Poišči izvedenca

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

I. Seznami in registri sodnih izvedencev

Sodišče lahko uporabi seznam ali register oseb, ki si želijo sodelovati kot sodni izvedenci. Seznam ali register vodi ministrstvo za pravosodje. Člani sodstva ohranijo diskrecijsko pravico glede tega, koga imenujejo za sodnega izvedenca s seznama/iz registra, ki ga imajo na voljo za notranjo uporabo. Ta register je namenjen samo uporabi v sodstvu. Osebe, ki si želijo sodelovati kot sodni izvedenci, morajo izraziti svoje zanimanje, preden se njihovo ime in podatki vključijo na seznam pri ministrstvu za pravosodje. Dolžnost prisege zanje ne velja, vendar morajo izpolniti obrazec o primerni skrbnosti, s katerem privolijo, da lahko ministrstvo za pravosodje izvede preverjanja, skupaj z njim pa morajo predložiti tudi overjen prepis svojega dovoljenja in/ali kvalifikacij, nedavno potrdilo o nekaznovanosti, Europass življenjepis in ročno napisano motivacijsko pismo. Oseb, ki si želijo sodelovati kot sodni izvedenci, je približno tisoč. Kljub temu lahko sodniki imenujejo katero koli osebo, ki se jim zdi primerna in usposobljena, četudi ni vključena na sezname (sodišča imajo svobodo izbire). Poleg tega sodišča objavijo tri sezname sodnih izvedencev, tj. arhitektov in gradbenih inženirjev, računovodij in inženirjev. Ti se vsako leto objavijo v Vladnem uradnem listu.

Seznam izvedencev za leto 2019 je objavljen tukaj (str. 4 in naslednje v PDF).

II. Kvalifikacije sodnega izvedenca

Sodni izvedenci morajo biti ustrezno usposobljeni, ni pa treba, da so člani strokovnega združenja. Sistem za stalni strokovni razvoj oziroma zahteve po rednem izboljševanju ne obstajajo. Izobraževanja za sodne izvedence ne obstajajo. Naziv izvedenca ni zaščiten in ni razlikovanja med različnimi vrstami izvedencev. Osebe, ki si želijo sodelovati kot sodni izvedenci, so na seznam/v register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje, uvrščene glede na strokovno področje.

III. Plačilo sodnih izvedencev

Plačilo sodnih izvedencev se izračuna v skladu s fiksno tarifo, vendar ne obstajajo omejitve glede načina plačila sodnemu izvedencu. Sodnega izvedenca plača ena od strank, o tem, katera stranka bo plačala stroške, pa odloči sodišče. Stranki imata možnost prejeti pravno pomoč, tarife pa niso predpisane. V zvezi s predplačilom lahko sodišče strankama naloži, da na sodišču založita predujem, ki ga bo sodni izvedenec vzel, ko zaključi svoje delo.

IV. Odgovornost sodnih izvedencev

Splošna načela odškodninskega in pogodbenega prava se uporabljajo brez omejitve odgovornosti. Sodnim izvedencem ni treba imeti zavarovanja poklicne odgovornosti.

V. Dodatne informacije

Imenovanje sodnih izvedencev urejajo členi 644 do 682 zakonika o organizaciji in civilnem postopku, tj. poglavja 12 Zakonodaje Malte.

Poleg tega na kazenskem področju imenovanje sodnih izvedencev urejajo členi 650 do 657 kazenskega zakonika, tj. poglavja 9 Zakonodaje Malte.

Imenovanje sodnih izvedencev

V civilnem postopku sodne izvedence imenuje sodišče, lahko pa jih predlagata celo stranki. Tako se sodni izvedenci na zahtevo sodišča ali strank imenujejo v primerih, v katerih je treba določiti tehnične vidike. To na primer velja za gradbene zadeve, prometne nesreče, računovodska vprašanja, zdravstvene težave in oceno škode.

V kazenskih zadevah sodne izvedence izbere sodišče. Postopek za izpodbijanje takih izvedencev je enak kot v civilnih zadevah. V kazenskih zadevah lahko sodni izvedenci svoje poročilo podajo ustno ali pisno v skladu z navodili sodišča. V poročilu morajo biti navedena dejstva in okoliščine, na katerih temeljijo ugotovitve sodnih izvedencev. Kadar se poročilo poda ustno, ga mora pisno povzeti sodni tajnik ali oseba, ki deluje v njegovem imenu.

1. Imenovanje s strani sodišča

Sodni izvedenci so pravno obvezani, da prijavijo nasprotje interesov. Poročila sodnih izvedencev, ki jih imenuje sodišče, imajo večjo težo od poročil tistih, ki jih imenujejo stranke.

2. Imenovanje s strani strank

Za imenovanje s strani stranke ne obstaja poseben postopek. S skupnim dogovorom se lahko imenuje en sam sodni izvedenec. Sodišče lahko strankama naloži, da imenujeta skupnega sodnega izvedenca.

VI. Postopek

A) Civilni postopek

Postopek imenovanja je enak tako za postopek predhodnega odločanja kot za predkazenski postopek.

1. Poročilo sodnega izvedenca

Od strank se pričakuje, da bosta sodnemu izvedencu dala podrobna navodila in mu predložila vprašanja, ki naj bi jih obravnaval. Sklep sodišča o imenovanju sodnega izvedenca vsebuje pravila, ki jih mora sodni izvedenec proučiti. Ko sodni izvedenec predloži poročilo in prejme plačilo, je pozvan, da poda prisego glede poročila; po tem ga navzkrižno zaslišita obe stranki.

Struktura poročila ni točno določena in sodnemu izvedencu ni treba predložiti predhodnega poročila. Od njega pa se pričakuje, da bo vprašanja strank obravnaval v končnem poročilu. Vsebina poročila je določena v členu 665 zakonika o organizaciji in civilnem postopku, tj. poglavja 12 Zakonodaje Malte. V njem piše, da morajo biti v poročilu naštete opravljene poizvedbe in navedena obrazložitev ugotovitev. Določa tudi, da mora biti poročilo jasno in čitljivo natipkano ali napisano s črnilom. Poročilu ne smejo biti priloženi načrti ali modeli, razen če tako odredi sodišče ali če stranki podata soglasje o tem.

2. Sodna obravnava

Sodnemu izvedencu se ni treba udeležiti pripravljalnega naroka. Običajno se pričakuje, da sodni izvedenec stranki obvesti samo o obravnavah, ki jih organizira sam, kakršne koli zahteve strankam pa lahko izrazi samo na takih obravnavah. Sodni izvedenci so na obravnavi običajno navzkrižno zaslišani. Sodišče ne spremlja oziroma ne nadzoruje napredovanja preiskav sodnega izvedenca ter ne izvaja kontrole kakovosti. Stranki lahko izpodbijata poročilo sodnega izvedenca s pričanji in drugim strokovnim mnenjem. Sodišče ni obvezano sprejeti poročila sodnega izvedenca, če je v nasprotju z njegovim prepričanjem.

 

Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane v okviru projekta „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence.

Zadnja posodobitev: 10/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.