Nájsť znalca

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

I. Zoznamy a registre znalcov

V Rakúsku sú osoby, ktoré sú k dispozícii ako znalci v súdnom konaní alebo v prípravnom konaní prokuratúry, zapísané do zoznamu súdnych znalcov, ktorý vedú predsedovia krajinských súdov pre príslušný krajinský súdny obvod, pričom tieto záznamy sú štruktúrované podľa tematických oblastí.

Registre sú verejne dostupné tu.

Aby boli znalci zapísaní do zoznamu súdnych znalcov, musia podať prihlášku a zložiť skúšku.

II. Odbornosť znalcov

Uchádzači, ktorí chcú byť ustanovení súdom, musia preukázať odbornú prax v oblasti svojej odbornosti. Okrem toho musí mať znalec dôkladné znalosti o najdôležitejších zásadách rakúskeho procesného práva, musí vedieť, ako napísať znalecký posudok, a musí preukázať desať, resp. päť rokov odbornej praxe v oblasti svojej odbornosti počas obdobia bezprostredne predchádzajúceho zápisu (ak majú príslušný vysokoškolský titul alebo titul z vyššej odbornej školy). Okrem toho musia byť plne právne spôsobilí a dôveryhodní. Na to, aby boli znalci dôveryhodní, musí byť celkový výkon ich činnosti nespochybniteľný, aby sa zaručila ich nestrannosť a kvalita ich práce.

Žiadosť o zápis do registra „prísažných a certifikovaných“ znalcov (v znení znalca uznaného EEEI) sa musí podať predsedovi krajského súdu prvého stupňa v okrese trvalého pobytu alebo miesta výkonu činnosti žiadateľa.

V priebehu konania o zápise predseda zodpovedný za zápis poverí komisiu vypracovaním znaleckého posudku o tom, či boli splnené požiadavky na zápis.

Pred zápisom musia znalci zložiť sľub.

Ak znalci splnia všetky vyššie uvedené požiadavky, vymenuje ich na päť rokov predseda zodpovedný za zápis. Znalci musia opakovane žiadať o zápis každých päť rokov. Ak znalci v tom čase stále spĺňajú všetky požiadavky, zápis do zoznamu súdnych znalcov sa obnoví (vo väčšine prípadov nie je potrebné vykonať novú skúšku).

Znalci môžu byť vyčiarknutí zo zoznamu súdnych znalcov: ak si to želajú, ak už nespĺňajú požiadavky alebo ak tak rozhodne predseda zodpovedný za zápis. Rozhodnutia o odvolaní alebo zamietnutí opätovného osvedčenia znalca musia byť riadne odôvodnené a možno sa proti nim odvolať.

Existuje etický kódex vydaný rakúskym združením prísažných a certifikovaných znalcov.

III. Odmeňovanie znalcov

III.1. Všeobecné informácie:

Na odmeny znalcov sa vzťahuje rakúsky zákon o nároku na odmenu (Gebührenanspruchsgesetz). Toto nariadenie obsahuje všeobecné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na znalcov. Ďalej obsahuje osobitný systém odmeňovania pre lekárov, antropológov, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, znalcov v odbore chemickej analýzy a znalcov v odbore motorových vozidiel.

III.2. Znalečné

Znalečné zvyčajne závisí od zložitosti posudku. Okrem iného v prípade trestných konaní a konaní v rodinnoprávnych veciach existuje pre niektorých znalcov osobitný systém odmeňovania (pozri bod III.1 vyššie).

III.3. Platba

Znalec musí súdu vystaviť vyúčtovanie do štyroch týždňov od dodania svojho posudku. Znalečné sa vo všeobecnosti hradí bankovým prevodom.

III.3.1. Občianskoprávne konanie

V občianskom súdnom konaní skôr, ako znalec začne pracovať na svojom posudku, súd zvyčajne nariadi, aby obe strany súdu zaplatili preddavok („Kostenvorschuss“). Výška preddavku závisí od zložitosti prípadu a rozsahu posudku, ktorý musí znalec vypracovať. Odmena sa vo všeobecnosti vypočíta na základe počtu hodín odpracovaných znalcom na prípade vynásobených hodinovou sadzbou, náklady a DPH sú takisto súčasťou odmeny. Súd na základe svojich skúseností nariadi sumu, ktorú strany musia zložiť. Pokiaľ výška preddavku nie je dostatočná, môže sa nariadiť ďalší preddavok.

