (le-a) autorizat înscrierea pe listă. Instanța are obligația de a pune imediat în aplicare aceste modificări în listele în care sunt înregistrați (înregistrate) experții sau entitățile juridice care pot fi numiți (numite) de către instanțe.

II. Calificările experților

Ordonanța privind experții numiți de către instanțe („Monitorul Oficial” 38/14, 123/15, 29/16 corecție și 61/19) stabilește condițiile și procedura pentru numire, precum și drepturile și obligațiile experților numiți de către instanțe.

O persoană poate lucra în calitate de expert numit de către instanță dacă îndeplinește următoarele cerințe:

1. este cetățean al Republicii Croația, resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau resortisant al unui stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European;

2. poate să îndeplinească sarcinile unui expert numit de către instanță;

3. după finalizarea studiilor sau a școlilor corespunzătoare, a lucrat în această profesie, și anume:

 • cel puțin opt ani - dacă a obținut o diplomă universitară sau o diplomă de specializare postuniversitară;
 • cel puțin 10 ani - dacă a finalizat studiile universitare sau studiile universitare profesionale relevante;
 • cel puțin 12 ani - dacă a finalizat învățământul secundar corespunzător și nu deține nicio diplomă relevantă de studii postliceale sau de studii postliceale profesionale și nicio diplomă de studii universitare sau de specializare postuniversitară;

4. a promovat cu succes examenul de cunoștințe privind organizarea sistemului judiciar, administrația de stat și terminologia juridică;

5. a finalizat cu succes formarea profesională definită de asociația profesională relevantă;

6. are un contract de asigurare de răspundere civilă pentru activitatea expertului numit de către instanță;

7. a obținut diplomele relevante în domeniul său de expertiză;

8. nu există niciun obstacol pentru ca persoana în cauză să dețină o funcție publică.

Formarea profesională nu poate să dureze mai mult de un an. Asociațiile profesionale au obligația de a numi mentori pentru formarea profesională. Un expert înregistrat poate fi numit mentor de formare dacă are cel puțin cinci ani de experiență în desfășurarea activității de expert numit de către instanță. Lista mentorilor trebuie să fie transmisă Tribunalelor de Comitat și Tribunalelor Comerciale. Capacitatea unui candidat (care a fost trimis la formare profesională) de a îndeplini sarcinile unui expert numit de către instanță se stabilește pe baza raportului privind formarea profesională efectuată de către solicitant. În termen de o lună de la finalizarea formării profesionale, asociația profesională relevantă trebuie să elaboreze un aviz în scris cu privire la succesul formării candidatului și la competența acestuia de a desfășura activitatea unui expert numit de către instanță, pe baza unui raport scris al mentorului de formare. Asociația profesională relevantă trebuie să trimită acest raport la președintele Tribunalului de Comitat sau al Tribunalului Comercial relevant.

Doctorii specializați îndeplinesc cerințele pentru numirea pe listă după ce promovează examenul specializat.

Entitățile juridice sunt eligibile pentru realizarea expertizei judiciare:

 • dacă sunt înregistrate, de asemenea, în domeniul lor de expertiză pentru un anumit domeniu;
 • dacă angajații lor au fost numiți pe lista de experți pentru domeniul pentru care se solicită aprobarea;
 • dacă au un contract de asigurare de răspundere civilă pentru activitatea de expertiză judiciară.

III. Remunerația experților

În cadrul acțiunilor în justiție, experții sunt aleși în primul rând din lista de experți înregistrați.

Experții numiți de către instanță au dreptul la onorarii și la compensarea cheltuielilor materiale. Suma compensării se stabilește în mod individual de către instanță, conform unei liste speciale de prețuri pentru compensarea cheltuielilor materiale și de onorarii ale experților numiți de către instanțe. Lista de prețuri menționată anterior face parte integrantă din Cadrul de reglementare privind experții numiți de către instanțe.

Expertului numit de către instanță i se rambursează cheltuielile pentru expertiză după finalizarea acesteia.

IV. Răspunderea experților

Un expert numit de către instanță sau o entitate juridică trebuie să fie asigurat(ă) pe toată durata efectuării expertizei. Cea mai mică sumă a asigurării de răspundere civilă pentru realizarea unei expertize judiciare este de 200 000,00 HRK (aproximativ 26 807,50 EUR) pentru persoane fizice și de 500 000,00 HRK (aproximativ 67 018,74 EUR) pentru entități juridice.

Un cetățean al unui stat membru al UE sau al unui stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European poate fi asigurat pentru îndeplinirea sarcinilor în calitate de expert în țara sa de origine.

V. Informații suplimentare privind procedurile care implică experți

Numirea unui expert este reglementată de legile procedurale, și anume de Codul de procedură civilă și de Codul de procedură penală.

VI. Numirea experților

Experții numiți de către instanțe sunt numiți de către instanță la cererea unei părți sau din oficiu într-o anumită acțiune în justiție, atunci când este necesară prezentarea unor probe de expertiză pentru a se stabili sau a se clarifica faptele care trebuie să fie determinate.

VI.1. Raportul de expertiză

Forma constatărilor și a avizelor unui expert numit de către instanță nu este reglementată. Instanța va stabili dacă expertul își va prezenta constatările și avizul numai verbal în cadrul ședinței sau dacă le va depune în scris înainte de ședință. Instanța va stabili în scris un termen pentru depunerea constatărilor și a avizelor, care nu poate să depășească 60 de zile. Expertul trebuie întotdeauna să își prezinte avizul. Instanța va pune la dispoziția părților o constatare scrisă și un aviz scris cu cel puțin 15 zile înainte de ședința în cadrul căreia vor fi discutate constatările.

VI.2. Ședința de judecată

În timpul ședinței de judecată, instanța poate să adreseze întrebări cu privire la constatările expertului.

 

Informațiile prezentate aici au fost colectate în cadrul proiectului „Find an Expert” (Găsește un expert), de la persoane de contact din fiecare țară selectate de Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ultima actualizare: 22/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.