Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Nájsť znalca

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

I. Zoznamy a registre znalcov

Existujúce registre znalcov sú komplexné. Existuje približne 200 až 300 rôznych oblastí špecializácie.

  • Zoznam znalcov osvedčených obchodnými a priemyselnými komorami možno nájsť tu.
  • Zoznam znalcov osvedčených živnostenskými komorami možno nájsť tu.
  • Zoznam znalcov osvedčených poľnohospodárskymi komorami možno nájsť na webových sídlach regionálnych poľnohospodárskych komôr.
  • Zoznam znalcov osvedčených komorami architektov možno nájsť na webových sídlach regionálnych komôr architektov.
  • Informácie o znalcoch osvedčených komorami stavebných inžinierov a o príslušných zoznamoch možno nájsť tu.
  • Zoznam znalcov osvedčených komorou účtovníkov možno nájsť tu.
  • Ďalšia databáza je k dispozícii na tejto adrese: https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/ (Federácia prísažných znalcov).
  • Znalci v oblasti medicíny nemajú povinnosť získať osvedčenie. Znalcov z tejto oblasti možno nájsť prostredníctvom zoznamov uverejnených na webových sídlach regionálnych lekárskych združení.

Ustanovenie znalca z registra je postup, ktorý súdy využívajú vo veľkej miere. Ak sú splnené požiadavky, registrácia znalca prebehne automaticky. Štátom určené registračné komory zodpovedajú za urýchlenú aktualizáciu registrov.

Medzi najdôležitejšie právne ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na súdne znalectvo v Nemecku, patrí:

II. Odbornosť znalcov

Osoba môže byť uvedená na zozname znalcov, ak má v oblasti svojej odbornosti veľmi vysokú kvalifikáciu. Žiadateľ, ktorých chce byť uvedený na zozname znalcov, musí mať primerané odborné skúsenosti. Tieto skúsenosti treba doložiť príslušnou dokumentáciou o práci znalca (napr. životopis, kópie certifikátov potvrdzujúcich všetky príslušné akademické a odborné kvalifikácie, pracovné skúsenosti, odporúčajúce osoby, správy, odborná príprava). Okrem toho treba absolvovať skúšku obchodných a priemyselných komôr/živnostenských komôr a v prípade architektov a stavebných inžinierov odborných komôr, ktoré zastrešujú tieto povolania. Okrem kvalifikácií treba preukázať aj ďalšie vzdelávanie a skúsenosti, nezávislosť a integritu.

Uznaní znalci väčšinou získavajú osvedčenie a registráciu na päť rokov. Pred skončením päťročného obdobia musia preukázať svoju odbornosť, integritu a odbornú prípravu, aby získali osvedčenie (a teda aj registráciu) na ďalšie päťročné obdobie (napr. overením a preskúmaním správ, ktoré treba predložiť na účely registrácie na nové päťročné obdobie). Príslušné zodpovedné subjekty poskytujú odbornú prípravu. Ak znalci nedodržiavajú predpisy alebo ich zručnosti nezodpovedajú aktuálnym potrebám, komory sú oprávnené zrušiť ich registráciu.

III. Odmeňovanie znalcov

V občianskych, správnych a trestných veciach sa odmena vypočítava na základe nemeckého zákona o súdnom odmeňovaní a príspevkoch (JVEG).

Možno požiadať o preddavky a platby na účet.

Ak znalec pracuje na mimosúdnej úlohe, odmena závisí od príslušnej dohody o odmene.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalec nesie zodpovednosť za nesprávny znalecký posudok bez ohľadu na to, či si jeho služby objednali súkromné osoby alebo súdy. Ak znalec pracujúci pre súd vypracoval nesprávny znalecký posudok úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti a na základe tohto nesprávneho znaleckého posudku bolo prijaté súdne rozhodnutie, účastník konania, ktorému bola spôsobená škoda, môže podniknúť právne kroky, aby dosiahol náhradu škody [§ 839a nemeckého občianskeho zákonníka (BGB)].

Ak znalec pracuje na mimosúdnej úlohe, uplatňujú sa všeobecné ustanovenia o (zmluvnej) zodpovednosti.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

1. Ustanovenie znalcov

Znalca ustanovuje súd. Účastníci konania však môžu navrhnúť osobu, ktorá by mala byť ustanovená.

a) Ustanovenie súdom

Súd zvyčajne používa zoznam alebo register znalcov. Súd takisto môže ustanoviť každého znalca, ktorého považuje za vhodného a odborne spôsobilého. Znalec ustanovený súdom je znalec, ktorého ustanovil súd a ktorý koná na základe pokynov súdu. Hlavnou úlohou znalca je pomáhať súdu v rámci príslušnej odbornosti.

b) Ustanovenie stranami

Ak sa účastníci konania dohodnú na ustanovení určitých osôb za znalcov, súd je povinný pridŕžať sa ich dohody; súd však môže obmedziť výber týchto účastníkov na určitý počet osôb.

Ak sa účastník konania rozhodne ustanoviť znalca z vlastnej iniciatívy, aby mu pomáhal, tento znalec sa nepovažuje za súdneho znalca, ale za súkromného znalca.

2. Konanie

a) Občianske súdne konanie

Súd musí odôvodniť prijaté rozhodnutia a v prípade, že sa pridŕža znaleckého posudku, musí sa odvolať na závery znalca. Súd nie je viazaný znaleckým posudkom; znalecký posudok je však často kľúčový so zreteľom na rozsudok. V prípade kontroly na mieste je znalec povinný kontaktovať všetkých účastníkov konania. Keď znalec potrebuje napríklad viac informácií od účastníkov konania, vo všeobecnosti by mal tento proces riadiť súd.

i) Znalecký posudok

Účastníci konania môžu napadnúť posudok ustanoveného znalca prostredníctvom výpovedí alebo tak, že si najmú súkromného znalca, jeho posudok predložia súdu, a tak je k dispozícii ich vlastný znalecký posudok.

ii) Súdne pojednávanie

So zreteľom na vykonávanie dôkazov možno pred hlavným pojednávaním začať samostatné konanie (selbständiges Beweisverfahren). V tejto súvislosti môže byť znalec ustanovený pred začatím hlavného pojednávania. Rozsah tohto konania je obmedzený na zabezpečenie dôkazov na účely nasledujúceho súdneho konania, prípadne s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu.

Pri súdnom pojednávaní sa dodržiava kódex postupov a procesné pravidlá. Pri výsluchu musí znalec odpovedať objektívne, zrozumiteľne a úplne. V nemeckom procesnom práve neexistuje krížový výsluch, ale otázky môže klásť nielen sudca, ale aj účastníci konania.

b) Iné

V trestných veciach by súd mal ustanoviť znalca z uznaného registra súdnych znalcov; iná osoba by sa mala vybrať len v prípade, ak je to potrebné v dôsledku osobitných okolností [§ 73 ods. 2 Trestného poriadku (StPO)]. Súd môže usmerňovať činnosť znalca. Ďalšie pravidlá sú uvedené v Trestnom poriadku.

 

Uvedené informácie boli získané počas projektu Vyhľadávanie znalcov od kontaktných osôb z jednotlivých krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov (EEEI).

Posledná aktualizácia: 22/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.