Nájsť znalca

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

I. Zoznamy a registre znalcov

Podľa estónskeho zákona o súdnom znalectve je znalec osoba, ktorá poskytuje neprávne alebo právne súdne znalectvo v prípadoch, keď je to právne prípustné. Niektorých znalcov zamestnávajú štátne inštitúcie („súdni znalci“), iní sú zapísaní v zozname znaleckej organizácie.

V Estónsku existujú oficiálne zoznamy znalcov. K zoznamom majú prístup všetky osoby. Zoznamy si môžete stiahnuť alebo prečítať tutu.

Za aktualizáciu týchto zoznamov zodpovedá Estónsky inštitút forenzných vied (EFSI), čo je štátne forenzné laboratórium. Osoba, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v § 6 článku 1 ods. 1 až 3 a článku 2 ods. 1 a 2 zákona o súdnom znalectve, bude zapísaná do vyššie uvedeného druhého zoznamu.

II. Odbornosť znalcov

Minimálne požiadavky na priznanie štatútu súdneho znalca vychádzajú zo zákona o súdnom znalectve. Odborná spôsobilosť súdneho znalca sa získava prostredníctvom školenia.

Odborné vzdelávanie súdnych lekárov sa poskytuje na univerzite v Tartu v rámci štvorročného rezidentského programu súdneho lekárstva. Rezidenti získajú odborné zručnosti na EFSI, ktorý je jednou zo základní odbornej prípravy univerzity v Tartu.

V Estónsku neexistuje žiadna vzdelávacia inštitúcia na odbornú prípravu súdnych znalcov v iných oblastiach forenznej vedy. Znalci sa na EFSI pripravujú pod vedením skúsených odborníkov. Vo väčšine prípadov trvá odborná príprava 2 roky. Študijný program obsahuje všeobecné aj špecifickejšie témy a jeho cieľom je, aby znalci získali odbornú spôsobilosť. Študijný program je vypracovaný na základe osobitostí každého druhu odbornosti, pričom sa zohľadňuje aj odborné akademické vzdelanie a predchádzajúce pracovné skúsenosti účastníkov odbornej prípravy.

Ak zamestnanec spĺňa požiadavky pre súdneho znalca stanovené v zákone o súdnom znalectve, má ukončenú odbornú prípravu a získal dostatočnú prax na poskytovanie nezávislých znaleckých posudkov, je mu priznaný štatút súdneho znalca. Osoba sa môže zamestnať ako súdny znalec po zložení sľubu súdneho znalca stanoveného v zákone o súdnom znalectve.

III. Odmeňovanie znalcov

Financovanie znaleckého skúmania je opísané v zákone o súdnom znalectve, v kapitole 5. Vykonávanie skúmania v štátnej súdnej inštitúcii je financované z ročného štátneho rozpočtu. Presné poplatky za skúmanie sú stanovené v zákone o súdnom znalectve, § 26.

Neexistuje žiadna osobitná metóda odmeňovania znalcov. Vo väčšine prípadov sú znalci povinní poskytnúť kalkuláciu pred ustanovením. Procesné právo tiež ustanovuje náhradu výdavkov znalca.

Znalečné zahŕňa všetky náklady vynaložené v súvislosti so skúmaním, vrátane nákladov, ktoré vznikli v dôsledku účasti subdodávateľských znalcov alebo inštitúcií. Náklady na mimosúdnu znaleckú činnosť môžu byť súčasťou procesných nákladov.

Znalci môžu dostať preddavok na znalečné.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalci musia informovať akúkoľvek stranu zúčastnenú na konaní o začatí skúmania. Úmyselné poskytnutie nepravdivého znaleckého posudku je trestným činom podľa § 321 trestného zákona.

Znalci nesú zodpovednosť podľa všeobecného zmluvného práva a práva občianskoprávnych deliktov. Okrem toho existuje osobitné trestnoprávne ustanovenie týkajúce sa zodpovednosti znalca: Falošné obvinenie: (1) Podanie úmyselných falošných obvinení týkajúcich sa spáchania trestného činu inou osobou sa trestá peňažným trestom alebo odňatím slobody až na jeden rok. (2) Ten istý čin, ak zahŕňa podvodné vytváranie dôkazov, sa trestá peňažným trestom alebo odňatím slobody až na päť rokov.

