Nájsť znalca

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

I. Zoznamy a registre znalcov

Za súdnych znalcov, ktorí sú oprávnení prijímať a plniť úlohy súdnych znalcov, alebo za súdnych prekladateľov, tlmočníkov alebo prekladateľov – tlmočníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť, ktorou sú podľa zákona poverení, možno považovať len osoby, ktoré sú na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti alebo ním povereného úradníka a na základe stanoviska akreditačnej komisie zapísané do národného registra súdnych znalcov a súdnych tlmočníkov, prekladateľov a prekladateľov – tlmočníkov.

Do tohto registra sú zapísané fyzické osoby, ktoré:

 • sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo v ňom majú oprávnený pobyt,
 • neboli právoplatne odsúdené, a to ani podmienečne, za trestný čin alebo prečin a nebol im uložený peňažný trest, trest výkonu prác alebo trest odňatia slobody, s výnimkou odsúdení pre porušenie predpisov týkajúcich sa pravidiel cestnej premávky a odsúdení, ktoré podľa ministerstva spravodlivosti zjavne nebránia výkonu znaleckej činnosti v odbore a v špecializácii, v ktorej sú ako znalci zapísané, alebo výkonu prekladateľskej alebo tlmočníckej činnosti vykonávanej súdnymi prekladateľmi, tlmočníkmi a prekladateľmi – tlmočníkmi v jazykoch, v ktorých sú zapísané ako súdni prekladatelia, tlmočníci alebo prekladatelia – tlmočníci.
  To platí analogicky pre osoby, ktoré boli právoplatným rozsudkom odsúdené v inom štáte na trest rovnakého charakteru,
 • dosiahli vek aspoň 21 rokov, ak ide o súdneho prekladateľa, tlmočníka alebo prekladateľa – tlmočníka,
 • predložili doklad o tom, že majú požadovanú odbornú spôsobilosť a znalosti právnych predpisov,
 • písomne vyhlásili, že sú k dispozícii súdnym orgánom,
 • preukázali odbornú spôsobilosť a znalosti právnych predpisov,
 • prijmú záväzok, že sa budú ďalej odborne vzdelávať vo svojom odbore,
 • prijmú záväzok, že budú dodržiavať etický kódex stanovený kráľom, v ktorom sa uvádzajú minimálne zásady nezávislosti a nestrannosti,
 • zložili sľub.

Register vedie a priebežne aktualizuje Federálne ministerstvo spravodlivosti (Service Public Fédéral Justice).

Zápis do národného registra platí šesť rokov a zakaždým ho možno predĺžiť o rovnaké obdobie. Registrácia je zatiaľ len dočasná, kým nebude zriadená akreditačná komisia. Akreditačná komisia začala svoju činnosť začiatkom júna 2019. Do 30. novembra 2022 bude potrebné preskúšať všetkých takmer 4 000 znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Zaviedol sa prechodný režim, v rámci ktorého sú znalci pracujúci pre súdne orgány povinní splniť stanovené požiadavky najneskôr do 6 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona z 10. apríla 2014. Preto sa jeho účinnosť odkladá na 1. december 2022.

Podľa nového zákona z 20. decembra 2020, ktorý nadobudol účinnosť 24. decembra 2020, môžu byť všetci znalci zapísaní do dočasnej databázy. Ich dočasný zápis je obmedzený do 30. novembra 2022.

V súčasnosti majú prístup k tomuto registru iba sudcovia. V budúcnosti by mal byť sprístupnený všetkým na webovom sídle Federálneho ministerstva spravodlivosti.

Na to, aby bol znalec zapísaný do registra, musí preukázať, že má požadovanú odbornú spôsobilosť a znalosti právnych predpisov (článok 555/8 ods. 4 Súdneho poriadku).

Uvedené sa preukazuje:

 • Pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť:
  • v prípade súdnych znalcov dokladom o získaní kvalifikácie v odbore, v ktorom má byť uchádzač zapísaný ako súdny znalec, a dokladom potvrdzujúcim päťročnú relevantnú prax v odbore získanú za posledných osem rokov predchádzajúcich žiadosti o zápis, alebo ak nemá doklad o získaní odbornej kvalifikácie, dokladom o pätnásťročnej relevantnej praxi v odbore, nadobudnutej za posledných dvadsať rokov predchádzajúcich žiadosti o zápis,
  • v prípade súdnych prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov – tlmočníkov akýmkoľvek dokladom o kvalifikácii alebo akýmkoľvek dokladom potvrdzujúcim najmenej dvojročnú relevantnú prax v odbore získanú za posledných osem rokov pred podaním žiadosti o zápis, alebo akýmkoľvek iným dokladom potvrdzujúcim znalosť jazyka alebo jazykov, pre ktoré žiada o zápis. Súdni znalci a súdni prekladatelia, tlmočníci a prekladatelia – tlmočníci, ktorí majú bydlisko v inom štáte Európskej únie, môžu preukázať svoju odbornú spôsobilosť zápisom do podobného registra vo svojom štáte, o ktorom predložia doklad. Povinnosti týkajúce sa ďalšej odbornej prípravy a vzdelávania budú stanovené v kráľovskom nariadení, ktoré prijme federálny parlament.
 • Pokiaľ ide o znalosti právnych predpisov:  potvrdením o absolvovaní odbornej prípravy, ktorá spĺňa požiadavky stanovené kráľovským nariadením z 30. marca 2018.

