Găsiți un expert

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

I. Liste și registre de experți

În Franța, fiecare curte de apel și Curtea Supremă în materie civilă și penală [Curtea de Casație (Cour de Cassation)] ține o listă sau un registru de experți.

Totuși, judecătorii și procurorii au libertatea de a numi orice persoană pe care o consideră potrivită și competentă. În astfel de cazuri, judecătorii și procurorii trebuie să furnizeze motivele alegerii respective.

Listele de experți sunt publicate pe site-urile web ale curților și, în special, pe site-ul web al Curții de Casație (Cour de Cassation) și pe site-urile web ale curților de apel.

Pentru a fi înscris pe lista unei instanțe, expertul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să aibă vârsta sub 70 de ani. În practică, pentru a fi înscris pe lista de experți, expertul trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 35 și 57-58 de ani.
 • să fie cetățean al Uniunii Europene;
 • să nu fi fost autorul unor fapte prin care se încalcă onoarea, probitatea sau bunele moravuri;
 • să nu fi făcut obiectul unei sancțiuni disciplinare sau administrative de destituire, ștergere din registru, revocare, retragerea aprobării sau retragerea autorizației;
 • să nu fi făcut obiectul unui faliment personal sau al oricărei alte sancțiuni prevăzute de Codul comercial;
 • să aibă o experiență minimă într-o activitate asociată cu specializarea sa;
 • să nu fi desfășurat nicio activitate incompatibilă cu independența necesară exercitării misiunilor de expertiză judiciară (juridică);
 • să își desfășoare activitatea principală în jurisdicția instanței.

Experții specializați în traduceri care solicită să fie înscriși pe lista unei instanțe de prim grad de jurisdicție trebuie să își practice profesia în raza teritorială a instanței respective sau să aibă reședința în zona respectivă în cazul în care s-au pensionat deja.

Cererea de înregistrare a expertului este examinată de procuror și de judecătorii instanței de prim grad de jurisdicție. Decizia este luată de un ansamblu de judecători ai curții de apel.

Experții trebuie să depună un jurământ înainte de a fi înscriși pe listă sau în registru.

Pentru a fi înscris pe lista Curții de Casație (Cour de Cassation) (listă națională), este necesar ca expertul să fi fost înscris pe lista unei curți de apel (listă regională) timp de cel puțin cinci ani.

Fiecare expert care este înscris pentru prima dată trebuie să solicite reînscrierea după trei ani. Ulterior, experții trebuie să solicite reînscrierea o dată la cinci ani. Decizia de a nu reînscrie un expert trebuie să precizeze motivele refuzului și poate fi contestată.

Experții pot fi eliminați din registru de către curtea de apel prin acțiune disciplinară, aceasta putând fi contestată.

Există un cod deontologic publicat de Federația experților din Franța (Conseil national des compagnies d’experts de justice).

II. Calificările experților

În general, experții trebuie să aibă o calificare suficientă în domeniul lor de expertiză.

Aceștia trebuie să aibă experiență profesională și să cunoască normele procedurale, în special normele aplicabile procedurilor care implică experți.

Experții trebuie să participe la o educație continuă, iar acest lucru este verificat o dată la cinci ani de curțile de apel. Educația continuă a experților include:

 • pregătire în domeniul lor de specialitate, care este furnizată de organisme profesionale;
 • sesiuni de pregătire cu privire la desfășurarea procedurilor care implică experți, care sunt furnizate de judecători și de asociații de experți.

III. Remunerarea experților

În procedurile penale există un regulament privind onorariile expertului în legătură cu unele sarcini pe care le îndeplinește acesta. În unele domenii de expertiză, procurorul sau judecătorul de instrucție poate lansa o procedură de ofertare cu privire la misiunea de expertiză și poate alege cea mai avantajoasă ofertă. Costurile expertizei sunt suportate de Ministerul Justiției, din bugetul alocat justiției.

În cazurile de drept civil, remunerația este calculată, în general, pe baza numărului de ore petrecute de expert pentru cazul respectiv înmulțit cu un tarif orar, la care se adaugă cheltuielile și TVA.

Instanța decide cu privire la onorariul expertului, în cadrul unei proceduri contencioase, ținând seama de prezentarea la timp sau nu a raportului, de calitatea raportului de expertiză și de nivelul de diligență aplicat de expert în activitatea sa.

De obicei, reclamantul este cel care plătește un avans din onorariile expertului. Totuși, instanța poate ordona ca ambele părți să plătească o parte din avansul aferent unor astfel de costuri.

În hotărârea sa finală, instanța va ordona părții care cade în pretenții să plătească onorariile expertului.

Pentru a acoperi costurile procedurilor care implică experți este disponibilă asistență judiciară.