Znalci nie sú povinní kryť svoju zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Právne ustanovenia o znaleckej činnosti v Estónsku možno nájsť na týchto odkazoch:

Medzi ustanovením znalcov v občianskych súdnych a správnych konaniach nie sú žiadne rozdiely. V trestnom konaní sa na žiadosť EFSI ustanoví súdny znalec, ktorý bude v prípade potreby pomáhať prokurátorovi a súdu.

Titul znalca nie je v Estónsku chránený. Znalci sa zúčastňujú viac ako 70 % trestnoprávnych prípadov, 30 % občianskych súdnych konaní a 10 % správnych konaní.

V.1 Ustanovenie znalcov

Znalcov môže ustanoviť súd a v niektorých prípadoch aj zúčastnené strany. Znalcov možno ustanoviť aj na účely predbežného alebo prípravného konania. Neexistuje povinnosť ustanoviť znalca zapísaného v jednom zo zoznamov. V trestnom konaní môže byť znalec počas prípravnej fázy ustanovený políciou (vyšetrovacím orgánom) alebo prokurátorom.

Ak strany neustanovia znalca alebo ak sa nedohodnú na tom, koho ustanoviť, alebo v prípade, že sa pred pojednávaním vyhotoví znalecký posudok, môže znalca ustanoviť súd. V občianskoprávnych veciach musia strany uhradiť zálohu na znalečné pred ustanovením znalca. Strany môžu predložiť svoje návrhy na to, kto by mal byť ustanovený za znalca, ale tie nie sú pre súd záväzné.

Neexistujú žiadne významné rozdiely, pokiaľ ide o ustanovenie znalca rôznymi súdmi a v rôznych oblastiach súdnictva.

Znalci ustanovení súdom majú zákonnú povinnosť hlásiť akýkoľvek konflikt záujmov.

V.2 Konanie

Občianske súdne konanie

Existuje všeobecná požiadavka, aby znalci vykonávali svoju prácu dôkladne, úplne a objektívne a aby zabezpečili, že poskytnuté posudky sú vedecky platné. Platí to pre všetky druhy súdnych konaní.

Strany môžu napadnúť posudok znalca tak, že poskytnú výpovede alebo poskytnú vlastný znalecký posudok.

Súd nie je viazaný znaleckým posudkom. Súd sa môže riadiť znaleckým posudkom, aj keď niektorá zo strán proti nemu namietala počas súdneho konania.

Hoci je znalecký posudok iba jedným dôkazom z viacerých, súd vezme do úvahy dôkaznú hodnotu znaleckého posudku vo vzťahu k iným dôkazom.

Neexistuje žiadny postup, podľa ktorého sa znalci pred súdnym konaním stretnú alebo podstúpia krížový výsluch.

Znalec môže počas konania byť v kontakte so stranami, ak potrebuje viac informácií.

1. Znalecký posudok

V Estónsku sa znalecké posudky môžu predkladať písomne a niekedy ústne. S výnimkou trestného konania nemusí znalec pri podávaní svojho posudku dodržiavať určenú štruktúru.

Znalec je povinný sa v záverečnom posudku zaoberať argumentmi strán. Ak strany požadujú dodatočný posudok z dôvodu sporných bodov v pôvodnom posudku, súd môže nariadiť dodatočný posudok. V prípade nejasností, rozporov alebo nedostatočností znaleckého posudku, ktoré nie je možné odstrániť dodatočnými otázkami, má súd právo nariadiť ďalšie preskúmanie. Opakované preskúmanie vykonáva ten istý alebo iný znalec.

2. Súdne pojednávanie

Znalci sa nezúčastňujú predbežného vypočutia, ale sú pozvaní na vypočutia, aby odpovedali na otázky súdu alebo strán. Je bežnou praxou, že sa znalci podrobujú krížovému výsluchu. Znalci môžu byť vypočutí prostredníctvom telefonickej konferencie, ak sa na tom strany pred týmto vypočutím dohodnú.

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.