Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Poišči izvedenca

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

I. Seznami in registri izvedencev

Vodijo se obsežni registri izvedencev. Različnih področij specializacije je približno 200–300.

  • Izvedence, ki so jih certificirale gospodarske zbornice, je mogoče najti tukaj.
  • Izvedence, ki so jih certificirale obrtne zbornice, je mogoče najti tukaj.
  • Izvedence, ki so jih certificirale kmetijske zbornice, je mogoče najti na regionalnih spletiščih kmetijskih zbornic.
  • Izvedence, ki so jih certificirale zbornice arhitektov, je mogoče najti na regionalnih spletiščih zbornic arhitektov.
  • Informacije o izvedencih, ki so jih certificirale zbornice inženirjev, in registrih je mogoče najti tukaj.
  • Izvedence, ki so jih certificirale zbornice računovodij, je mogoče najti tukaj.
  • Še ena podatkovna zbirka je na voljo na spletišču zveze zapriseženih izvedencev na naslovu https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
  • Medicinskim izvedencem ni treba pridobiti certifikata. Seznami za iskanje medicinskih izvedencev so na voljo na regionalnih spletiščih združenj zdravnikov.

Sodišča izvedence običajno imenujejo iz registrov. Če izvedenec izpolnjuje pogoje, je samodejno registriran. Za sprotno posodabljanje registrov so odgovorne zbornice za registracijo, ki jih imenuje država.

Glavne pravne določbe, ki se uporabljajo za sodno izvedenstvo v Nemčiji, so:

II. Kvalifikacije izvedencev

Oseba je lahko navedena kot izvedenec, če je na svojem strokovnem področju posebej visoko usposobljena. Za vpis v register se od kandidata zahtevajo ustrezne poklicne izkušnje. Strokovno znanje je treba dokazati s predložitvijo ustreznih dokumentov o delu izvedenca (npr. življenjepisa, kopij potrdil o vseh ustreznih akademskih in poklicnih kvalifikacijah, delovnih izkušnjah, izvedenstvu, poročilih in usposabljanju). Kandidat mora tudi opraviti preizkus, ki ga pripravi gospodarska/obrtna zbornica, v primeru arhitektov in inženirjev pa njihova poklicna zbornica. Poleg kvalifikacij je treba izkazati tudi nadaljnjo izobrazbo in izkušnje ter neodvisnost in integriteto.

Priznani izvedenci se običajno certificirajo in registrirajo za pet let. Pred iztekom petletnega obdobja morajo dokazati svoje sposobnosti, integriteto in udeležbo na usposabljanju, če se želijo certificirati in registrirati za naslednjih pet let (npr. po preverjanju in pregledu poročil, ki jih je treba predložiti za registracijo za novo petletno obdobje). Usposabljanje morajo zagotoviti odgovorni subjekti. Če izvedenec ne spoštuje pravil ali ne nadgrajuje svojih znanj in spretnosti, so zbornice pooblaščene, da ga izbrišejo iz registra.

III. Plačilo izvedencev

Plačilo v civilnih, upravnih in kazenskih zadevah se izračuna na podlagi nemškega zakona o plačilih in nadomestilih v sodstvu.

Zaprositi je mogoče za predujem ali predplačilo.

Če izvedenec opravlja nalogo zunaj sodišča, je plačilo odvisno od posameznega dogovora o nadomestilu.

IV. Odgovornost izvedencev

Izvedenec je odgovoren za napake v izvedenskem mnenju, ne glede na to, ali ga imenuje fizična oseba ali sodišče. Če je izvedenec, ki dela za sodišče, namerno ali iz hude malomarnosti pripravil napačno izvedensko mnenje in je to napačno mnenje podlaga za odločitev sodišča, lahko oškodovana stranka sproži sodni postopek in zahteva nadomestilo za to škodo (člen 839a civilnega zakonika).

Kadar izvedenec opravlja nalogo zunaj sodišča, veljajo splošne določbe o (pogodbeni) odgovornosti.

V. Dodatne informacije o izvedenskih postopkih

1. Imenovanje izvedencev

Izvedenca imenuje sodišče, vendar imajo stranke pravico, da predlagajo, koga naj imenuje.

(a) Imenovanje s strani sodišča

Sodišče običajno uporablja seznam ali register izvedencev, imenuje pa lahko katerega koli izvedenca, za katerega meni, da je primeren in usposobljen. Sodni izvedenec je izvedenec, ki ga sodišče imenuje in mu daje navodila. Njegova glavna naloga je, da s svojim strokovnim znanjem pomaga sodišču.

(b) Imenovanje s strani strank

Če se stranke dogovorijo o imenovanju posameznih oseb za izvedence, mora sodišče upoštevati njihov dogovor, lahko pa omeji število oseb, ki jih izberejo stranke.

Če želi stranka izvedenca imenovati na svoji strani, da bi ji pomagal, se ta izvedenec ne šteje za sodnega izvedenca, ampak zasebnega.

2. Postopek

(a) Civilni postopek

Sodišče mora svoje odločitve obrazložiti in se sklicevati na sklepe izvedenca, če sledi njegovemu mnenju. Izvedensko mnenje je za sodbo pogosto bistveno, čeprav ga sodišču ni treba upoštevati. V primeru pregleda na kraju samem mora izvedenec stopiti v stik z vsemi strankami. Če na primer od strank potrebuje več informacij, mora za to običajno poskrbeti sodišče.

i. Izvedensko poročilo

Stranke lahko poročilo imenovanega izvedenca izpodbijajo z izjavami ali nasprotnim izvedenskim mnenjem, tako da najamejo zasebnega izvedenca in njegovo poročilo predložijo sodišču.

ii. Obravnava na sodišču

Za zbiranje dokazov se lahko pred sojenjem sproži neodvisni postopek („selbständiges Beweisverfahren“). V tem primeru je lahko izvedenec imenovan, preden se začne postopek v glavni stvari. Obseg neodvisnega postopka je omejen na zavarovanje dokazov za prihodnje sodne postopke ali za to, da se prepreči pravdni postopek.

Na obravnavi na sodišču se upoštevajo kodeks ravnanja in postopkovna pravila. Izvedenec mora na vprašanja odgovarjati objektivno, razumljivo in izčrpno. V nemškem procesnem pravu ni navzkrižnega zaslišanja, vendar lahko vprašanja poleg sodnika postavljajo tudi stranke v postopku.

(b) Drugo

V kazenskih zadevah mora sodišče izvedenca imenovati iz priznanega registra sodnih izvedencev; drugo osebo lahko izbere samo, če je to potrebno zaradi posebnih okoliščin (druga alinea člena 73 zakonika o kazenskem postopku). Sodišče lahko usmerja dejavnosti izvedenca. Druga pravila so navedena v zakoniku o kazenskem postopku.

 

Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane med projektom „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence (EEEI).

Zadnja posodobitev: 22/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.