II. Odmeňovanie súdnych znalcov

Odmenu súdneho znalca za znalecký posudok v občianskoprávnych veciach určia účastníci konania. Súd má však posledné slovo a môže rozhodnúť o znížení odmeny navrhovaného súdneho znalca.

Odmena súdnych znalcov za znalecký posudok v trestných veciach je stanovená kráľovským nariadením.

Pokiaľ ide o odmenu znalca, účastníci konania nemajú nárok na právnu pomoc.

III. Zodpovednosť súdnych znalcov

Súdni znalci preberajú zodpovednosť podľa všeobecných pravidiel (občianske právo/zmluvné právo). Zodpovednosť znalca nie je obmedzená zákonom.

IV. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Hlavné zákonné ustanovenia, ktoré sa v Belgicku vzťahujú na súdnoznaleckú činnosť, sú články 962 – 991j belgického Súdneho poriadku: (znenie dostupné v holandčine, francúzštine a nemčine).

Belgický právny systém nerozlišuje medzi jednotlivými typmi znalcov, no vymedzuje len súdneho znalca. Rozlišuje len súdnych znalcov na jednej strane a prekladateľov/tlmočníkov na druhej strane.

Ide o chránené postavenie.

1. Menovanie znalcov

Podľa belgického Súdneho poriadku môžu súdneho znalca menovať len sudcovia a vyšetrujúci sudcovia a/alebo kráľovský prokurátor.

Osoby podliehajúce súdnej právomoci však môžu požiadať o vypracovanie posudku aj svojho vlastného znalca. Takýto súkromný znalec sa potom nazýva odborný poradca. Ich pôsobenie nie je upravené zákonom.

V článku 962 belgického Súdneho poriadku sa stanovuje, že: „Súd môže na účely vyriešenia sporu, ktorý mu bol predložený, alebo v prípade objektívnej a bezprostrednej hrozby sporu poveriť znalcov zisťovaním alebo poskytnutím odborného stanoviska. Súd môže menovať znalcov, na ktorých sa účastníci konania dohodli. Môže sa odchýliť od výberu účastníkov konania len na základe odôvodneného rozhodnutia“.

a) Menovanie súdom

Medzi menovaním znalca pre potreby konania na občianskoprávnom súde a na trestnom súde nie je rozdiel. Články 555/6 až 555/16 Súdneho poriadku sa uplatňujú tak v občianskoprávnych veciach, ako aj v trestných veciach (článok 2 Súdneho poriadku).

Okrem prípadov uvedených v článku 555/15 Súdneho poriadku (v naliehavých prípadoch, ak nie je k dispozícii nijaký znalec pôsobiaci v požadovanom odbore a špecializácii) sú súdy povinné menovať znalca zapísaného v Národnom registri súdnych znalcov.

Občianskoprávne súdy majú diskrečnú právomoc menovať ktoréhokoľvek znalca zapísaného do registra, ktorého považujú za vhodného na splnenie navrhovaného zadania. Môžu tiež menovať znalcov zvolených účastníkmi konania a od tohto výberu sú oprávnené sa odchýliť len na základe odôvodneného rozhodnutia.

Znalci sú zo zákona povinní preveriť si, či nie sú v situácii konfliktu záujmov.

b) Menovanie účastníkmi konania

V občianskoprávnych veciach môže každý účastník konania požiadať o posudok znalca podľa svojho výberu. Takýto znalec sa nazýva odborný poradca. Ak si účastníci konania určia odborného poradcu, nie sú povinní riadiť sa osobitnými pravidlami alebo postupom.

2. Postup

Súd má diskrečnú právomoc rozhodnúť, či je znalecký posudok potrebný na riešenie sporu alebo na preukázanie pravdy.

Úlohou znalca je predložiť súdu posudok zodpovedajúci konkrétnemu zadaniu, ktorým ho súd poveril.

Súd nie je viazaný znaleckým posudkom.

V občianskoprávnom konaní súd dohliada na priebeh súdnoznaleckej činnosti a dbá na dodržiavanie lehôt a zohľadnenie jej kontradiktórnej povahy.

Znalec sa musí riadiť obsahom svojho zadania.

Účastníci konania môžu napadnúť znalecký posudok výpoveďami a predložením ďalšieho znaleckého posudku.

Znalec je oprávnený byť v priebehu konania v kontakte s účastníkmi konania, všetka komunikácia však musí prebiehať v prítomnosti všetkých účastníkov konania v súlade so zásadou kontradiktórnosti pojednávania.

a) Znalecký posudok

Výsledky znaleckej činnosti sa predkladajú v znaleckom posudku.

Posudok obsahuje predbežné východiská, vypracovanie úlohy a zistenia znalca, ako aj jeho závery. Sú doň zahrnuté aj všetky dokumenty, do ktorých znalec nahliadal.

Znalec prekladá záverečnú správu súdu, ktorý ho menoval.

Ak v nej súd konajúci v občianskoprávnych veciach nenájde potrebné objasnenia, môže nariadiť vypracovanie doplňujúceho znaleckého posudku tým istým znalcom alebo vyhotovenie nového znaleckého posudku iným znalcom.

b) Pojednávanie na súde

Súd môže znalca vypočuť na pojednávaní. Súd môže na návrh znalca alebo účastníkov konania vypočuť aj odborných poradcov účastníkov konania.

Posledná aktualizácia: 27/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.