Nájsť znalca

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

I. Zoznamy a registre znalcov

V Rumunsku sú znalci zoradení podľa špecializácie. Registre znalcov sprístupňuje súdom ministerstvo spravodlivosti a vedú ich občianske alebo trestné súdy. Tieto zoznamy nájdete tu.

Znalci sú schválení a zapísaní do registra po skúške organizovanej ministerstvom spravodlivosti.

Na získanie štatútu súdneho znalca musí uchádzač spĺňať tieto podmienky:

 • byť rumunským občanom, občanom členského štátu Európskej únie alebo štátu patriaceho do Európskeho hospodárskeho priestoru alebo občanom Švajčiarskej konfederácie,
 • ovládať rumunský jazyk,
 • mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • byť absolventom odboru, pre ktorý vykonáva odbornú skúšku, čo sa preukáže diplomom,
 • mať najmenej tri roky skúseností v tomto odbore,
 • byť zdravotne spôsobilý na prácu znalca,
 • nemať záznam v registri trestov a mať dobrú profesionálnu a spoločenskú povesť,
 • uspieť v skúške organizovanej ministerstvom spravodlivosti.

Občan iného členského štátu Európskej únie alebo štátu patriaceho do Európskeho hospodárskeho priestoru a rumunský občan, ktorý získal potrebnú odbornú kvalifikáciu v inom členskom štáte Európskej únie alebo štáte patriacom do Európskeho hospodárskeho priestoru, môže získať štatút znalca v Rumunsku za rovnakých podmienok ako rumunskí občania.

Znalci môžu byť vyčiarknutí z registra: ak si to želajú, ak už nespĺňajú požiadavky alebo ak tak rozhodne príslušný orgán.

II. Odbornosť znalcov

Znalci musia byť členmi profesijnej organizácie, aby sa mohli nazývať znalcami.

III. Odmeňovanie znalcov

1. Občianske súdne konanie

V súdnom príkaze, ktorým sa ustanovuje znalec, sa stanovia odmeny znalca a prípadne aj preddavok na cestovné náklady. Súd môže požiadať znalca, aby v určitej lehote písomne odhadol náklady na znalecký posudok.

Doklad o zaplatení poplatku podáva do kancelárie súdu strana, ktorá bola príkazom viazaná, do piatich dní od ustanovenia alebo do lehoty stanovenej súdom. Súd môže zvýšiť poplatky až do odovzdania posudku.

2. Trestné konanie

Znalec má nárok na odmenu za vykonanie posudku. Výšku odmeny určuje prokurátor alebo súd podľa povahy a zložitosti prípadu a podľa výdavkov, ktoré vznikli znalcovi.

IV. Zodpovednosť znalcov

Znalci nesú zodpovednosť podľa všeobecného zmluvného práva a práva občianskoprávnych deliktov. Sú povinní pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

Technickí súdni znalci, ktorí sa dopustili priestupku pri výkone znaleckej činnosti, môžu byť podľa závažnosti spáchaného priestupku postihnutí týmito disciplinárnymi opatreniami zo strany ústredného technického súdneho znalca:

 • písomným napomenutím,
 • pozastavením práva vykonávať súdnu znaleckú činnosť na obdobie od 3 mesiacov až jedného roka,
 • odobratím štatútu súdneho znalca.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Hlavné právne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na súdne znalectvo v Rumunsku, sú články 330 – 331 rumunského Občianskeho súdneho poriadku. Ďalej sa uplatňujú články 172 – 191 rumunského Trestného poriadku.

Znalci sú zoradení podľa špecializácie. Registre znalcov sú verejné a uverejňujú sa na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Znalci musia požiadať o zápis do registra.

1. Ustanovenie znalcov

Rumunské občianske právo stanovuje ustanovenie jedného znalca alebo troch znalcov. Znalcov môže ustanoviť súd a zúčastnené strany. Strany sa môžu dohodnúť na jednom znalcovi. Ak sa nedohodnú, znalca náhodne ustanoví súd na verejnom zasadaní zo zoznamu zostaveného a poskytnutého znaleckým úradom.

Rumunské trestné právo stanovuje ustanovenie iba jedného znalca. Znalca môže ustanoviť súd počas súdneho konania a prokurátor vo fáze vyšetrovania trestného činu. Prokurátor alebo súd vo všeobecnosti ustanovia jedného znalca. Iba v prípadoch, keď sa vyžadujú interdisciplinárne znalosti, sa ustanovia dvaja alebo viacerí znalci.

