Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Nájsť znalca

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

I. Zoznamy a registre znalcov

V Grécku sú znalci zoradení podľa špecializácie. Registre znalcov vedú súdy prvého stupňa. Sú verejné, ale používajú ich iba sudcovia, ktorí chcú ustanoviť znalca. Súd môže ustanoviť jedného alebo viacerých znalcov, ak sa domnieva, že nevyriešené otázky si vyžadujú osobitné znalosti. Súd je ďalej povinný ustanoviť znalcov, ak o to niektorá strana požiada, ak sa súd domnieva, že sú potrebné osobitné znalosti.

Aby boli znalci zapísaní do registra, musia podať žiadosť.

Po verejnej výzve na podávanie žiadostí na občianskom alebo správnom súde prvého stupňa (prostredníctvom oficiálneho webového sídla súdu), podá uchádzač písomnú žiadosť so svojimi osobnými údajmi tajomníkovi súdu prvého stupňa, v ktorej vyhlási, že:

 • nebol odsúdený ani stíhaný za trestný čin alebo prečin, následkom čoho by bol pozbavený svojich politických práv,
 • mu nebola odobraná profesionálna licencia,
 • nie je pozbavený práva nakladať s majetkom z dôvodu platobnej neschopnosti alebo zverenia do opatrovníctva,
 • nie je sudcom, prokurátorom ani úradníkom.

Po ukončení postupu podávania žiadostí, ktorý sa koná každý rok, sa uverejní návrh registra znalcov. Po uplynutí lehoty na podanie námietok konečný register schváli viacčlenný súd prvého stupňa.

V trestných veciach vedie register znalcov rada sudcov pre prečiny na návrh prokurátora. Znalci musia spĺňať tieto požiadavky – musia:

 • byť starší ako 21 rokov,
 • byť právne spôsobilí a bez duševného postihnutia,
 • nebyť odsúdení za trestný čin alebo prečin, následkom čoho by boli pozbavení svojich politických práv, alebo prepustení z verejnej služby,
 • nebyť zbavení profesionálnej licencie,
 • nebyť pôvodcami skutočností, ktoré sú predmetom znaleckého skúmania,
 • nebyť kompetentnými sudcami, prokurátormi, tajomníkmi alebo úradníkmi v príslušnom konaní,
 • nebyť odsúdení za rovnaký trestný čin ako obvinený, a
 • nebyť manželom/manželkou, súrodencom alebo blízkym príbuzným obvineného.

Znalci môžu byť vyčiarknutí z registra: ak si to želajú, ak už nespĺňajú požiadavky alebo ak tak rozhodne príslušný orgán.

II. Odbornosť znalcov

Znalci musia byť členmi profesijnej organizácie, aby sa mohli nazývať znalcami.

III. Odmeňovanie znalcov

V trestnom konaní platí odmenu znalcovi štát. Pokiaľ ide o občianske súdne konanie, žalobca musí zaplatiť preddavok na znalečné súdom ustanoveného znalca. Na konci konania musí trovy konania znášať strana, ktorá prehrala. Znalečné sa voľne dohaduje. Strany môžu za určitých podmienok získať právnu pomoc v súvislosti s odmenou znalca.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalci nesú zodpovednosť podľa všeobecného zmluvného práva a práva občianskoprávnych deliktov. Nie sú povinní pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Hlavné právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na súdne znalectvo v Grécku, sú články 368 až 392 gréckeho Občianskeho súdneho poriadku a článok 20 § 7 kráľovského dekrétu č. 566/1968, zákon 2882/2001 (zákon o vyvlastnení). Ďalej sa uplatňujú články 159 až 168 gréckeho správneho poriadku a články 183 až 203 gréckeho trestného poriadku.

Súd má diskrečnú právomoc nariadiť vykonanie dôkazu, pretože prevláda účel zisťovania pravdy. Jediným obmedzením tejto právomoci je zásada kontradiktórnosti.

1. Ustanovenie znalcov

Znalcov môže ustanoviť súd a zúčastnené strany. Ustanovenie znalcov v správnych konaniach je podobné ako v občianskych súdnych konaniach. V konaní pred trestným súdom môže vo fáze vyšetrovania znalca ustanoviť prokurátor alebo súd. Na tento účel existuje iný register, ako v občianskych súdnych konaniach, a znalec musí spĺňať prísnejšie požiadavky ako v občianskych súdnych a správnych konaniach.

a) Ustanovenie súdom

Občiansky súd má diskrečnú právomoc ustanoviť znalca buď ex officio, alebo na základe výslovnej žiadosti účastníka konania, ak relevantné skutkové okolnosti nemožno zistiť inak. V takom prípade sa ústne vypočutie odloží na dátum po doručení znaleckého posudku. Súd môže voľne ustanoviť akúkoľvek osobu, ktorú považuje za vhodnú na výkon činnosti znalca. Znalec musí nahlásiť akýkoľvek konflikt záujmov súdu. Znalci ustanovení súdom majú prístup k spisu.

b) Ustanovenie stranami

V Grécku existujú tri druhy znalcov ustanovených stranami: technickí poradcovia (články 391 až 392 Občianskeho súdneho poriadku, článok 167 správneho poriadku, článok 204 a nasl. Trestného poriadku), mimosúdni znalci a znalci-svedkovia. Technického poradcu ustanoví strana sporu s cieľom kontroly činnosti súdom ustanoveného znalca. Mimosúdneho znalca vyberá strana. Strany musia jeho posudok uviesť a predložiť, inak je zamietnutý ako neprijateľný. Ak sú tieto požiadavky splnené, súd slobodne preskúma a posúdi znalecký posudok. Posudok sa nepovažuje za dôkaz. Je skôr spojený s právnym základom tvrdení účastníka konania. Znalci-svedkovia sú svedkovia so špeciálnymi vedeckými alebo technickými znalosťami, ktorí sú vypočúvaní súdom.

Súd sa môže rozhodnúť, či odôvodnenie vo svojom rozsudku založí na posudku znalca. Súd môže dokonca založiť svoj rozsudok na znaleckom posudku, ak bol znalecký posudok vydaný v rozpore s procesnými pravidlami. Ak je však porušenie procesných pravidiel značné, znalecký posudok sa považuje za neexistujúci. V takom prípade sudca nemôže založiť odôvodnenie rozsudku na znaleckom posudku.

2. Konanie (občianske súdne)

Znalci ustanovení súdom, môžu byť podrobení krížovému výsluchu technickými poradcami strán, ak si ich strany najali. Jedinou povinnosťou znalca je vypracovať posudok. Počas konania môžu byť znalci ustanovení stranami v kontakte so zúčastnenými stranami, znalci ustanovení súdom na to potrebujú súdny súhlas.

a) Znalecký posudok

V Grécku sa pri znaleckej činnosti nevyžaduje predbežný znalecký posudok. Hlavný posudok sa môže predkladať písomne alebo ústne. Znalec nemusí pri podávaní posudku dodržiavať určitú štruktúru.

Ak súd považuje posudok za neúplný alebo v prípade neopodstatneného pochybenia znalca, môže súd nariadiť vypracovanie nového alebo dodatočného posudku ex officio alebo na žiadosť strán. Súd môže tiež nariadiť, aby znalec zaplatil súdne poplatky z dôvodu neopodstatneného pochybenia znalca.

Znalecký posudok môže byť spochybnený výpoveďami strán a vlastným znaleckým posudkom.

b) Súdne pojednávanie

Sudca nariadi znalcovi, aby sa zúčastnil pojednávaní len vo výnimočných prípadoch.

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.