Nájsť znalca

Malta

Autor obsahu
Malta

I. Zoznamy a registre znalcov

Súd môže použiť zoznam alebo register osôb, ktoré majú záujem pôsobiť ako znalci. Zoznam alebo register vedie ministerstvo spravodlivosti. Sudcovia si ponechávajú diskrečnú právomoc rozhodovať o tom, koho ustanovia za súdneho znalca zo zoznamu/registra, ktorý im bol sprístupnený na interné použitie. Tento register je určený iba na použitie v súdnictve. Osoby, ktoré majú záujem pôsobiť ako súdni znalci, musia vyjadriť svoj záujem, aby sa ich meno a údaje mohli zapísať do zoznamu na ministerstve spravodlivosti. Neskladajú sľub; sú však požiadaní, aby vyplnili formulár o náležitej starostlivosti so súhlasom s overovaním vykonávaným ministerstvom spravodlivosti, a aby spolu s formulárom predložili overenú kópiu svojho oprávnenia a/alebo dokladu o vzdelaní, aktuálne osvedčenie o bezúhonnosti od polície, životopis Europass a rukou písaný motivačný list. Celkový počet osôb, ktoré majú záujem pôsobiť ako súdni znalci, je asi 1 000. Sudcovia a súdni úradníci však môžu ustanoviť akúkoľvek osobu, ktorú považujú za vhodnú a spôsobilú, aj keď nie je zapísaná v zozname (súdy majú slobodu výberu). Napokon súdy tiež uverejňujú tri zoznamy súdnych znalcov, menovite architektov a stavebných inžinierov, účtovníkov a inžinierov. Tie sa každoročne uverejňujú vo vládnom vestníku.

Zoznam znalcov na rok 2019 je uverejnený tu (s. 4 a nasl. PDF súboru).

II. Odbornosť znalcov

Znalci musia byť kvalifikovaní, aby sa mohli nazývať znalcami, ale nemusia byť členmi profesijnej organizácie. Neexistuje systém priebežného profesionálneho rozvoja ani požiadavka na pravidelné zlepšovanie sa. Neexistujú žiadne kurzy pre znalcov. Titul znalca nie je chránený a medzi rôznymi druhmi znalcov sa nerozlišuje. Zoznam/register osôb, ktoré majú záujem pôsobiť ako súdni znalci a ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti, je rozdelený do kategórií podľa oblastí odbornosti.

III. Odmeňovanie znalcov

Odmena znalca sa počíta podľa pevnej sadzby, ale neexistuje žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o spôsob odmeňovania znalca. Znalca platí jedna strana, ale je na rozhodnutí súdu, ktorá zo strán uhradí trovy konania. Strany majú možnosť získať právnu pomoc a neexistujú žiadne predpísané sadzby. Pokiaľ ide o preddavky, súd môže stranám nariadiť, aby zložili preddavok na súde, ktorý bude znalcom po ukončení jeho práce stiahnutý.

IV. Zodpovednosť znalcov

Uplatňujú sa všeobecné zásady zmluvného práva a práva občianskoprávnych deliktov bez obmedzenia zodpovednosti. Od znalcov sa nevyžaduje, aby mali poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

V. Doplňujúce informácie

Ustanovovanie znalcov sa riadi článkami 644 až 682 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní, kap. 12 maltského zákonníka.

Okrem toho, v oblasti trestného práva sa ustanovovanie znalcov riadi článkami 650 až 657 trestného zákona, kap. 9 Maltského zákonníka.

Ustanovenie znalcov

V občianskom súdnom konaní sú znalci ustanovení súdom a môžu ich tiež navrhovať strany. Znalci sú teda ustanovení na žiadosť súdu alebo strán v prípadoch, keď je potrebné konštatovať technické hľadiská. To je napríklad prípad stavebných záležitostí, dopravných nehôd, účtovných otázok, zdravotných problémov a posudzovania škôd.

V trestných prípadoch vyberie znalcov súd. Postup namietania proti takýmto znalcom je rovnaký ako v občianskoprávnych veciach. V trestných prípadoch môžu znalci podať posudok ústne alebo písomne podľa pokynov súdu. Posudok musí uvádzať fakty a okolnosti, na ktorých sú založené závery znalca. Ak sa posudok podáva ústne, musí ho písomne zredukovať zapisovateľ alebo osoba, ktorá koná namiesto neho.

1. Ustanovenie súdom

Znalci majú zákonnú povinnosť nahlásiť konflikt záujmov. Posudky znalcov ustanovených súdom majú väčšiu váhu ako posudky znalcov ustanovených stranami.

2. Ustanovenie stranami

Neexistuje žiadny osobitný postup na ustanovenie stranou. Na základe dohody môže byť ustanovený spoločne jeden znalec. Súd môže stranám nariadiť, aby ustanovili jedného znalca.

VI. Konanie

A) Občianske súdne konanie

V postupe ustanovenia v predbežnom alebo prípravnom konaní nie je žiaden rozdiel.

1. Znalecký posudok

Od strán sa očakáva, že poskytnú znalcovi podrobné pokyny a otázky, ktorými by sa mal znalec zaoberať. Rozhodnutie súdu, ktorým sa ustanovuje znalec, musí obsahovať referenčný rámec, ktorý musí znalec preskúmať. Hneď ako podajú posudky a dostanú zaplatené, sú znalci vyzvaní zložiť prísahu nad posudkom a v tom momente ich obe strany podrobia krížovému výsluchu.

Posudok nemá stanovenú štruktúru a znalci nemusia vypracovávať predbežný posudok. V záverečnom posudku sú povinní zaoberať sa otázkami strán. V článku 665 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní, kap. 12 maltského zákonníka sa uvádza, čo by mal posudok obsahovať. Stanovuje sa v ňom, že posudok by mal uvádzať uskutočnené vyšetrovania a dôvody zistení. Okrem toho sa v ňom stanovuje, že posudok by mal byť jasne a čitateľne napísaný strojom alebo atramentovým perom. Posudok by sa nemal dopĺňať plánmi alebo modelmi, pokiaľ to súd nenariadi alebo ak strany k tomu nedajú svoj súhlas.

2. Súdne pojednávanie

Nevyžaduje sa, aby sa znalec zúčastnil predbežného vypočutia. Všeobecne sa očakáva, že znalci iba informujú strany o akýchkoľvek zasadnutiach, ktoré sa chystajú zorganizovať, a akékoľvek žiadosti majú znalci predložiť stranám počas týchto zasadnutí. Experti sú zvyčajne vypočutí na pojednávaní. Súd nemonitoruje ani nekontroluje priebeh znaleckého dokazovania a súd nevykonáva kontrolu kvality. Strany môžu napadnúť znalecký posudok tak prostredníctvom výpovedí, ako aj vlastného znaleckého posudku. Súd nie je povinný prijať posudok znalca proti vlastnému presvedčeniu.

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 10/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.