Poišči izvedenca

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

I. Seznami in registri izvedencev

V Romuniji so izvedenci navedeni po področjih specializacije. Registre izvedencev sodiščem da na voljo ministrstvo za pravosodje, vodijo pa jih civilna ali kazenska sodišča. Seznami so na voljo tukaj.

Izvedenci pridobijo dovoljenje za opravljanje izvedenskega dela in se vpišejo v register po opravljenem izpitu, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje.

Kandidat mora za pridobitev statusa sodnega izvedenca izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti mora romunski državljan, državljan države članice Evropske unije ali države Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije;
 • znati mora romunski jezik;
 • imeti mora polno poslovno sposobnost;
 • imeti mora diplomo s strokovnega področja, za katero opravlja izpit za izvedenca;
 • imeti mora vsaj tri leta izkušenj na tem strokovnem področju;
 • biti mora zdravstveno sposoben za delo izvedenca;
 • ne sme imeti kazenske evidence ter mora imeti dober poklicni in družbeni ugled;
 • uspešno mora opraviti izpit, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje.

Državljan druge države članice Evropske unije ali države Evropskega gospodarskega prostora ali romunski državljan, ki je potrebne poklicne kvalifikacije pridobil v drugi državi članici Evropske unije ali državi Evropskega gospodarskega prostora, lahko status izvedenca v Romuniji pridobi pod enakimi pogoji kot romunski državljan.

Izvedenci se lahko izbrišejo iz registra, če tako želijo sami, če ne izpolnjujejo več zahtev ali če tako odloči pristojni organ.

II. Kvalifikacije izvedencev

Izvedenci morajo biti člani strokovnega organa, da lahko uporabljajo naziv izvedenec.

III. Plačilo izvedencev

1. Civilni postopek

V sklepu sodišča o imenovanju izvedenca se določijo nagrade izvedenca in, kjer je to ustrezno, predujem za potne stroške. Sodišče lahko izvedenca pozove, naj v določenem roku oceni stroške pisnega izvedenskega mnenja.

Stranka, za katero velja sklep, v petih dneh od imenovanja izvedenca ali v roku, ki ga določi sodišče, v sodnem tajništvu predloži dokazilo o plačilu nagrade. Sodišče lahko nagrado zviša, dokler ni poročilo predloženo.

2. Kazenski postopek

Izvedenec je upravičen do nagrade za opravljeno izvedensko delo. Višino nagrade določi tožilec ali sodišče glede na naravo in zapletenost zadeve ter stroške, nastale izvedencu.

IV. Odgovornost izvedencev

Izvedenci so odgovorni v skladu s splošnim pogodbenim in odškodninskim pravom. Svojo morebitno odgovornost morajo kriti z zavarovanjem poklicne odgovornosti.

Osrednji urad za sodno tehnično izvedenstvo lahko sodnim tehničnim izvedencem, ki so pri opravljanju izvedenskega dela storili kršitve, glede na težo storjenega kaznivega dejanja naloži naslednje disciplinske sankcije:

 • pisno opozorilo;
 • odvzem pravice za opravljanje sodnega izvedenstva za obdobje od treh mesecev do enega leta;
 • odvzem statusa sodnega izvedenca.

V. Dodatne informacije o izvedenskih postopkih

Glavni pravni določbi, ki se uporabljata za sodno izvedenstvo v Romuniji, sta člena 330 in 331 romunskega zakonika o civilnem postopku. Poleg tega se uporabljajo tudi členi 172 do 191 romunskega zakonika o kazenskem postopku.

Izvedenci so navedeni po področjih specializacije. Registri izvedencev so javni in objavljeni na spletišču ministrstva za pravosodje.

Izvedenci morajo za vpis v register vložiti prošnjo.

1. Imenovanje izvedencev

V romunskem civilnem pravu je predvideno imenovanje enega ali treh izvedencev. Izvedence lahko imenujejo sodišče in zadevne stranke. Stranki se lahko dogovorita o enem izvedencu. Če se ne dogovorita, izvedenca naključno imenuje sodišče na javni obravnavi, in sicer s seznama, ki ga je sestavil in sporočil urad za sodno izvedenstvo.

V romunskem kazenskem pravu je predvideno imenovanje samo enega izvedenca. Izvedenca lahko imenujeta sodišče med sojenjem in tožilec v fazi kazenske preiskave. Tožilec ali sodišče običajno imenuje enega izvedenca. Dva ali več izvedencev je imenovanih samo v primerih, v katerih je potrebno interdisciplinarno znanje.

