Găsiți un expert

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

I. Liste și registre ale experților

Ministerul Justiției din Republica Slovenia ține un registru al experților.
Acest registru este accesibil publicului aici.

Dreptul sloven nu prevede o definiție a martorului expert. Cu toate acestea, există o distincție între martor expert, experți și experți legali.

Nu toți experții sunt incluși în acest registru – registrul se referă numai la experții de instanță (judiciari). Registrul conține 50 de grupuri principale, în total fiind înscriși aproximativ 1000 de experți.

II. Calificările experților

Potrivit articolului 16 din Legea privind experții judiciari, evaluatorii autorizați și interpreții de instanță din Slovenia, criteriile pe care experții trebuie să le îndeplinească pentru a fi înregistrați sunt, printre altele:

  • să fie cetățeni ai Republicii Slovenia sau ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unui stat membru al Spațiului Economic European și să stăpânească în mod activ limba slovenă,
  • să nu fi fost condamnați cu autoritate de lucru judecat pentru o infracțiune cu premeditare urmărită din oficiu, care i-ar face incompatibili din punct de vedere moral pentru a furniza avize de expert judiciar, deoarece ar putea împiedica desfășurarea imparțială și cu profesionalism a activității lor sau ar aduce atingere reputației instanței,
  • să aibă studii universitare anterioare sistemului Bologna sau să fi absolvit un program de studii de master conform sistemului Bologna și să dețină cunoștințele profesionale și competențele practice și experiența corespunzătoare pentru un anumit tip de activitate de expertiză,
  • să aibă șase ani de experiență în domeniul în care doresc să desfășoare activitatea de expertiză,
  • să nu desfășoare o activitate incompatibilă cu expertiza judiciară.

O persoană care dorește să fie numită expert judiciar trebuie să depună la Ministerul Justiției o cerere de numire în calitate de expert judiciar, pe formularul prevăzut și pe baza unei cereri deschise de candidaturi. Pentru a stabili nivelul cunoștințelor expertului și abilitățile practice și experiența candidatului, Ministrul dispune organizarea unui test de competențe special. Ministrul emite apoi o decizie, iar expertul va depune jurământul.
Pentru a fi înregistrat, expertul nu trebuie să adere la un cod de conduită sau de etică.

Există cerințe privind dezvoltarea profesională continuă. Experții judiciari trebuie să își actualizeze constant cunoștințele și metodele aplicate în profesia lor sau să participe la consultări și cursuri de formare profesională organizate de o autoritate de stat competentă, o organizație autorizată, o asociație profesională sau de o altă instituție profesională. După cinci ani de la data numirii și după expirarea oricărei perioade suplimentare de cinci ani, toți experții judiciari trebuie să înainteze consiliului experților dovezi ale cursurilor de formare profesională pe care le-au urmat în ultimii cinci ani, iar consiliul le verifică competența.

Educația profesională generală include cunoștințe de bază privind organizarea constituțională a Republicii Slovenia, organizarea și funcționarea sistemului judiciar, procedurile instanțelor, normele privind probele, dispozițiile legale privind drepturile și obligațiile experților judiciari, ale evaluatorilor judiciari sau ale interpreților de instanță, dreptul și instituțiile Uniunii Europene și alte subiecte în legătură cu activitatea experților judiciari, a evaluatorilor judiciari sau a interpreților de instanță.

Educația profesională specială include expertiza specială pentru domenii individuale de expertiză și sub-domenii ale activității de expertiză.

Experții nu au obligația de a fi membri ai unei asociații profesionale pentru a fi incluși în registru.
Un expert poate fi eliminat permanent din registru de către Ministru:

  • dacă îi este retras permanent dreptul de a desfășura activitate în calitate de expert în urma unei proceduri disciplinare,
  • dacă expertul prezintă o declarație scrisă că nu mai dorește să furnizeze avize de expert judiciar,
  • în cazul concedierii expertului,
  • dacă expertul a fost pus sub acuzare pentru o infracțiune urmărită din oficiu și care se poate pedepsi cu mai mult de doi ani de închisoare, Ministrul elimină expertul respectiv din secțiunea publică a anuarului în termen de cel mult trei zile de la primirea notificării referitoare la actul juridic. Reînscrierea în secțiunea publică a anuarului se face după încetarea motivelor eliminării.

