Poišči izvedenca

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

I. Seznami in registri izvedencev

V Avstriji se osebe, ki so na voljo za delo kot izvedenci v sodnem postopku ali preiskavi državnega tožilstva, vpišejo na seznam sodnih izvedencev, ki ga vodijo predsedniki regionalnih sodišč za zadevna okrožja regionalnih sodišč, pri čemer so vpisi razčlenjeni po strokovnih področjih.

Registri so javno dostopni tukaj.

Izvedenci morajo za vpis na seznam sodnih izvedencev vložiti vlogo in opraviti izpit.

II. Kvalifikacije izvedencev

Prosilci, ki želijo biti imenovani s strani sodišča, morajo dokazati poklicne izkušnje na svojem strokovnem področju. Izvedenci morajo dobro poznati najpomembnejša načela avstrijskega procesnega prava, znati napisati izvedensko poročilo in predložiti dokazilo o desetih ali petih letih opravljanja poklica v obdobju neposredno pred vpisom na seznam (če imajo ustrezno univerzitetno izobrazbo ali so končali študijski program na višji poklicni šoli) na zadevnem strokovnem področju. Poleg tega morajo imeti polno poslovno sposobnost ter biti zaupanja vredni. Da bi bili zaupanja vredni, mora biti njihovo ravnanje vedno neoporečno, kar je zagotovilo za njihovo nepristranskost in kakovost njihovega dela.

Vlogo za vpis v register „zapriseženih in certificiranih“ izvedencev (kot „priznani izvedenec“, kot navaja Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence) je treba predložiti predsedniku deželnega sodišča v okrožju, kjer ima prosilec običajno prebivališče ali opravlja svojo poklicno dejavnost.

Predsednik, pristojen za vpis v register, med postopkom vpisa v register zadolži komisijo za pripravo strokovnega mnenja o tem, ali so zahteve za navedeni vpis izpolnjene.

Izvedenci morajo pred vpisom v register zapriseči.

Če izpolnjujejo vse zgoraj navedene zahteve, jih predsednik, pristojen za vpis v register, imenuje za pet let. Izvedenci morajo vsakih pet let ponovno zaprositi za vpis. Če v tem času še vedno izpolnjujejo vse zahteve, se njihov vpis na seznamu sodnih izvedencev podaljša (običajno brez potrebe po še enem opravljanju izpita).

Izvedenci se lahko izbrišejo iz registra sodnih izvedencev, če tako želijo sami, če ne izpolnjujejo več zahtev ali če tako odloči predsednik, pristojen za vpis. Odločitve o izbrisu izvedenca ali zavrnitvi njegovega ponovnega certificiranja morajo biti ustrezno utemeljene in se lahko zoper njih vloži pritožba.

Avstrijsko združenje zapriseženih in certificiranih izvedencev je objavilo etični kodeks (Ethikkodex – na tej povezavi).

III. Plačilo izvedencev

III.1 Splošne informacije

Nagrade izvedencev ureja avstrijski zakon o pravici do nagrade (Gebührenanspruchsgesetz – na tej povezavi). Navedeni zakon vsebuje splošna pravila, ki se uporabljajo za izvedence. Vključuje tudi poseben sistem nadomestila za zdravnike, antropologe, zobozdravnike, veterinarje, izvedence za kemične analize in izvedence za motorna vozila.

III.2 Nagrade

Nagrade so običajno odvisne od zapletenosti mnenja. V kazenskih postopkih in postopkih pred družinskim sodiščem obstaja poseben sistem nadomestila, med drugim za nekatere izvedence (glej člen II.1).

III.3 Plačilo

Izvedenci morajo sodišču predložiti račun za svoje nagrade v štirih tednih po predložitvi svojega končnega mnenja. Nagrade se običajno plačajo z bančnim nakazilom.

III.3.1 Civilni postopek

V civilnem postopku sodišče običajno odredi obema strankama, naj plačata predujem za stroške („Kostenvorschuss“), preden začne izvedenec pripravljati svoje mnenje. Višina tega plačila je odvisna od zapletenosti zadeve in obsežnosti mnenja, ki ga mora izdelati izvedenec. Plačilo za opravljeno delo se običajno izračuna na podlagi števila ur, ki jih je izvedenec porabil za zadevo, pomnoženega z urno postavko. Vključijo se še stroški in DDV. Sodišče glede na svoje izkušnje odredi znesek, ki ga morata položiti stranki. Če položeni znesek ne zadostuje, se lahko odredi dodatni predujem.

III.3.2 Kazenski postopek

V kazenskem postopku plačilo za delo izvedenca krije država, v primeru obsodbe pa mora obsojenec povrniti stroške.

III.3.3 Postopek pred družinskim sodiščem

V postopku pred družinskim sodiščem plačilo za delo izvedenca običajno krije država.

