Poišči izvedenca

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

I. Seznami in registri izvedencev

V skladu z estonskim zakonom o forenzičnih preiskavah je izvedenec oseba, ki zagotovi svoje nepravno ali pravno strokovno znanje v zadevah, v katerih je to zakonsko dovoljeno. Nekateri izvedenci so zaposleni v državnih institucijah („izvedenci za forenziko“), drugi so vpisani na seznam strokovne institucije.

V Estoniji obstajajo uradni seznami izvedencev, ki so dostopni vsem. Sezname si je mogoče prenesti ali prebrati tukaj in tukaj.

Za posodabljanje teh seznamov je odgovoren estonski inštitut za forenzično znanost, ki je državni forenzični laboratorij. Oseba, ki izpolnjuje zahteve iz člena 6(1), točke 1 do 3, in (2), točki 1 in 2, zakona o forenzičnih preiskavah, je vpisana na drugi zgoraj navedeni seznam.

II. Kvalifikacije izvedencev

Minimalne zahteve za podelitev statusa izvedenca so določene v zakonu o forenzičnih preiskavah. Forenzični izvedenec strokovnost pridobi z usposabljanjem.

Usposabljanje za izvedence sodne medicine se izvaja na Univerzi v Tartuju v okviru štiriletnega programa specializacije za sodno medicino. Specializanti pridobijo strokovna znanja in veščine na estonskem inštitutu za forenzično znanost, ki je ena od baz usposabljanja Univerze v Tartuju.

Za usposabljanje forenzičnih izvedencev na drugih področjih forenzične znanosti v Estoniji ni posebnih izobraževalnih ustanov. Izvedenci se usposabljajo na estonskem inštitutu za forenzično znanost pod vodstvom izkušenih strokovnjakov. Usposabljanje večinoma traja dve leti. Načrt usposabljanja vsebuje splošne in tudi bolj konkretne teme, njegov cilj pa je, da se izvedenec strokovno usposobi. Načrt usposabljanja se pripravi na podlagi posebnih značilnosti vsake vrste strokovnega znanja, pri čemer se upoštevajo tudi akademska izobrazba in predhodne delovne izkušnje osebe, ki se usposablja za izvedenca.

Če zaposleni izpolnjuje zahteve za forenzičnega izvedenca iz zakona o forenzičnih preiskavah, je končal usposabljanje in je pridobil zadostne izkušnje za zagotavljanje neodvisnih izvedenskih mnenj, se mu podeli status forenzičnega izvedenca. Oseba se lahko zaposli kot forenzični izvedenec, potem ko zapriseže kot forenzični izvedenec, kot je določeno v zakonu o forenzičnih preiskavah.

III. Plačilo izvedencev

Plačila za izvedensko delo so opisana v poglavju 5 zakona o forenzičnih preiskavah. Izvedensko delo, ki ga opravi državna forenzična ustanova, se financira iz letnega državnega proračuna. Natančne nagrade za izvedensko delo so določene v členu 26 zakona o forenzičnih preiskavah.

Posebna metoda za plačilo izvedencev ne obstaja. Izvedenci morajo v večini primerov pred imenovanjem predložiti predračun. V procesnem pravu je določena tudi povrnitev stroškov izvedencev.

Stroški izvedenske preiskave vključujejo vse stroške, nastale v okviru te preiskave, vključno s stroški, nastalimi zaradi vključitve drugih izvedencev kot podizvajalcev ali institucij. Stroški zunajsodnega izvedenskega postopka se lahko vključijo v stroške postopka.

Izvedenci lahko prejmejo predujem za stroške.

IV. Odgovornost izvedencev

Izvedenci morajo vsako stranko, vključeno v postopek, obvestiti o začetku izvedenske preiskave. Namerna predložitev lažnega izvedenskega mnenja je kaznivo dejanje na podlagi člena 321 kazenskega zakonika.

Izvedenci so odgovorni v skladu s splošnim pogodbenim in odškodninskim pravom. Poleg tega obstaja posebna določba kazenskega prava, ki se nanaša na odgovornost izvedencev. Lažna obtožba: (1) Zavestna predložitev lažnih obtožb v zvezi s storitvijo kaznivega dejanja druge osebe se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do enega leta. (2) Če isto dejanje vključuje goljufivo ustvarjanje dokazov, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do petih let.

