Nájsť znalca

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

I. Zoznamy a registre znalcov

Každý odvolací súd a francúzsky najvyšší súd pre občianske súdne a trestnoprávne veci (kasačný súd) vedie zoznam alebo register znalcov.

Súdy a prokurátori však môžu ustanoviť akúkoľvek osobu, ktorá sa považuje za vhodnú a spôsobilú. V takýchto prípadoch musia uviesť dôvody pre výber.

Zoznamy znalcov sa uverejňujú na internetových sídlach súdov, najmä na webovom sídle kasačného súdu a odvolacích súdov.

Na to, aby boli znalci zapísaní do zoznamu súdu, musia spĺňať tieto požiadavky:

 • vek do 70 rokov. V praxi musí mať znalec vek 35 až 57 – 58 rokov, aby bol zapísaný do zoznamu znalcov,
 • byť občanom Európskej únie,
 • konať čestne, byť bezúhonný a mať dobrú morálku,
 • nepodliehať disciplinárnym alebo správnym sankciám, ktoré by viedli k prepusteniu, vyčiarknutiu z registra, odvolaniu, zrušeniu povolenia alebo odňatiu povolenia,
 • nepodliehať osobnému bankrotu alebo iným sankciám stanoveným obchodným zákonníkom,
 • spĺňať minimálnu potrebnú prax v oblasti spojenej so svojou špecializáciou,
 • nevykonávať žiadnu činnosť nezlučiteľnú s nezávislosťou potrebnou na výkon súdnej (právnej) znaleckej činnosti,
 • vykonávať svoju hlavnú činnosť v rámci oblasti pôsobnosti súdu.

Znalci špecializujúci sa na preklady, ktorí žiadajú o zápis do zoznamu súdu prvého stupňa, musia vykonávať svoju profesiu v miestnej pôsobnosti konkrétneho súdu alebo v tejto oblasti bývať, ak už odišli do dôchodku.

Žiadosť znalca o zápis preskúma prokurátor a sudcovia súdu prvého stupňa. Rozhodnutie prijíma zhromaždenie sudcov odvolacieho súdu.

Pred zápisom musia znalci zložiť sľub.

Na zápis do zoznamu kasačného súdu (celoštátny zoznam), je potrebné, byť zapísaný v zozname odvolacieho súdu (regionálny zoznam) najmenej päť rokov.

Každý znalec, ktorý bol prvýkrát zapísaný, musí po troch rokoch znova požiadať o opätovný zápis. Potom musia znalci opakovane žiadať o zápis každých päť rokov. V rozhodnutí o nezapísaní znalca sa musia uviesť dôvody zamietnutia a môže byť napadnuté.

Znalci sa môžu vyčiarknuť z registra na základe disciplinárneho konania odvolacím súdom, ktoré môže byť napadnuté.

Existuje etický kódex vydaný Francúzskou federáciou znalcov.

II. Odbornosť znalcov

Všeobecne platí, že znalci musia byť dostatočne kvalifikovaní vo svojom odbore.

Znalci musia mať odbornú prax a znalosti procesných pravidiel, najmä pravidiel uplatniteľných na znaleckú činnosť.

Musia sa zúčastňovať na priebežnom vzdelávaní, čo kontrolujú odvolacie súdy každých päť rokov. Priebežné vzdelávanie znalcov zahŕňa:

 • odbornú prípravu, ktorú poskytujú ich profesijné organizácie,
 • školenia o výkone znaleckej činnosti poskytované sudcami a znaleckými združeniami.

III. Odmeňovanie znalcov

V trestnom konaní existuje nariadenie o znalečnom, ktoré sa vzťahuje na niektoré úlohy, ktoré znalec plní. V niektorých odboroch znaleckej činnosti môže prokurátor alebo vyšetrujúci sudca vyhlásiť verejnú súťaž týkajúcu sa výkonu znaleckej činnosti a zvoliť najvýhodnejšiu ponuku. Náklady na znaleckú činnosť znáša ministerstvo spravodlivosti zo svojho rozpočtu.

V občianskych súdnych konaniach sa odmena vo všeobecnosti vypočíta na základe počtu hodín odpracovaných znalcom na prípade vynásobených hodinovou sadzbou, ku ktorej sa pripočítajú náklady a DPH.

Súd rozhoduje o výške odmeny znalca v rámci kontradiktórneho konania, pričom berie do úvahy, či bol posudok podaný včas, kvalitu znaleckého posudku a mieru dôslednosti, s ktorou znalec vykonával svoju úlohu.

Preddavok na odmenu znalca zvyčajne platí žalobca. Súd však môže nariadiť obom stranám zaplatiť časť preddavku na tieto náklady.

V konečnom rozhodnutí súd nariadi neúspešnej strane zaplatiť odmenu znalca.

