Nájsť znalca

Informácie o vyhľadávaní znalcov v krajinách EÚ.

Znalec je osoba vymenovaná súdom alebo stranami, aby poskytla svoje odborné znalosti v určitej oblasti v rámci súdneho konania. Znalci sa zodpovedajú súdu, a to aj v prípade, ak boli vymenovaní stranami konania.

Úlohy a povinnosti znalcov sa zvyčajne stanovujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Pre uznanie znalca v súdnom konaní stanovuje väčšina krajín určité požiadavky (vzdelanie, odbornú prípravu a/alebo osvedčenie). V súčasnosti neexistuje medzi členskými krajinami dohoda o požiadavkách na (súdnych) znalcov a medzi vnútroštátnymi nomenklatúrami sú výrazné rozdiely.

Existuje mnoho kategórií znalcov:

  • znalec ako svedok bude požiadaný o výklad faktov a/alebo poskytnutie stanoviska na základe svojich odborných znalostí v technických otázkach alebo na základe svojich skúseností, pokiaľ ide o objasnenie tvrdení účastníkov konania;
  • technický znalec bude požiadaný o stanovisko týkajúce sa technických alebo vedeckých otázok;
  • s právnym znalcom sa možno poradiť o pravidlách, postupoch a právach vzťahujúcich sa na cudzie právo;
  • ďalší znalci.

Vnútroštátne informačné prehľady o znalcoch a znaleckých posudkoch poskytujú informácie o existujúcich vnútroštátnych zoznamoch a registroch znalcov, požiadavkách, ktoré musia znalci spĺňať, odmeňovaní a zodpovednosti znalcov, ako aj informácie o priebehu znaleckých konaní.

 

Tieto vnútroštátne informačné prehľady zostavil Európsky inštitút expertízy a znalcov (EEEI) v rámci projektu „Vyhľadávanie znalcov“ financovaného z programu Európskej komisie nazvaného Spravodlivosť.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.