Poišči izvedenca

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

I. Seznami in registri izvedencev

Slovaška ima uradni seznam/register izvedencev. Seznam izvedencev je vsem na voljo na spletu.

Za vodenje registra izvedencev je pristojno ministrstvo za pravosodje.

Izvedenci morajo za vpis v register izpolnjevati naslednja merila:

 • polna pravna in poslovna sposobnost,
 • izpisek iz kazenske evidence brez navedene obsodbe,
 • ustrezna izobrazba (univerzitetna diploma, če je mogoče),
 • poseben kratkoročni tečaj, namenjen pravnim normam, ki urejajo poklic sodnih izvedencev,
 • vsaj sedem let izkušenj na ustreznem strokovnem področju (v celoti po pridobitvi diplome),
 • poseben izpit, ki ga organizira ministrstvo za pravosodje ali pooblaščeni subjekt,
 • poseben dolgoročni tečaj, namenjen pravnim normam, ki urejajo poklic sodnih izvedencev, in ustreznemu oddelku ali pododdelku seznama (zahteva se samo za izbrane oddelke in pododdelke),
 • potrebna materialna oprema,
 • izvedenec v zadnjih treh letih ni bil izbrisan s seznama zaradi upravnih škodnih dejanj na položaju sodnega izvedenca in zanj ne velja nobena aktualna prepoved zaradi upravnih škodnih dejanj na položaju sodnega izvedenca,
 • prisega sodnega izvedenca.

Izvedenci morajo pred vpisom v register izreči zaprisego. Za uvrstitev na seznam se morajo izvedenci prijaviti. Ministrstvo za pravosodje mora osebo, ki izpolnjuje zakonske zahteve, vpisati na seznam.

Ministrstvo za pravosodje lahko izvedenca izbriše s seznama:

 • na pisno zahtevo izvedenca,
 • če oseba ne izpolnjuje več zgoraj navedenih zahtev,
 • kot disciplinsko sankcijo,
 • če oseba opravlja dejavnost brez zavarovanja za civilno odgovornost,
 • če oseba ne opravi preverjanja strokovne usposobljenosti.

Ministrstvo za pravosodje stalno posodablja seznam izvedencev.

Izvedenca je mogoče najti z iskalnikom. Ta iskalnik zajema vse izvedence. Izvedenci so razvrščeni po specializaciji, specializacije pa so dostopne v registru.

II. Kvalifikacije izvedencev

Izvedenci morajo pridobiti določeno raven izobrazbe na svojem strokovnem področju, da se lahko vpišejo v register. Članstvo v poklicni zbornici ni pogoj za opravljanje dela izvedenca. Izvedenci morajo redno izpopolnjevati svoja znanja in spretnosti. Obstajajo specializirani inštituti za sodne izvedence, ki lahko organizirajo stalno poklicno usposabljanje.

III. Plačilo izvedencev

Izvedenec se lahko z naročnikom, ki ni sodišče ali drug javni organ, dogovori o pogodbenem plačilu ali višini plačila izvedenca. Če dogovor ni sklenjen, je izvedenec upravičen do pristojbine po tarifi, nadomestila za stroške in nadomestila za izgubo časa. Znesek pristojbine po tarifi za izvedence se določi glede na čas, delež ali po metodi pavšalne stopnje.

Izvedenci, ki jih imenuje sodišče, lahko prejmejo predujem za stroške. V civilnem postopku izvedenca plačajo stranke, v kazenskem postopku pa država.

IV. Odgovornost izvedencev

Predpisi Slovaške vsebujejo posebno določbo o odgovornosti izvedenca. Zakon št. 382/2004 zb., kakor je bil nazadnje spremenjen, ureja več vrst prekrškov.

Izvedenci morajo svojo morebitno odgovornost kriti z zavarovanjem poklicne odgovornosti. Tako zavarovanje ne krije odgovornosti izvedenca za svetovanje, ki ga opravlja v drugih državah članicah.

Za odgovornost izvedenca velja zgornja meja 33 193 EUR.

V. Dodatne informacije o izvedenskih postopkih

Glavni pravni predpisi, ki se uporabljajo za izvedensko znanje v Slovaški republiki, so zakon št. 382/2004 zb., kakor je bil nazadnje spremenjen, uredba št. 228/2018 zb., zakonik o civilnem postopku, zakonik o kazenskem postopku in zakonik o upravnem postopku.

Splošna pravila za imenovanje izvedencev v postopku na civilnem, kazenskem in upravnem sodišču so enaka.

Slovaški pravni sistem ne razlikuje med izvedenimi pričami, tehničnimi izvedenci, pravnimi izvedenci ali drugimi vrstami izvedencev. Skupno število registriranih izvedencev je približno 3 000.

Imenovanje izvedencev

Izvedence lahko imenuje sodišče ali drug javni organ. