Nájsť znalca

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

I. Zoznamy a registre znalcov

Vo Švédsku neexistujú registre znalcov ani záznamy o nich a neplánuje sa ich zavedenie.

II. Odbornosť znalcov

Neuplatňuje sa.

III. Odmeňovanie znalcov

Nie je k dispozícii.

IV. Zodpovednosť znalcov

Nie je k dispozícii.

V. Doplňujúce informácie o znaleckej činnosti

1. Ustanovenie znalcov

a) Ustanovenie súdom

Je nezvyčajné, aby súd v súdnom konaní ustanovil znalca.

b) Ustanovenie stranami

Vo Švédsku sú znalci, ktorí sa zúčastňujú na súdnom konaní, najatí väčšinou jednou zo strán konania, čo znamená, že pravidlá, ktoré sa vzťahujú na svedkov, sa vzťahujú aj na znalca. („znalec ako svedok“)

2. Konanie

Švédska tradícia súdnictva je založená na zásade voľného preskúmania dôkazov, čo znamená, že predložené dôkazy nebudú zamietnuté iba z procesných dôvodov. Podstata výpovede znalca ako svedka je preto založená na záveroch a svedectve v každom jednotlivom prípade. Dôkaznú hodnotu tejto výpovede posudzuje súd a vierohodnosť a spôsobilosť svedka vyvodiť závery musia určiť strany sporu (prostredníctvom výsluchu a krížového výsluchu).

Švédsky súdny poriadok a jeho pravidlá dokazovania sú vo všeobecnosti založené na zásadách bezprostrednosti dokazovania, koncentrácie konania a ústnej prezentácie.

Svedecké výpovede majú najvyššiu hodnotu, ak existuje menšie riziko nedorozumení, čo je prípad osobného konania: pre súd je ľahšie posúdiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť výpovede. V niektorých ohľadoch toto pravidlo tiež zabezpečuje právo strán na krížový výsluch (zachováva sa zásada rovnosti zbraní).

Výsledkom týchto zásad je, že dôkazy sa viac-menej vždy predkladajú na hlavnom pojednávaní pred súdom. Dôkazné výpovede sa preto musia predkladať súdu priamo a ústne. Písomné vyhlásenia/čestné vyhlásenia/video výpovede sa zvyčajne neakceptujú ako náhrada za osobnú výpoveď (s výnimkou videozáznamov výpovedí mladistvých).

Od roku 2008 sú svedecké výpovede mimo hlavného pojednávania a použitie výsluchu na hlavnom pojednávaní prostredníctvom telefónu a videokonferencie povolené vo väčšej miere: videokonferencia – zvyčajne v konferenčnej miestnosti na súde v rámci súdneho obvodu svedka – sa všeobecne považuje za účasť na súde.

V praxi sa zákaz čestných vyhlásení nevzťahuje na osvedčenia vydané lekármi a úradníkmi alebo štátnymi zamestnancami; vždy to však závisí od prípadu a dostupných dôkazov.

Súdne znalectvo sa riadi švédskym súdnym poriadkom, ktorý je k dispozícii na odkaze:

Švédsky súdny poriadok (1942:740)

Švédsky súdny poriadok (1998:000) (kapitola 40, s. 215, neaktualizované)

 

Informácie, ktoré sú tu uvedené, boli zhromaždené počas projektu Vyhľadávanie znalcov (Find an Expert) od kontaktov podľa krajín vybraných Európskym inštitútom expertízy a znalcov EEEI.

Posledná aktualizácia: 22/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.