Izvedencem svoje odgovornosti ni treba kriti z zavarovanjem poklicne odgovornosti.

V. Dodatne informacije o izvedenskih postopkih

Pravne določbe o izvedenskih postopkih v Estoniji je mogoče najti v:

Med imenovanjem izvedencev v civilnem ali upravnem postopku ni razlik. V kazenskem postopku se forenzični izvedenec po potrebi imenuje na podlagi zahteve pri estonskem inštitutu za forenzično znanost za pomoč tožilcu in sodišču.

Naziv izvedenca v Estoniji ni zaščiten. Izvedenci so vključeni v več kot 70 % kazenskopravnih zadev, 30 % civilnih postopkov in 10 % upravnih postopkov.

V.1 Imenovanje izvedencev

Izvedence lahko imenujejo sodišče in v nekaterih primerih tudi stranke. Izvedenci se lahko imenujejo tudi za namen predhodnega ali predobravnavnega postopka. Ni nujno, da se imenuje izvedenec, ki je vpisan na enega od seznamov. V kazenskem postopku lahko v predhodni fazi izvedenca imenuje policija (preiskovalni organ) ali tožilec.

Če stranke ne imenujejo izvedenca ali če ne soglašajo glede tega, koga imenovati, ali če je izvedensko poročilo predloženo pred sojenjem, lahko izvedenca imenuje sodišče. V civilnopravnih zadevah morajo stranke plačati predujem za stroške izvedenskega dela pred imenovanjem izvedenca. Stranke lahko predlagajo posameznega izvedenca, vendar njihov predlog sodišča ne obvezuje.

Pri imenovanjih izvedencev s strani različnih sodišč in na različnih področjih pravosodja ni bistvenih razlik.

Izvedenci, ki jih imenuje sodišče, so zakonsko obvezani sporočiti kakršno koli navzkrižje interesov.

V.2 Postopek

Civilni postopek

Za izvedence velja splošna zahteva, da morajo svoje delo opraviti temeljito, celovito in objektivno ter zagotoviti, da so izdelana mnenja znanstveno potrjena. To velja za vse vrste sodnih postopkov.

Stranke lahko poročilo izvedenca izpodbijajo z izjavami ali s predložitvijo nasprotnega izvedenskega mnenja.

Sodišče ni zavezano upoštevati izvedenskega mnenja. Sodišče lahko upošteva izvedensko mnenje, tudi če ga je ena od strank med obravnavo izpodbijala.

Vendar je izvedensko poročilo samo eden od dokazov, zato bo sodišče dokazno vrednost izvedenskega mnenja upoštevalo sorazmerno z drugimi dokazi.

Postopka, v katerem bi bil pred sojenjem opravljen sestanek z izvedenci ali bi bili ti navzkrižno zaslišani, ni.

Izvedenec ima lahko med postopkom stike s strankami, če potrebuje več informacij.

1. Izvedensko poročilo

V Estoniji se lahko izvedenska poročila izdelajo pisno, včasih pa tudi podajo ustno. Razen v kazenskem postopku izvedencu pri izdelavi poročila ni treba upoštevati posebne strukture.

Izvedenec mora argumente strank obravnavati v končnem poročilu. Če stranke zaradi vprašanj v prvotnem poročilu zahtevajo dodatno poročilo, lahko sodišče odredi izdelavo dodatnega poročila. V primeru dvoumnosti, protislovja ali nezadostnosti izvedenskega mnenja, ki jih ni mogoče odpraviti z dodatnimi vprašanji, ima sodišče pravico odrediti še eno izvedensko preiskavo. Novo preiskavo izvede isti ali drug izvedenec.

2. Obravnava na sodišču

Izvedenci se ne udeležijo predhodne obravnave, vendar pa so pozvani na obravnave, da bi odgovorili na vprašanja bodisi sodišča bodisi strank. Običajna praksa je, da se izvedenci navzkrižno zaslišijo. Izvedenci se lahko zaslišijo prek telefonske konference, če stranke soglašajo s tem pred obravnavo.

 

Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane v okviru projekta „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence (EEEI).

Zadnja posodobitev: 10/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.