Nájsť znalca

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

I. Zoznamy a registre znalcov

Súdny znalec je osoba so špecializovanými vedomosťami a skúsenosťami v určitej oblasti vedy, techniky alebo umenia a remesiel, ktorá získala právo vykonávať činnosť súdneho znalca v súlade s postupom stanoveným v zákone o súdnych znalcoch (Tiesu ekspertu likums).

Povinnosti súdneho znalca vykonáva štátny súdny znalec alebo súkromný súdny znalec uznaný štátom, ktorý po udelení osvedčenia súdneho znalca vydaného Výborom súdnych znalcov získal právo pôsobiť ako súdny znalec v danej oblasti odbornosti.

Register súdnych znalcov je verejný register, ktorý obsahuje informácie o súdnych znalcoch s osvedčením pracujúcich v Lotyšsku. Register súdnych znalcov vedie Rada súdnych znalcov. Register súdnych znalcov je k dispozícii na adrese https://eksperti.ta.gov.lv/.

II. Odbornosť znalcov

Minimálne požiadavky na udelenie statusu súdneho znalca sú stanovené v zákone o súdnych znalcoch.

Skúšku môže podstúpiť uchádzač o osvedčenie súdneho znalca, ktorý ukončil vzdelávací program schválený radou vo vybranom odbore súdneho znalectva, alebo súdny znalec, ktorý chce získať právo vykonávať prácu súdneho znalca v inom odbore súdneho znalectva.

Osvedčenie súdneho znalca je platné päť rokov.

III. Odmeňovanie znalcov

Odmeňovanie znalcov je stanovené v súlade so zoznamom služieb, na ktoré sa vzťahujú poplatky určené inštitútmi súdnych znalcov. Znalecké posúdenia, ktoré nie sú zahrnuté do zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahujú poplatky určené inštitútmi súdnych znalcov, sa odmeňujú na základe faktúry predloženej súdnym znalcom.

IV. Zodpovednosť znalcov

Zodpovednosť znalcov sa stanovuje v kapitole V zákona o súdnych znalcoch.

Rada súdnych znalcov začne disciplinárne konanie proti súdnemu znalcovi v prípade nedodržania právnych predpisov a nariadení týkajúcich sa činností súdnych znalcov, neplnenia profesijných povinností alebo hrubej nedbanlivosti počas znaleckého posudzovania, skresľovania alebo nezákonného zneužívania právomoci, ako aj nevhodného a neúctivého zaobchádzania s etickými pravidlami súdnych znalcov alebo ich porušovania; v prípade straty predmetu predloženého na znalecké posúdenie alebo jeho úmyselného poškodenia, alebo ak sa zistenia zo znaleckého posúdenia sprístupnia osobám, ktoré nenariadili ani nevykonávajú znalecké posudzovanie.

Po prijatí osvedčenia súdneho znalca súdny znalec podpisom potvrdí, že bol upozornený na to, že má trestnoprávnu zodpovednosť za neodôvodnené odmietnutie vykonania znaleckého posudzovania alebo za predloženie úmyselne nepravdivého znaleckého posudku.

V. Doplňujúce informácie o procesných ustanoveniach týkajúcich sa súdnych znalcov

Procesné ustanovenia týkajúce sa znalcov v Lotyšsku možno nájsť v týchto právnych predpisoch:

  • Trestný poriadok,
  • Občiansky súdny poriadok,
  • zákon o správnom konaní,
  • zákon o súdnych znalcoch.

V.1. Ustanovenie znalcov

V občianskoprávnych konaniach súd nariadi znalecké posudzovanie na žiadosť strán konania. Znalecké posudzovanie vykonávajú osoby uvedené v zákone o súdnych znalcoch. Znalec sa vyberie na základe vzájomnej dohody strán alebo ho vyberá súd, ak strany nedospejú k dohode do termínu stanoveného súdom. V prípade potreby možno vybrať viacero znalcov.

V trestnoprávnych konaniach prijíma rozhodnutie o nariadení znaleckého posudzovania úradník vedúci konanie. Znalecké posudzovanie sa nariaďuje na účely vyjasnenia skutočností a okolností týkajúcich sa trestnoprávneho konania, pre ktoré je potrebný znalecký posudok.

V.2. Znalecký posudok

Znalecký posudok musí byť odôvodnený a opodstatnený. Znalec vydáva objektívny posudok vo svojom mene a je zaň osobne zodpovedný.

Posudok sa vydáva písomne a predkladá sa súdu. Znalecký posudok musí obsahovať podrobný opis vykonaného skúmania, vyvodené závery a odôvodnené odpovede na otázky položené súdom. Ak počas znaleckého skúmania znalci zistia okolnosti, ktoré sú pre danú vec dôležité, ale o ich preskúmanie neboli požiadaní, sú oprávnení tieto okolnosti vo svojom posudku uviesť.

Ak sa vyberú viacerí znalci, sú oprávnení navzájom sa radiť. Ak znalci dospejú k spoločnému posudku, podpíšu ho všetci. Ak majú znalci rozdielne názory, každý podpíše samostatný posudok.

Súd vyhodnotí znalecký posudok v súlade s vlastnými presvedčeniami, pričom žiadne dôkazy vrátane znaleckého posudku nemajú vopred určenú silu, ktorá môže ovplyvniť súd.

Posledná aktualizácia: 21/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.