Nájsť znalca

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

I. Zoznamy a registre znalcov

Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky vedie register znalcov.
Tento register je verejne prístupný tu.

V slovinskom práve nie je vymedzený pojem „znalec“. Rozlišuje sa však medzi odbornými svedkami, znalcami a právnymi znalcami.

V registri nie sú uvedení všetci znalci; v registri sú uvedení len súdni znalci. Register zahŕňa 50 hlavných kategórií, pričom celkovo je na zozname uvedených približne 1 000 znalcov.

II. Odbornosť znalcov

Podľa článku 16 slovinského zákona o súdnych znalcoch, certifikovaných odhadcoch a súdnych tlmočníkoch znalec, ktorý chce byť zapísaný v registri, musí okrem iných spĺňať aj tieto kritériá:

  • musí byť občanom Slovinskej republiky alebo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom musí aktívne ovládať slovinský jazyk,
  • nesmie byť právoplatne odsúdený za vopred premyslený trestný čin stíhaný ex officio, v dôsledku ktorého by stratil morálnu spôsobilosť na vypracúvanie znaleckých posudkov, pretože by to mohlo brániť nestrannému alebo odbornému výkonu jeho práce, prípadne by to mohlo poškodiť dobré meno súdu,
  • musí mať ukončené univerzitné štúdium podľa študijného plánu predchádzajúceho bolonskému procesu alebo magisterský študijný program v súlade s bolonským procesom, pričom musí mať primerané odborné vedomosti a praktické zručnosti a skúsenosti na vykonávanie konkrétnej znaleckej činnosti,
  • musí mať šesť rokov praktických skúseností v oblasti, v ktorej chce pôsobiť ako znalec,
  • nesmie vykonávať činnosť, ktorá je nezlučiteľná so súdnym znalectvom.

Osoba, ktorá chce byť ustanovená za súdneho znalca, predloží ministerstvu spravodlivosti príslušnú žiadosť na predpísanom formulári na základe verejnej výzvy. S cieľom stanoviť stav odborných vedomostí a praktických zručností a skúseností kandidáta minister nariadi vykonanie testu odbornej spôsobilosti. Po absolvovaní testu ministerstvo vydá rozhodnutie a znalec zloží sľub.
Na účely zápisu do registra nie je potrebné, aby sa znalec zaviazal, že bude dodržiavať kódex správania alebo etický kódex.

Sú stanovené aj požiadavky v oblasti kontinuálneho profesijného rozvoja. Súdni znalci musia neustále aktualizovať svoje vedomosti a aplikované metódy vo svojom povolaní alebo sa musia zúčastňovať na konzultáciách a odbornej príprave, ktoré organizuje príslušný štátny orgán, oprávnená organizácia, profesijná komora alebo iná odborná inštitúcia. Po piatich rokoch odo dňa ustanovenia a po uplynutí každého ďalšieho päťročného obdobia sú všetci súdni znalci povinní predložiť rade znalcov dôkazy o odbornej príprave, ktorú absolvovali za posledných päť rokov; na základe toho rada potvrdí ich odbornú spôsobilosť.

Všeobecné odborné vzdelanie zahŕňa základné vedomosti v týchto oblastiach: ústavnoprávne zriadenie Slovinskej republiky, organizácia a fungovanie súdnictva, súdne postupy, pravidlá vykonávania dôkazov, právne ustanovenia o právach a povinnostiach súdnych znalcov, súdnych odhadcov a súdnych tlmočníkov, právo a inštitúcie Európskej únie, prípadne ďalšie témy, ktoré sa týkajú práce súdnych znalcov, súdnych odhadcov a súdnych tlmočníkov.

Osobitné odborné vzdelanie zahŕňa osobitné odborné znalosti v jednotlivých oblastiach odbornosti a podoblastiach odbornej činnosti.

Znalci, ktorí chcú byť zapísaní do registra, nemusia byť členmi profesijnej komory.
Minister môže natrvalo vylúčiť znalca z registra:

  • ak mu v rámci disciplinárneho konania bolo natrvalo odobraté právo pracovať ako znalec,
  • ak znalec predloží písomné vyhlásenie, že už nechce vypracúvať súdnoznalecké posudky,
  • v prípade prepustenia znalca,
  • ak bola proti znalcovi vznesená obžaloba za trestný čin stíhaný ex officio, pri ktorom možno uložiť trest odňatia slobody v dĺžke viac ako dva roky; ministerstvo odstráni tohto znalca z verejnej časti zoznamu najneskôr do troch dní po prijatí oznámenia o uvedenej právnej skutočnosti. Opätovný zápis znalca do verejnej časti zoznamu sa vykoná po zániku dôvodov, na základe ktorých bol zo zoznamu odstránený.

