NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Găsiți un expert

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

I. Listele și registrele de experți

În Grecia, experții sunt înregistrați în funcție de specializare. Registrele de experți sunt ținute de tribunale. Acestea sunt publice, dar sunt utilizate numai de către judecătorii care doresc să numească un expert. Instanța poate să numească unul sau mai mulți experți, în cazul în care consideră că problemele nesoluționate necesită cunoștințe specifice. În plus, instanța are obligația de a numi experți dacă acest lucru este solicitat de către una dintre părți, cu condiția ca instanța să considere că sunt necesare cunoștințe de specialitate.

Pentru a fi înscriși într-un registru, experții trebuie să solicite acest lucru.

În urma unei invitații publice de a efectua o solicitare la un tribunal civil sau administrativ (pe site-ul oficial al tribunalului), solicitantul depune o cerere scrisă, împreună cu datele sale cu caracter personal, la secretarul tribunalului, declarând că:

 • nu a fost condamnat și nici acuzat pentru infracțiuni sau delicte care să conducă la decăderea sa din drepturile politice,
 • nu i-a fost retrasă autorizația de exercitare a profesiei,
 • nu a fost decăzut din dreptul de cedare a proprietății ca urmare a faptului că se află în insolvență sau sub tutelă,
 • nu este judecător, procuror sau grefier.

La finalul procedurii de solicitare, care are loc în fiecare an, se publică un proiect de registru al experților. După un termen de opoziție, registrul final este aprobat de către tribunalul format din mai mulți membri.

Pentru procedurile penale, registrul de experți este gestionat de către Consiliul judecătorilor pentru delicte, la propunerea procurorului. Experții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe - aceștia trebuie:

 • să aibă vârsta de peste 21 de ani,
 • să fie apți din punct de vedere juridic și să nu aibă dizabilități mintale,
 • să nu fie condamnați pentru infracțiuni sau delicte, care să conducă la decăderea lor din drepturile politice sau la destituirea din serviciul public,
 • să nu le fi fost retrase autorizațiile de exercitare a profesiei,
 • să nu fi cauzat faptele care constituie obiectul expertizei,
 • să nu fie magistrați competenți, procurori, secretari sau grefieri în cadrul procedurilor relevante,
 • să nu fie condamnați pentru aceeași infracțiune ca persoana trimisă în judecată și
 • să nu fie soțul/soția, fratele/sora sau o rudă apropiată a învinuitului.

Experții pot fi eliminați din registru, dacă doresc acest lucru, dacă nu mai îndeplinesc cerințele sau dacă autoritatea competentă decide acest lucru.

II. Calificările experților

Pentru a se numi experți, aceștia trebuie să fie membri ai unei organizații profesionale.

III. Remunerația experților

În procedurile penale, statul plătește remunerația experților. În ceea ce privește acțiunile civile, reclamantul trebuie să plătească un avans pentru cheltuielile cu experții numiți de instanță. La sfârșitul procesului, cheltuielile trebuie să fie suportate de către partea care cade în pretenții. Onorariile experților sunt liber negociabile. În anumite condiții, părțile pot să obțină asistență judiciară cu privire la remunerația expertului.

IV. Răspunderea experților

Experții sunt ținuți răspunzători conform dreptului contractual general și dreptului răspunderii civile. Aceștia nu au obligația de a-și acoperi posibila răspundere prin intermediul unei asigurări de răspundere civilă profesională.

V. Informații suplimentare privind procedurile care implică experți

Principalele dispoziții legale aplicabile expertizei judiciare în Grecia sunt articolele 368-392 din Codul de procedură civilă din Grecia și articolul 20 § 7 din Decretul-lege nr. 566/1968, Legea 2882/2001 (Codul privind exproprierile). De asemenea, se aplică articolele 159-168 din Codul de procedură administrativă din Grecia și articolele 183-203 din Codul de procedură penală din Grecia.

Instanța are putere de apreciere pentru a dispune administrarea probelor, deoarece obiectivul aflării adevărului prevalează. Singura limitare a acestei puteri este principiul contradictorialității.

