Nájsť znalca

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

I. Zoznamy a registre znalcov

V Slovenskej republike existuje oficiálny zoznam/register znalcov. Zoznam znalcov je k dispozícii online pre všetkých.

Subjektom zodpovedným za vedenie registra znalcov je ministerstvo spravodlivosti.

Na zapísanie do registra musia znalci spĺňať tieto kritériá:

 • plná právna spôsobilosť,
 • výpis z registra trestov bez záznamu o odsúdení,
 • zodpovedajúce vzdelanie (ak je to možné, vysokoškolský titul),
 • osobitný krátkodobý kurz zameraný na právne normy upravujúce povolanie súdnych znalcov,
 • najmenej sedemročná prax v príslušnom odbore (v celom trvaní po získaní titulu),
 • osobitná skúška organizovaná ministerstvom spravodlivosti alebo povereným subjektom,
 • osobitný dlhodobý kurz zameraný na právne normy upravujúce povolanie súdnych znalcov a na príslušný odbor alebo odvetvie v rámci zoznamu (vyžaduje sa len pre vybrané odbory a odvetvia),
 • potrebné materiálne vybavenie,
 • neboli v posledných troch rokoch vyčiarknutý zo zoznamu z dôvodu správneho deliktu spáchaného ako súdny znalec a neplynie im zákaz činnosti z dôvodu správneho deliktu spáchaného ako súdny znalec,
 • sľub súdneho znalca.

Znalci musia zložiť sľub, aby mohli byť zapísaní do zoznamu. Na zápis do zoznamu sa vyžaduje podanie žiadosti. Ministerstvo spravodlivosti je povinné zapísať do zoznamu osobu, ktorá spĺňa zákonné požiadavky.

Ministerstvo spravodlivosti môže zo zoznamu vyčiarknuť znalca:

 • na základe písomnej žiadosti znalca,
 • ak príslušná osoba prestane spĺňať uvedené požiadavky,
 • v rámci disciplinárnej sankcie,
 • ak príslušná osoba vykonáva činnosť bez poistenia zodpovednosti,
 • ak príslušná osoba nevyhovie overeniu odbornej spôsobilosti.

Ministerstvo spravodlivosti zoznam znalcov priebežne aktualizuje.

Znalcov možno vyhľadať pomocou vyhľadávacieho nástroja. Tento vyhľadávací nástroj zahŕňa všetkých znalcov. Znalci sú zoradení podľa špecializácie, pričom špecializácie sú prístupné v registri.

II. Odbornosť znalcov

Na to, aby znalci mohli byť zapísaní do registra, musia dosiahnuť určitú úroveň vzdelania v rámci svojho špecializovaného odboru. Na to, aby znalci mohli vykonávať znaleckú činnosť, nemusia byť členmi žiadnej profesijnej komory. Znalci musia pravidelne zlepšovať svoje zručnosti. Poskytovaním kontinuálnej odbornej prípravy sú poverené špecializované znalecké ústavy.

III. Odmeňovanie znalcov

Znalec sa môže dohodnúť s verejným obstarávateľom, ktorý nie je súdom ani iným orgánom verejnej moci, na zmluvnej odmene alebo výške odmeny znalca. Ak sa nedohodnú, znalec má nárok na tarifnú odmenu, náhradu výdavkov a náhradu za stratu času. Výška tarifnej odmeny pre znalcov sa určuje časovým spôsobom, podielovým spôsobom alebo paušálnym spôsobom.

Znalci ustanovení súdom môžu dostať zálohu na náklady. V občianskom súdnom konaní odmenu znalca hradia účastníci konania, v trestnom konaní štát.

IV. Zodpovednosť znalcov

Právne predpisy Slovenskej republiky obsahujú konkrétne ustanovenie týkajúce sa zodpovednosti znalca. V zákone č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa upravuje niekoľko druhov správnych deliktov.

Znalci sú povinní pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Takéto poistenie nepokrýva zodpovednosť znalca za poradenstvo, ktoré poskytuje v iných členských štátoch.

Zodpovednosť znalca je ohraničená limitom vo výške 33 193 EUR.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Hlavnými právnymi ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na súdne znalectvo v Slovenskej republike, sú zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 228/2018 Z. z., Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok a Správny poriadok.

Všeobecné pravidlá týkajúce sa ustanovenia znalcov na účely občianskeho, trestného alebo správneho konania pred súdom sú rovnaké.

V právnom systéme Slovenskej republiky sa nerozlišuje medzi znalcami, technickými znalcami, právnymi znalcami ani akýmikoľvek inými typmi znalcov. Celkový počet registrovaných znalcov predstavuje približne 3 000.

Ustanovenie znalcov

Znalcov môže ustanoviť súd alebo iný orgán verejnej moci. Znalcov možno ustanoviť na účely predbežného alebo prípravného konania. V trestnom prípravnom konaní môže znalca ustanoviť polícia alebo prokurátor.

Medzi ustanovením znalcov na účely konania pred občianskym, trestným a správnym súdom nie sú žiadne rozdiely. Znalci ustanovení súdom majú zákonnú povinnosť hlásiť akýkoľvek konflikt záujmov. V prípadoch, keď znalcov ustanovuje súd, na ich výber použije zoznam alebo register znalcov. Ustanoviť znalca zo zoznamu môže súd, prípadne si ho môže vybrať účastník konania. Ak v zozname nie je zapísaný žiadny súdny znalec alebo ak nie je možné, aby znalecký posudok vykonal niektorý zo zapísaných súdnych znalcov, súd môže určiť súdneho znalca ad hoc.

Konanie

Občianske súdne konanie

Znalci sú počas konania zvyčajne podrobení krížovému výsluchu. Súd nie je viazaný stanoviskom znalca´. Znalecký´ posudok má rovnakú dôležitosť ako každý iný dôkaz, povinnosťou sudcu je zhodnotiť ho voľne a vo vzťahu k ostatným dôkazom.

Neexistuje žiadny postup, podľa ktorého by sa znalci pred súdnym konaním stretli alebo by podstúpili krížový výsluch, aby sa zúžil problém a aby súd porozumel rozdielnym stanoviskám.

Na žiadosť súdu sú účastníci konania povinní spolupracovať so znalcom pri získavaní zdrojov alebo údajov pre znalecký posudok.

1. Znalecký posudok

Znalecký posudok musí mať takúto štruktúru:

 • titulná strana
 • úvod
 • posudok
 • záver
 • prílohy
 • znalecká doložka

Od znalcov sa nevyžaduje, aby predložili predbežný posudok. Znalci nie sú povinní zaoberať sa argumentmi účastníkov konania vo svojom posudku.

Súd môže znalcovi nariadiť, aby poskytol dodatočný posudok. Znalci predkladajú svoj posudok v písomnej alebo ústnej forme.

2. Súdne pojednávanie

Znalec sa musí zúčastniť na predbežnom prerokovaní obžaloby. Znalec sa musí zúčastniť na hlavnom pojednávaní, aby mohol zodpovedať otázky súdu a účastníkov konania. Znalci sú počas konania zvyčajne podrobení krížovému výsluchu.


Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.