III. Odmeňovanie znalcov

Odmeňovanie znalcov ustanovených súdom je regulované právnymi predpismi. Výška odmeny okrem iného závisí od počtu strán súdneho spisu, od času venovaného vyšetrovaniu a príprave na ústne pojednávanie, od toho, či je potrebné získať a preskúmať dodatočnú dokumentáciu, od toho, či je potrebné vyšetrovanie, a od zložitosti veci. Okrem odmeny majú znalci nárok aj na náhradu nákladov a výdavkov.

Účastníci konania môžu získať právnu pomoc so zreteľom na odmenu znalca v stanovenej výške.

Súd v rozhodnutí stanoví, ktorý/-í účastník/-íci konania má/majú zaplatiť odmenu.

IV. Zodpovednosť znalcov

Pokiaľ ide o zodpovednosť znalcov, horná hranica nie je právne stanovená. Uplatňujú sa všeobecné právne predpisy. Znalci nie sú povinní pokryť prípadnú zodpovednosť prostredníctvom poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

Žiaľ, zákon o súdnych znalcoch, certifikovaných odhadcoch a súdnych tlmočníkoch v angličtine nie je dostupný online.

1. Ustanovenie znalcov

a) Ustanovenie súdom

Súd môže ustanoviť akúkoľvek osobu, ktorú považuje za vhodnú a spôsobilú. Vo väčšine prípadov súdy ustanovia znalca z oficiálneho registra.

b) Ustanovenie účastníkmi konania

Účastníci konania môžu napadnúť výsledky znalca ustanoveného súdom a na tento účel si môžu najať znalca na vlastné náklady.

2. Konanie

A. Občianske súdne konanie

Účastníci konania sú povinní poskytnúť znalcovi podrobné informácie, pokyny a otázky.
Ak je to potrebné na účely vypracovania znaleckého posudku, znalec môže kontaktovať účastníkov konania.

Súd nemonitoruje priebeh znaleckého dokazovania. Každý znalec je však povinný oznámiť súdu, či očakáva, že očakávanú prácu vykoná načas. Nevykonáva sa ani kontrola kvality. Súdy nie sú viazané stanoviskami vyjadrenými v znaleckých posudkoch.

Účastníci konania môžu napadnúť posudok prostredníctvom výpovedí alebo tak, že sudcovi, ktorý rozhoduje o veci, predložia vlastný znalecký posudok.

Ak účastník konania položí dodatočné otázky alebo ak súd potrebuje viac informácií, súd môže nariadiť vypracovanie dodatočného posudku.

Súd nie je viazaný znaleckým posudkom, ale zvyčajne naň prihliada pri vynesení konečného rozhodnutia.

1. Znalecký posudok

Znalec predloží posudok písomne, alebo ho prednesie ústne, ak o to súd požiada.

V konečnom posudku sa znalec musí vyjadriť k tvrdeniam účastníkov konania. Štruktúra posudku nie je predpísaná a nie sú stanovené ani žiadne iné osobitné požiadavky, ktorých by sa znalci vo svojich posudkoch museli pridŕžať.

V zmysle zákona o súdnych znalcoch, certifikovaných odhadcoch a súdnych tlmočníkoch sa vyhotovia všeobecné a individuálne usmernenia týkajúce sa vypracovania znaleckých posudkov; tieto usmernenia budú uverejnené na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Ustanovenia podliehajú schváleniu rady znalcov; v ustanoveniach sa určí jednotná štruktúra znaleckých posudkov a stanovia sa pokyny na ich vypracovanie. Všeobecné a individuálne usmernenia týkajúce sa oblastí a podoblastí odbornosti súdnych znalcov sa prijmú a uverejnia na webovom sídle ministerstva spravodlivosti do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti uvedeného zákona (do 1. januára 2021).

2. Súdne pojednávanie

Znalci sú povinní zúčastniť sa na súdnom pojednávaní, ak o to požiada súd.

B. Iné

Iné konania sú vo veľkej miere zhodné s občianskym súdnym konaním.

 

Uvedené informácie boli získané počas projektu Vyhľadávanie znalcov od kontaktných osôb z jednotlivých krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov (EEEI).

Posledná aktualizácia: 22/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.