III.4 Pravna pomoč

Pravna pomoč se na splošno odobri ljudem, ki zaradi svojega ekonomskega položaja ne morejo plačati dela ali vseh stroškov postopka, vključno s stroški izvedencev. Prejemniki pravne pomoči morajo pomoč v celoti ali delno vrniti, če se njihov finančni položaj v treh letih od postopka bistveno izboljša. Opozoriti je treba, da mora stranka, ki je izgubila v pravdi, vedno kriti stroške stranke, ki je v pravdi uspela.

III.5 Povračilo stroškov izvedencev

Sodišče odloči o stroških izvedenca v avtonomni odločbi o nagradi ali v okviru svoje sodbe. Dodeljeni stroški so torej izvršljivi.

IV. Odgovornost izvedencev

Izvedenci so odgovorni v skladu s splošnim pogodbenim in odškodninskim pravom. Svojo morebitno odgovornost morajo kriti z zavarovanjem poklicne odgovornosti.

V. Dodatne informacije o izvedenskih postopkih

Na spletišču avstrijskega združenja zapriseženih in certificiranih izvedencev (Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs – na tej povezavi) so na voljo podrobne informacije o stroških (vzorčne nagrade) in pogojih za vpis na seznam sodnih izvedencev.a Spletišče je zelo informativno in zlahka dostopno javnosti.

V.1 Pravne podlage

Glavne pravne določbe, ki se uporabljajo za sodno izvedenstvo v Avstriji, so:

  • členi 351 do 367 avstrijskega zakonika o civilnem postopku (österreichische Zivilprozessordnung (ZPO) – na tej povezavi);
  • člen 31 zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz – na tej povezavi);
  • členi 52 do 53a avstrijskega zakonika o upravnem postopku iz leta 1991 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – na tej povezavi);
  • člen 104, člen 112, člen 112a in členi 125–128 avstrijskega zakonika o kazenskem postopku iz leta 1975 (österreichische Strafprozessordnung – na tej povezavi);

V.2. Imenovanje izvedencev

Izvedence lahko imenuje sodišče, ne morejo pa jih imenovati zadevne stranke. Imenovanje izvedencev v upravnem postopku je podobno imenovanju izvedencev v civilnem postopku. V kazenskem preiskovalnem postopku lahko izvedenca imenuje tožilec.

V.2.a. Imenovanje s strani sodišča

Civilno sodišče ima diskrecijsko pravico za imenovanje izvedenca bodisi po uradni dolžnosti bodisi na izrecno zahtevo stranke v postopku, razen če je mogoče dejstva ugotoviti drugače. Sodišče lahko svobodno imenuje katero koli osebo, ki se mu zdi primerna za izvedensko delo. Izvedenec mora sodišču sporočiti kakršno koli navzkrižje interesov. Izvedenci, ki jih imenuje sodišče, imajo dostop do ustreznih dokumentov sodnega spisa.

V.2.b. Imenovanje s strani strank

V Avstriji stranke izberejo zasebne izvedence. Stranke morajo uveljavljati in predložiti njihova poročila, sicer se zavrnejo kot nedopustna. Če so te zahteve izpolnjene, sodišče preuči in oceni mnenje izvedenca. To poročilo se šteje za dokaz, vendar ne more izničiti poročila izvedenca, ki ga je imenovalo sodišče. Povezano je bolj s pravno podlago argumentov stranke v postopku.

Sodišče lahko odloči, ali se bo pri svojem sklepanju v sodbi oprlo na mnenje izvedenca, ki ga je imenovala stranka.

V.3 Postopek

V.3.a. Izvedensko poročilo

Izvedensko poročilo se lahko predloži pisno ali poda ustno. Ni določb, ki bi urejale način strukturiranja izvedenskega poročila.

Če sodišče meni, da poročilo ni popolno, ali če izvedenec neutemeljeno krši poklicna pravila, lahko sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo strank odredi izdelavo novega ali dodatnega poročila. Sodišče lahko izvedencu tudi odredi plačilo sodnih stroškov zaradi neutemeljene kršitve poklicnih pravil.

Stranki lahko poskušata izničiti ali izpodbijati poročilo izvedenca z upoštevnimi navedbami ali nasprotnim izvedenskim mnenjem.

V civilnem postopku so stranke močno vključene v delo izvedencev. Z njimi morajo sodelovati in jim zagotoviti vse dokumente, ki jih zahtevajo. Med kontradiktornimi postopki jim lahko neposredno zastavljajo vprašanja in zahtevajo, naj odgovorijo na njihove pripombe.

V.3.b. Sodna obravnava

V primeru predložitve pisnega poročila sodišče odloči o tem, ali je potrebna udeležba izvedenca na sodnih obravnavah in v kakšnem obsegu (na zahtevo strank, kjer je to ustrezno).

Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane v okviru projekta „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence.

Zadnja posodobitev: 23/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.