1. Numirea experților

Experții pot fi numiți de către instanță și de către părțile implicate. Numirea experților în cadrul procedurilor administrative este similară cu cea din cadrul acțiunilor civile. În cadrul procedurilor inițiate în fața unei instanțe penale, expertul poate fi numit de către procuror sau de către instanță, în faza de investigare. În acest scop, există un registru diferit de cel din cadrul acțiunilor civile, iar expertul trebuie să îndeplinească cerințe mai stricte decât în cadrul acțiunilor civile sau al procedurilor administrative.

a) Numirea de către o instanță

Instanța civilă are putere de apreciere pentru a numi un expert fie din oficiu, fie conform cererii explicite a uneia dintre părțile litigante, dacă faptele relevante nu pot fi stabilite în alt mod. În acest caz, audierea este amânată până la o dată ulterioară prezentării raportului de expertiză. Instanța este liberă să numească orice persoană pe care o consideră adecvată să acționeze în calitate de expert. Expertul trebuie să raporteze instanței orice conflict de interese. Experții numiți de instanță au acces la dosar.

b) Numirea de către părți

În Grecia, există trei tipuri de experți numiți de către părți: consultanți tehnici (articolele 391-392 din Codul de procedură civilă, articolul 167 din Codul de procedură administrativă, articolul 204 și următoarele din Codul de procedură penală), experți extrajudiciari și martori experți. Consultantul tehnic este numit de către partea litigantă cu scopul de a controla acțiunea unui expert numit de instanță. Expertul extrajudiciar este ales de către partea respectivă. Raportul său trebuie să fie invocat și prezentat de către părți; în caz contrar, acesta este respins ca inacceptabil. Dacă sunt îndeplinite aceste cerințe, instanța examinează în mod liber și evaluează avizul expertului. Raportul nu se consideră a fi probă. În schimb, acesta este legat de temeiul juridic al argumentelor părții litigante. Martorii experți sunt martori care au cunoștințe științifice sau tehnice speciale și care sunt audiați de instanță.

Instanța judecătorească poate decide dacă să își bazeze raționamentul hotărârii pe avizul expertului numit de o parte Instanța poate chiar să își fundamenteze hotărârea pe avizul expertului, dacă raportul de expertiză a fost prezentat prin încălcarea regulamentului de procedură. Totuși, dacă încălcarea regulamentului de procedură este semnificativă, se consideră că raportul de expertiză nu există. În acest caz, judecătorul nu își poate baza raționamentul hotărârii pe avizul expertului.

2. Procedură (civilă)

Experții numiți de instanță pot fi supuși unei examinări încrucișate efectuate de către consultanții tehnici ai părților, dacă părțile au angajat astfel de consultanți. Singura obligație a expertului este aceea de a prezenta un raport. Experții numiți de către părți au voie să intre în contact cu părțile pe parcursul procedurii, iar experții numiți de instanță au nevoie de permisiunea instanței în acest sens.

a) Raportul de expertiză

În procedurile de expertiză din Grecia, nu este obligatoriu un raport de expertiză preliminar. Raportul principal poate fi prezentat în scris sau verbal. Atunci când își prezintă raportul, expertul nu trebuie să urmeze o anumită structură.

În cazul în care instanța consideră că raportul este incomplet sau în cazul unui abuz în serviciu nejustificat din partea expertului, instanța poate să dispună elaborarea unui nou raport sau a unui raport suplimentar ex officio sau la cererea părților. De asemenea, instanța poate să hotărască faptul că expertul trebuie să plătească cheltuielile de judecată, din cauza abuzului în serviciu nejustificat.

Raportul de expertiză poate fi contestat prin declarațiile părților și printr-o contraexpertiză.

b) Ședința de judecată

Judecătorul hotărăște ca expertul să participe la ședințele de judecată numai în cazuri excepționale.

 

Informațiile prezentate aici au fost colectate pe parcursul proiectului Find an Expert (Găsește un expert), de la persoane de contact din fiecare țară selectate de Institutul European de Expertiză și Experți EEEI.

Ultima actualizare: 10/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.