Je k dispozícii právna pomoc na pokrytie nákladov na znaleckú činnosť.

IV. Zodpovednosť znalcov

znalec je povinný pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

Poistenie pokrýva občiansku a odbornú zodpovednosť znalca, a to aj pri činnosti v iných členských štátoch Európskej únie.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

V trestných veciach môže znalcov ustanoviť vyšetrujúci sudca, prokuratúra alebo policajný dôstojník s príslušným oprávnením (officier de police judiciaire: policajný dôstojník, ktorý je podľa francúzskeho práva zodpovedný za vyšetrovanie trestných činov a oprávnený umiestniť podozrivých do väzby).

Vo všetkých ostatných prípadoch je znalec ustanovený iba súdom, buď ex officio, alebo na žiadosť strany.

V občianskych súdnych konaniach nie je predbežný znalecký posudok povinný, dôrazne sa však odporúča a často sa v občianskych súdnych konaniach vyžaduje. Znalec doručí písomný záverečný posudok. Ak znalec považuje za potrebné poradiť sa s technikom špecializovaným na iný odbor znaleckej činnosti, znalec pripojí posudok technika k znaleckému posudku. Súd môže požadovať, aby znalec vypovedal na ústnom vypočutí, ak posudok neposkytuje dostatočný základ pre rozhodnutie súdu. Záverečný posudok musí zodpovedať každú otázku položenú súdom a zohľadniť všetky pripomienky adresované znalcovi počas výkonu znaleckej činnosti.

1. Ustanovenie znalcov

Titul znalca (expert de justice) je chránený trestným právom. Znalec je zapísaný do zoznamu, ktorý vedie odvolací súd a najvyšší súd.

Vo Francúzsku je 8 000 až 10 000 súdnych znalcov.

V občianskych, obchodných a správnych veciach môžu byť znalci ustanovení v predbežnom alebo prípravnom konaní. 80 % znaleckej činnosti sa začína v prípravnej fáze.

Súd vymenuje znalca, ak potrebuje na vyriešenie sporu určitú znaleckú činnosť: súd môže ustanoviť znalca ex officio alebo na žiadosť jednej zo strán. Sudca rozhodne, ktorá strana zaplatí preddavok na náklady, ktorý sa použije na úhradu znalečného.

Strany môžu navrhnúť znalca, ale o tom, ktorý znalec bude ustanovený, rozhodne vždy súd alebo prokurátor. Pokiaľ sa neuvedú konkrétne dôvody, znalec musí byť vybraný zo zoznamu zostaveného odvolacím súdom.

V občianskych súdnych konaniach sa strany intenzívne podieľajú na činnosti znalca. Musia spolupracovať a odpovedať na všetky žiadosti o dokumenty zo strany znalca. Počas kontradiktórnych stretnutí môžu znalca priamo spochybniť a požiadať, aby sa k pripomienkam vyjadril. Tieto možnosti sú omnoho obmedzenejšie v trestnom konaní, kde je znalec do veľkej miery závislý od sudcu alebo prokurátora, ktorý ho ustanovil.

2. Konanie

Hlavné právne predpisy týkajúce sa znaleckej činnosti vo Francúzsku:

 • Trestný poriadok a Občiansky súdny poriadok
 • Zákon 71-498 z 29. júna 1971 o súdnych znalcoch, opakovane zmenený, najmä 18. novembra 2016
 • Dekrét z 23. decembra 2004, opakovane zmenený.

Počas konania môžu byť znalci v kontakte so stranami, ale pri prísnom dodržiavaní zásady kontradiktórnosti. Výnimky sa týkajú lekárskeho alebo obchodného tajomstva.

Neexistuje žiadna predpísaná štruktúra pre posudky, ktoré vyhotovujú znalci, ale existujú iniciatívy na vyplnenie tejto medzery.

V správe však musia znalci:

 • podrobne uviesť svoju argumentáciu,
 • špecifikovať dokumenty, na ktorých založili svoje stanovisko,
 • odpovedať na vyjadrenia strán,
 • uviesť úplný zoznam dokumentov, ktoré im boli poskytnuté.

Ak súd požaduje predbežný posudok, znalec ho zašle stranám, aby zhromaždili svoje vyjadrenia.

V trestných prípadoch sa musí znalec zúčastniť na pojednávaní. V občianskych súdnych konaniach môže súd požiadať znalca, aby sa zúčastnil na pojednávaní.

Znalec môže byť povinný vydať dodatočný posudok z rozhodnutia súdu, napríklad po tom, čo strany predložili pripomienky k posudku a položili doplňujúce otázky.

Súd kontroluje priebeh znaleckého dokazovania. Táto úloha je pridelená konkrétnemu sudcovi zo súdu prvého stupňa.

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.