Za ta namen se uporabi isti register kot v civilnem postopku. Zahteve za izvedence so enake v kazenskem in civilnem postopku.

(a) Imenovanje s strani sodišča

Civilno ali kazensko sodišče ima pravico imenovati izvedenca bodisi po uradni dolžnosti bodisi na izrecno zahtevo stranke, če je mogoče zadevna dejstva ugotoviti le s pomočjo strokovnjaka. V tem primeru bo izvedenec odgovoril na vprašanja sodišča ali tožilca do določenega datuma. Izvedenec mora sodišču sporočiti kakršno koli navzkrižje interesov. Izvedenci, ki jih imenuje sodišče, imajo dostop do spisa.

(b) Imenovanje s strani strank

V Romuniji obstaja več vrst izvedencev, ki jih imenujejo stranke:

 • pooblaščeni neodvisni izvedenci, imenovani na zahtevo strank ali obtoženca (člen 172(8) zakonika o kazenskem postopku);
 • uradni izvedenci iz laboratorijev ali specializiranih ustanov;
 • pooblaščeni neodvisni nacionalni izvedenci;
 • tuji izvedenci (člen 172(8) zakonika o kazenskem postopku).
Če pooblaščeni izvedenci niso na voljo, lahko sodišče zaprosi za mnenje ene ali več oseb ali specialistov na zadevnem področju (člen 330(3) zakonika o civilnem postopku), ki bodo torej zunajsodni izvedenci in izvedenske priče. Izvedenci, ki jih imenujejo stranke, nadzorujejo delo izvedenca, ki ga imenuje sodišče. Stranke ne morejo imenovati izvedenca, če izvedenca ni imenovalo sodišče (člen 173(4) zakonika o kazenskem postopku). Izvedenske priče so priče s posebnim znanstvenim ali tehničnim znanjem, ki jih zasliši sodišče.

Izvedenci imajo pravico zavrniti izvedensko delo iz enakih razlogov, kot imajo priče pravico odkloniti pričanje.

2. Postopek

(a) Civilni postopek

Sodnik ni zavezan upoštevati izvedenskega mnenja. Edina izvedenčeva obveznost je, da izdela poročilo. Izvedenci imajo lahko med postopkom stike s strankami, izvedenci, ki jih imenuje sodišče, pa za to potrebujejo dovoljenje sodišča.

i. Izvedensko poročilo

V romunskem izvedenskem postopku predhodno izvedensko poročilo ni potrebno. Glavno poročilo se lahko izdela le pisno. Izvedenec mora pri izdelavi poročila upoštevati določeno strukturo.

Če je treba izvedensko poročilo pojasniti ali dopolniti ali če obstaja protislovje med mnenji izvedencev, lahko sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo strank izvedence pozove, naj pojasnijo ali dopolnijo svoja poročila.

Sodišče lahko na zahtevo strank ali po uradni dolžnosti odredi nasprotno izvedensko mnenje, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Nasprotno izvedensko mnenje izdela drug izvedenec in ne avtor prvotnega poročila. Sodišče se svobodno odloči, na katere utemeljitve se bo oprlo v svoji sodbi.

ii. Obravnava na sodišču

Med kazenskim pregonom ali sojenjem lahko preiskovalni sodnik ali sodišče na zahtevo tožilca ali strank ali po uradni dolžnosti zasliši izvedenca, če je zaslišanje potrebno za razjasnitev ugotovitev ali sklepov izvedenca.

V civilnopravnem postopku bodo izvedenci, če lahko takoj izrazijo svoje mnenje, zaslišani na obravnavi po enakih pravilih kot priče, njihovo mnenje pa bo zapisano v sodbi.

(b) Kazenski postopek

Če tožilec ali sodišče meni, da je izvedensko mnenje nepopolno, in te pomanjkljivosti ni mogoče popraviti z zaslišanjem izvedenca, sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo strank odredi dodatno izvedensko mnenje istega izvedenca. Če ni mogoče imenovati istega izvedenca, se odredi nasprotno izvedensko mnenje.

Tožilec ali sodišče odredi novo izvedensko mnenje, če so ugotovitve v izvedenskem poročilu nejasne ali protislovne in teh pomanjkljivosti ni mogoče popraviti z zaslišanjem izvedenca.

 

Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane v okviru projekta „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence (EEEI).

Zadnja posodobitev: 22/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.