Găsiți un expert

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

I. Liste și registre de experți

În Republica Slovacă există o listă/un registru oficial de experți. Lista de experți poate fi accesată online de oricine.

Entitatea însărcinată să administreze registrul de experți este Ministerul Justiției.

Pentru a fi înscriși în registru, experții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • capacitate juridică deplină;
 • extrasul din cazierul judiciar trebuie să nu conțină nicio condamnare penală;
 • studii corespunzătoare (diplomă universitară, dacă este posibil);
 • să fi urmat un curs specific de scurtă durată axat pe normele juridice care reglementează profesia de expert judiciar;
 • să dețină cel puțin șapte ani de experiență în domeniul de expertiză relevant (dobândită exclusiv după obținerea unei diplome);
 • să treacă un examen specific organizat de Ministerul Justiției sau de o entitate delegată;
 • să urmeze un curs specific de lungă durată axat pe normele juridice care reglementează profesia de expert judiciar și secțiunea sau subsecțiunea relevantă a listei (necesar numai pentru anumite secțiuni și subsecțiuni);
 • să dispună de echipamentul material necesar;
 • nu trebuie să fi fost eliminat de pe listă în ultimii trei ani din cauza unui delict administrativ comis în exercitarea calității de expert judiciar și nici să facă obiectul vreunei interdicții în curs din cauza unui delict administrativ comis în exercitarea calității de expert judiciar;
 • să fi depus jurământ în calitate de expert judiciar.

Experții trebuie să depună un jurământ pentru a fi înregistrați. Pentru a fi înscriși pe listă experții trebuie să depună o cerere în acest sens. Ministerul Justiției este obligat să înscrie pe lista de experți o persoană care îndeplinește cerințele legale.

Ministerul Justiției poate elimina expertul de pe listă:

 • la cererea expertului, depusă în scris;
 • dacă persoana nu mai îndeplinește cerințele menționate anterior;
 • cu titlu de sancțiune disciplinară;
 • dacă persoana exercită această activitate fără asigurare de răspundere civilă;
 • dacă persoana nu trece testul de verificare a competențelor profesionale.

Lista experților se actualizează permanent de Ministerul Justiției.

Un expert poate fi găsit utilizând instrumentul de căutare. Acest instrument de căutare include toți experții. Experții sunt repertoriați pe specializări, iar specializările sunt accesibile în registru.

II. Calificările experților

Pentru a putea fi înregistrați, experții trebuie să fi obținut un anumit nivel de instruire în domeniul lor de specialitate. Experții nu trebuie neapărat să fie membri ai unui organism profesional pentru a exercita această funcție. Au obligația de a-și perfecționa competențele în mod regulat. Există institute de experți specializate autorizate să organizeze cursuri de formare profesională continuă.

III. Remunerarea experților

Expertul poate negocia cu autoritatea contractantă, alta decât o instanță judecătorească sau o altă autoritate publică, cu privire la remunerația contractuală sau la cuantumul remunerației sale. În cazul în care nu se ajunge la un acord, expertul are dreptul la un onorariu tarifar și la o compensație pentru cheltuieli și pentru timpul pierdut. Cuantumul onorariului tarifar pentru experți se stabilește fie pe bază orară, fie prin repartiție sau pe bază forfetară.

Experții numiți de instanță pot primi un avans pentru costuri. În cadrul procedurilor civile, remunerația expertului este plătită de părți, iar în cadrul procedurilor penale, de către stat.

IV. Răspunderea experților

Reglementările Republicii Slovace conțin o dispoziție specifică referitoare la răspunderea experților. Legea nr. 382/2004 Coll., astfel cum a fost modificată ultima dată, reglementează mai multe tipuri de contravenții.

Experții au obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru a beneficia de acoperire în cazul unei posibile trageri la răspundere. Această asigurare nu acoperă răspunderea expertului pentru consilierea pe care o acordă în celelalte state membre.

Răspunderea experților este plafonată la 33 193 EUR.

V. Informații suplimentare cu privire la procedurile de expertiză

Principalele dispoziții legale aplicabile expertizei judiciare în Republica Slovacă sunt Legea nr. 382/2004 Coll., astfel cum a fost modificată ultima dată, Regulamentul nr. 228/2018 Coll., Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală și Codul de procedură administrativă.

Normele generale privind desemnarea experților în legătură cu procedurile desfășurate în fața unei instanțe civile, penale sau de contencios administrativ sunt similare.

Sistemul juridic din Republica Slovacă nu face distincție între martori-experți, experți tehnici, experți în drept sau experții de orice alt tip. Numărul total de experți înregistrați este de aproximativ 3 000.

Desemnarea experților

Experții pot fi desemnați de instanța judecătorească sau de o altă autoritate publică. Experții pot fi desemnați în scopul procedurilor preliminare sau al procedurilor premergătoare procesului. În cadrul procedurilor penale premergătoare procesului, expertul poate fi desemnat de ofițerul de poliție sau de procuror.

Nu există diferențe între desemnarea unui expert în scopul procedurilor desfășurate în fața unei instanțe civile, a unei instanțe penale și a unei instanțe de contencios administrativ. Experții desemnați de instanțe au obligația legală de a semnala orice conflict de interese. În cazurile în care experții sunt desemnați de instanțe, instanța utilizează o listă sau un registru pentru a-i selecta. Un expert de pe listă poate fi desemnat de instanță sau selectat de una dintre părți. Dacă pe listă nu este înscris niciun expert judiciar sau dacă un expert judiciar înscris pe listă se află în imposibilitatea de a efectua expertiza, instanța poate desemna un expert judiciar ad-hoc.

Procedură

Procedura civilă

De obicei, experții sunt supuși unui contrainterogatoriu în cursul procesului. Avizul expertului nu are caracter obligatoriu pentru instanța judecătorească. Raportul de expertiză are aceeași importanță ca orice altă probă, iar judecătorul este obligat să o evalueze în mod liber și în raport cu alte elemente de probă.

Nu există nicio procedură în cadrul căreia experții se întâlnesc sau sunt interogați încrucișat înaintea procesului cu scopul de a restrânge problematica și pentru ca instanța să înțeleagă diferențele de opinie.

La cererea instanței, părțile sunt obligate să coopereze cu expertul în vederea obținerii surselor sau a datelor necesare expertizei.

1. Raportul de expertiză

Raportul expertului trebuie să aibă următoarea structură:

 • pagina de titlu
 • introducere
 • raportul
 • concluzie
 • anexele
 • clauza referitoare la experți

Experții nu au obligația de a furniza un raport de expertiză preliminar. Experții nu au obligația de a analiza argumentele părților în raportul final.

Instanța poate dispune ca expertul să furnizeze un raport suplimentar. Experții își prezintă raportul în scris.

2. Audierea în cadrul instanței judecătorești

Expertul este obligat să participe la o ședință preliminară. Expertul este obligat să participe la ședința de judecată principală pentru a răspunde la întrebările instanței și ale părților. De obicei, experții sunt supuși unui interogatoriu și unui contrainterogatoriu în cursul procesului.


Informațiile prezentate aici au fost colectate în cursul proiectului „Find an Expert” („Găsește un expert”), de la persoane de contact din fiecare țară selectată de Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ultima actualizare: 05/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.