Na tento účel sa používa ten istý register ako v občianskom súdnom konaní. Požiadavky na znalcov sú rovnaké v trestnoprávnom aj občianskom súdnom konaní.

a) Ustanovenie súdom

Občiansky alebo trestný súd má právomoc ustanoviť znalca buď ex officio, alebo na základe výslovnej žiadosti strany, ak relevantné skutkové okolnosti možno zistiť iba s pomocou odborníka. V takom prípade znalec odpovie na otázky, ktoré položí súd alebo prokurátor, do určitého dátumu. Znalec musí nahlásiť akýkoľvek konflikt záujmov súdu. Znalci ustanovení súdom majú prístup k spisu.

b) Ustanovenie stranami

V Rumunsku existuje veľa druhov znalcov ustanovených stranami:

 • schválení nezávislí znalci ustanovení na žiadosť strán alebo obvinených (článok 172 ods. 8 trestného poriadku),
 • úradní znalci z laboratórií alebo špecializovaných inštitúcií,
 • schválení nezávislí národní znalci,
 • zo zahraničia (článok 172 ods. 8 trestného poriadku).
Ak nie sú k dispozícii žiadni schválení znalci, súd môže požiadať o názor jednej alebo viacerých osôb alebo odborníkov v príslušnom odbore (článok 330 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku), ktorí sa takto stanú mimosúdnymi znalcami a znalcami-svedkami. Znalci ustanovení stranami kontrolujú činnosť znalca ustanoveného súdom. Nie je možné, aby strany ustanovili znalca bez toho, aby súd ustanovil znalca (článok 173 ods. 4 trestného poriadku). Znalci-svedkovia sú svedkovia so špeciálnymi vedeckými alebo technickými znalosťami, ktorí sú vypočúvaní súdom.

Znalci majú právo odmietnuť vykonať znalecký posudok z rovnakých dôvodov, z akých môžu svedkovia odmietnuť vypovedať.

2. Postup

a) Občianske súdne konanie

Sudca nie je viazaný znaleckým posudkom. Jedinou povinnosťou znalca je vypracovať posudok. Počas konania môžu byť znalci v kontakte so zúčastnenými stranami, znalci ustanovení súdom na to potrebujú súdny súhlas.

i. Znalecký posudok

V Rumunsku sa pri znaleckej činnosti nevyžaduje predbežný znalecký posudok. Hlavný posudok sa môže predkladať výlučne písomne. Znalec musí pri podávaní posudku dodržiavať určitú štruktúru.

Ak je potrebné objasniť alebo doplniť znalecký posudok alebo ak existuje rozpor medzi znaleckými posudkami, súd z úradnej moci alebo na žiadosť strán môže požiadať znalcov, aby objasnili alebo doplnili svoje posudky.

Súd môže na žiadosť strán alebo ex officio nariadiť vlastný posudok, ak na to existujú dostatočné dôvody. Vlastný posudok poskytne iný znalec ako z pôvodného posudku. Súd sa slobodne rozhodne, na ktorom odôvodnení založí svoj rozsudok.

ii. Súdne pojednávanie

V priebehu trestného stíhania alebo súdneho konania môže znalca vypočuť vyšetrujúci sudca alebo súd na žiadosť prokurátora alebo strán alebo ex officio, ak je vypočutie potrebné na objasnenie zistení alebo záverov znalca.

Ak znalci v občianskom súdnom konaní môžu okamžite vyjadriť svoje stanovisko, sú vypočutí na pojednávaní podľa rovnakých pravidiel, ako svedkovia a ich stanovisko sa zaznamená v rozsudku.

b) Trestné konanie

Ak sa prokurátor alebo súd domnievajú, že znalecký posudok je neúplný a tento nedostatok nemožno vypočutím znalca napraviť, súd nariadi, ex officio alebo na žiadosť strán, dodatočný znalecký posudok tým istým znalcom. Ak nie je možné určiť toho istého znalca, nariadi sa vlastný posudok.

Prokurátor alebo súd nariadia nový posudok, ak sú závery znaleckého posudku nejasné alebo protirečivé a tieto nedostatky nemožno napraviť vypočutím znalca.

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 22/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.