Nájsť znalca

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

I. Zoznamy a registre znalcov

Existujúce registre znalcov sú komplexné. Existuje približne 200 až 300 rôznych oblastí špecializácie.

  • Zoznam znalcov osvedčených obchodnými a priemyselnými komorami nájdete tu.
  • Verejne vymenovaných a prísažných odborníkov z remeselníckych komôr nájdete tu.
  • Odborníkov verejne vymenovaných združením poľnohospodárskych komôr a prísažných odborníkov nájdete na regionálnom webovom sídle združenia poľnohospodárskych komôr.
  • Odborníkov verejne vymenovaných spolkovými komorami architektov a prísažných odborníkov nájdete na webových sídlach krajinských komôr architektov.
  • Informácie o znalcoch verejne osvedčených komorami stavebných inžinierov a o prísažných odborníkoch a príslušných zoznamoch nájdete tu.
  • Zoznam znalcov registrovaných v komore účtovníkov nájdete tu.
  • Ďalšiu databázu nájdete na adrese https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/; ide o spolkové združenie verejne vymenovaných a prísažných znalcov.
  • Znalci v oblasti medicíny nemajú povinnosť dosiahnuť verejné vymenovanie a zložiť prísahu. Znalcov z tejto oblasti možno nájsť prostredníctvom zoznamov uverejnených na webových sídlach regionálnych lekárskych združení.

Ustanovenie znalca z registra je postup, ktorý súdy využívajú vo veľkej miere. Ak sú splnené požiadavky, registrácia znalca prebehne automaticky. Štátom určené registračné komory zodpovedajú za urýchlenú aktualizáciu registrov.

Medzi najdôležitejšie právne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na súdne znalectvo v Nemecku, patrí:

II. Odbornosť znalcov

Osoba môže byť uvedená na zozname znalcov, ak má v oblasti svojej odbornosti veľmi vysokú kvalifikáciu. Žiadateľ, ktorých chce byť uvedený na zozname znalcov, musí mať primerané odborné skúsenosti. Odbornosť je potrebné preukázať predložením riadnej dokumentácie o práci odborníka (napr. životopis, kópie osvedčení o všetkých príslušných akademických a odborných kvalifikáciách, pracovných skúsenostiach, referenciách, správach, školeniach). Okrem toho treba absolvovať skúšku obchodných a priemyselných komôr/živnostenských komôr a v prípade architektov a stavebných inžinierov odborných komôr, ktoré zastrešujú tieto povolania. Okrem kvalifikácií treba preukázať aj ďalšie vzdelávanie a skúsenosti, nezávislosť a integritu.

Verejne vymenovaní a prísažní znalci väčšinou získavajú registráciu na päť rokov. Pred skončením päťročného obdobia musia preukázať svoju odbornosť, integritu a ďalšiu odbornú prípravu, aby boli znova vymenovaní, a teda aj registrovaní na ďalšie päťročné obdobie (napr. overením a preskúmaním správ, ktoré treba predložiť na účely registrácie na nové päťročné obdobie). Príslušné zodpovedné subjekty poskytujú odbornú prípravu. Ak znalci nedodržiavajú predpisy alebo ich zručnosti nezodpovedajú aktuálnym potrebám, komory sú oprávnené zrušiť ich registráciu.

III. Odmeňovanie znalcov

V občianskych, správnych a trestných veciach sa odmena vypočítava na základe zákona o súdnom odmeňovaní a príspevkoch (JVEG).

Možno požiadať o preddavky a platby na účet.

Ak znalec pracuje na mimosúdnej úlohe, odmena závisí od príslušnej dohody o odmene.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalec nesie zodpovednosť za nesprávny znalecký posudok bez ohľadu na to, či si jeho služby objednali súkromné osoby alebo súdy. Ak znalec pracujúci pre súd vypracoval nesprávny znalecký posudok úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti a na základe tohto nesprávneho znaleckého posudku bolo prijaté súdne rozhodnutie, účastník konania, ktorému bola spôsobená škoda, môže podniknúť právne kroky, aby dosiahol náhradu škody [pozri § 839a nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)].

Ak znalec pracuje na mimosúdnej úlohe, uplatňujú sa všeobecné ustanovenia o (zmluvnej) zodpovednosti.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

1. Ustanovenie znalcov

Znalca ustanovuje súd. Účastníci konania však môžu navrhnúť osobu, ktorá by mala byť ustanovená.

a) Ustanovenie súdom

Súd zvyčajne používa zoznam alebo register znalcov. Súd takisto môže ustanoviť každého znalca, ktorého považuje za vhodného a odborne spôsobilého. Znalec ustanovený súdom je znalec, ktorého ustanovil súd a ktorý koná na základe pokynov súdu. Hlavnou úlohou znalca je pomáhať súdu v rámci príslušnej odbornosti.

b) Ustanovenie stranami

Ak sa účastníci konania dohodnú na ustanovení určitých osôb za znalcov, súd je povinný pridŕžať sa ich dohody; súd však môže obmedziť výber týchto účastníkov na určitý počet osôb.

Ak sa účastník konania rozhodne ustanoviť znalca z vlastnej iniciatívy, aby mu pomáhal, tento znalec sa nepovažuje za súdneho znalca, ale za súkromného znalca.

2. Postup

a) Občianske súdne konanie

Súd musí odôvodniť prijaté rozhodnutia a v prípade, že sa pridŕža znaleckého posudku, musí sa odvolať na závery znalca. Súd nie je viazaný znaleckým posudkom; znalecký posudok je však často kľúčový so zreteľom na rozsudok. V prípade kontroly na mieste je znalec povinný kontaktovať všetkých účastníkov konania. Keď znalec potrebuje napríklad viac informácií od účastníkov konania, vo všeobecnosti by mal tento proces riadiť súd.

Znalecký posudok

Účastníci konania môžu napadnúť posudok ustanoveného znalca prostredníctvom výpovedí alebo tak, že si najmú súkromného znalca, jeho posudok predložia súdu, a tak je k dispozícii ich vlastný znalecký posudok.

ii) Súdne pojednávanie

So zreteľom na vykonávanie dôkazov možno pred hlavným pojednávaním začať samostatné konanie (selbständiges Beweisverfahren). V tejto súvislosti môže byť znalec ustanovený pred začatím hlavného pojednávania. Rozsah tohto konania je obmedzený na zabezpečenie dôkazov na účely nasledujúceho súdneho konania, prípadne s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu.

Pri súdnom pojednávaní sa dodržiava kódex postupov a procesné pravidlá. Pri výsluchu musí znalec odpovedať objektívne, zrozumiteľne a úplne. V nemeckom procesnom práve neexistuje krížový výsluch, ale otázky môže klásť nielen sudca, ale aj účastníci konania.

b) Iné postupy

V trestných veciach by súd mal ustanoviť znalca z uznaného registra súdnych znalcov; iná osoba by sa mala vybrať len v prípade, ak je to potrebné v dôsledku osobitných okolností [§ 73 ods. 2 Trestného poriadku (StPO)]. Súd môže usmerňovať činnosť znalca. Ďalšie pravidlá sú uvedené v Trestnom poriadku.

 

Uvedené informácie boli získané počas projektu Vyhľadávanie znalcov od kontaktných osôb z jednotlivých krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov (EEEI).

Posledná aktualizácia: 27/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.