III. Remunerația experților

Remunerația experților numiți de instanță este reglementată prin lege. Valoarea remunerației depinde, printre altele, de numărul de pagini ale dosarului de instanță, de timpul petrecut cu ancheta și pregătirea audierii orale, dacă este necesară strângerea și examinarea unor documente suplimentare sau dacă este necesară o cercetare, precum și de complexitatea cauzei. În afara remunerației, experții au dreptul la rambursarea costurilor și cheltuielilor.

Părțile pot obține asistență judiciară cu privire la remunerația expertului la tarife prevăzute.

Instanța decide prin hotărâre partea sau părțile care trebuie să plătească remunerația.

IV. Răspunderea experților

Răspunderea experților nu este limitată prin lege. Sunt aplicabile reglementările generale. Experții nu sunt obligați să își acopere posibila răspundere printr-o asigurare de răspundere profesională.

V. Informații suplimentare privind procedurile care implică experți

Din păcate, Legea privind experții judiciari, evaluatorii autorizați și interpreții de instanță nu este disponibilă online în limba engleză.

1. Numirea experților

1a. Numirea de către instanță

Instanța poate numi orice persoană pe care o consideră adecvată și competentă. În majoritatea cazurilor, instanțele numesc un expert din registrul oficial.

1b. Numirea de către părți

Părțile pot contesta rezultatele unui expert numit de instanță și pot angaja un expert pe propria cheltuială în acest scop.

2. Procedura

A) Procedura civilă

Părțile trebuie să furnizeze informații, instrucțiuni și întrebări detaliate pentru expert.
În cazul în care acest lucru este necesar pentru avizul expertului, acesta poate contacta părțile.

Instanța nu monitorizează progresul investigației expertului. Cu toate acestea, fiecare expert trebuie să informeze instanța dacă preconizează să realizeze activitatea respectivă la timp. Nu există un control al calității. Instanțele nu sunt obligate de avizul exprimat în rapoartele de expertiză.

Părțile pot contesta raportul prin declarații sau prin furnizarea unei contraexpertize înainte de adoptarea hotărârii de către judecător în cauza respectivă.

În cazul în care o parte adresează întrebări suplimentare sau instanța are nevoie de mai multe informații, instanța poate dispune efectuarea unui raport suplimentar.

Instanța nu este obligată de avizul expertului, însă, de obicei, îl va lua în considerare în pronunțarea unei hotărâri definitive.

1. Raportul de expertiză

Expertul prezintă raportul în scris sau oral dacă instanța dorește acest lucru.

În raportul final, expertul trebuie să abordeze argumentele părților. Structura raportului nu este prevăzută și nu există alte cerințe specifice pe care experții trebuie să le respecte in rapoartele lor.

Legea privind experții judiciari, evaluatorii autorizați și interpreții de instanță specifică orientările generale și individuale privind elaborarea avizelor de expert care vor fi publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției. Orientările vor fi aprobate de către consiliul experților și vor indica în mod clar structura avizelor de expert și vor include instrucțiuni privind elaborarea acestora. Orientările generale și individuale privind domeniile și subdomeniile de expertiză ale experților judiciari vor fi adoptate și publicate pe site-ul web al Ministerului în termen de doi ani de al aplicarea legii menționate mai sus (până la 1 ianuarie 2021).

2. Audierea în instanță

Experții au obligația de a participa la audierea în instanță dacă instanța le solicită să facă acest lucru.

B) Altele

Celelalte proceduri sunt în mare parte identice procedurilor civile.

 

Informațiile prezentate aici au fost strânse în cursul proiectului privind găsirea unui expert de la persoanele de contact din fiecare țară selectate de către Institutul European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ultima actualizare: 22/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.