III.3.2. Trestné konanie

V trestnom konaní vypláca odmenu znalcom štát, pričom v prípade uznania viny je povinný uhradiť náklady odsúdený.

III.3.3. Rodinnoprávne konania

V rodinnoprávnych konaniach platí odmenu znalcovi zvyčajne štát.

III.4. Právna pomoc

Vo všeobecnosti sa právna pomoc poskytuje osobám, ktoré čiastočne alebo úplne nemôžu uhradiť trovy konania vrátane znalečného v dôsledku svojej finančnej situácie. Príjemcovia právnej pomoci musia úplne alebo čiastočne vrátiť poplatky, ak sa ich finančná situácia do troch rokov od konania podstatne zlepší. Upozorňujeme, že neúspešná strana musí vždy uhradiť poplatky víťaznej strane.

III.5. Náhrada znalečného

Súd rozhodne o trovách znaleckého dokazovania v samostatnom uznesení o poplatkoch alebo ako súčasť svojho rozsudku. Takto priznané trovy sú vymáhateľné.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalci nesú zodpovednosť podľa všeobecného zmluvného práva a práva občianskoprávnych deliktov. Sú povinní pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Webové sídlo rakúskeho združenia prísažných a certifikovaných znalcov obsahuje podrobné informácie o znalečnom (vzorové vyúčtovania), a o tom, ako sa stať uznávaným znalcom. Toto webové sídlo je veľmi informatívne a ľahko prístupné verejnosti.

V.1. Právny základ

Hlavné právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na súdne znalectvo v Rakúsku, sú:

V.2. Ustanovenie znalcov

Znalcov môže ustanoviť súd, ale nie zúčastnené strany. Ustanovenie znalcov v správnych konaniach je podobné ako v občianskych súdnych konaniach. V trestnoprávnom prípravnom konaní môže znalca ustanoviť prokurátor.

V.2.a. Ustanovenie súdom

Občiansky súd má diskrečnú právomoc ustanoviť znalca buď ex officio, alebo na základe výslovnej žiadosti účastníka konania, ak relevantné skutkové okolnosti nemožno zistiť inak. Súd môže voľne ustanoviť akúkoľvek osobu, ktorú považuje za vhodnú na výkon činnosti znalca. Znalec musí nahlásiť každý konflikt záujmov súdu. Znalci ustanovení súdom majú prístup k príslušným podkladom zo súdneho spisu.

V.2.b. Ustanovenie stranami

V Rakúsku si strana vyberá súkromného znalca. Strany musia jeho posudok uviesť a predložiť, inak je zamietnutý ako neprijateľný. Ak sú tieto požiadavky splnené, súd slobodne preskúma a posúdi znalecký posudok. Posudok sa považuje za dôkaz, ale nemôže zrušiť posudok znalca ustanoveného súdom. Je skôr spojený s právnym základom tvrdení strany konania.

Súd sa môže rozhodnúť, či odôvodnenie vo svojom rozsudku založí na posudku znalca ustanoveného stranou.

V.3. Postup

V.3.a. Posudky

Hlavný posudok sa môže predložiť písomne alebo ústne. Znalci nemusia pri podávaní posudku dodržiavať určitú štruktúru.

Ak súd považuje posudok za neúplný alebo v prípade neopodstatneného pochybenia znalca, môže súd nariadiť vypracovanie nového alebo dodatočného posudku ex officio alebo na žiadosť strán konania. Súd môže takisto nariadiť, aby znalec zaplatil súdne poplatky z dôvodu neopodstatneného pochybenia znalca.

Znalecký posudok môže byť vyvrátený, resp. spochybnený výpoveďami strán konania a vlastným znaleckým posudkom.

V občianskoprávnom konaní sa na práci znalcov významne podieľajú účastníci konania. Musia s nimi spolupracovať a poskytnúť všetky dokumenty, ktoré si znalci vyžiadajú. Počas kontradiktórnych pojednávaní môžu znalca priamo spochybniť a požiadať, aby sa k pripomienkam vyjadril.

V.3.b. Súdne pojednávanie

O tom, či a do akej miery je v prípade písomného znaleckého posudku potrebná účasť znalca na súdnom pojednávaní, rozhoduje súd (v prípade potreby na návrh účastníkov konania).

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov z jednotlivých krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 23/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.