IV. Răspunderea experților

Expertul are obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru a beneficia de acoperire în cazul unei posibile trageri la răspundere.

Asigurarea vizează răspunderea civilă și profesională a expertului, inclusiv misiunile în alte state membre ale Uniunii Europene.

V. Informații suplimentare cu privire la procedurile care implică experți

În cazurile de drept penal, experții pot fi numiți de judecătorul de instrucție, de procuror sau de un funcționar al poliției cu competență adecvată (officier de police judiciaire: un funcționar al poliției care, în temeiul dreptului francez, este responsabil pentru investigare și are dreptul să plaseze suspecți în arest preventiv).

În toate celelalte cazuri, expertul este numit numai de către instanță, fie din oficiu, fie la solicitarea unei părți.

În procedurile civile, nu este obligatoriu un raport de expertiză preliminar, dar este recomandat și adesea este solicitat în mod specific. Expertul furnizează un raport final scris. Dacă expertul consideră că este necesar să consulte un tehnician specializat într-un domeniu de expertiză diferit, expertul va anexa la raportul de expertiză opinia tehnicianului. Instanța poate solicita ca expertul să depună mărturie în cadrul unei audieri verbale dacă raportul nu reprezintă un temei suficient pentru hotărârea judecătorească. Raportul final trebuie să răspundă la fiecare întrebare adresată de instanță și să țină seama de toate observațiile adresate expertului de către părți în timpul procedurii care implică expertul.

1. Numirea experților

Calitatea de expert (expert de justice) este protejată de dreptul penal. Expertul este înscris pe o listă ținută de curțile de apel și de Curtea Supremă.

În Franța există între 8 000 și 10 000 de experți judiciari.

În cazurile civile, comerciale și administrative, experții pot fi numiți în proceduri preliminare sau anterioare procesului. 80 % din procedurile care implică experți sunt inițiate într-o astfel de fază anterioară procesului.

Instanța numește un expert atunci când are nevoie de expertiză tehnică pentru soluționarea litigiului: instanța poate numi expertul din oficiu sau la solicitarea uneia dintre părți. Judecătorul decide care parte va plăti un avans din costuri, acesta fiind utilizat pentru a plăti onorariile expertului.

Părțile pot sugera un expert, dar decizia cu privire la expertul care va fi numit va fi luată întotdeauna de judecător sau de procuror. Cu excepția cazului în care se furnizează motive specifice, expertul trebuie să fie ales dintr-o listă întocmită de o curte de apel.

În procedurile civile, părțile sunt implicate într-o mare măsură în activitățile expertului. Acestea trebuie să coopereze și să răspundă la toate solicitările expertului cu privire la documente. Părțile pot interoga în mod direct expertul în timpul audierilor încrucișate și pot solicita expertului să comenteze declarațiile lor. Aceste posibilități sunt mult mai limitate în procedurile penale, în care expertul își desfășoară activitatea depinzând foarte mult de judecătorul sau de procurorul care l-a numit.

2. Procedură

Textele juridice principale care reglementează expertiza judiciară în Franța sunt:

 • Codul de procedură penală și Codul de procedură civilă;
 • Legea 71-498 din 29 iunie 1971 privind experții judiciari, modificată de mai multe ori, în special la 18 noiembrie 2016;
 • Decretul din 23 decembrie 2004, modificat de mai multe ori.

Experții pot intra în contact cu părțile în timpul procedurilor, dar respectând cu strictețe principiul procedurii contencioase. Excepțiile au legătură cu secretele medicale sau comerciale.

Nu există o structură impusă pentru rapoartele întocmite de experți, dar există inițiative pentru a elimina această lacună.

Cu toate acestea, în raport, expertul trebuie:

 • să își detalieze argumentația;
 • să specifice documentele pe care și-a bazat opinia;
 • să răspundă la declarațiile părților;
 • să furnizeze o listă completă a documentelor care i-au fost comunicate.

Când instanța solicită un raport preliminar, expertul îl trimite părților pentru a colecta declarațiile acestora.

În cazurile penale, expertul trebuie să participe la audiere. În cauzele civile, instanța îi poate solicita expertului să participe la audiere.

Printr-o decizie a instanței, expertul poate fi obligat să furnizeze un raport suplimentar, de exemplu, după ce părțile și-au exprimat observațiile pe baza raportului și au pus întrebări suplimentare.

Instanța controlează progresele înregistrate în investigațiile expertului. Această sarcină este atribuită unui anumit judecător din cadrul instanței de prim grad de jurisdicție.

 

Informațiile prezentate aici au fost colectate în timpul proiectului „Find an Expert” („Găsește un expert”), de la persoane de contact din fiecare țară selectată de Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ultima actualizare: 10/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.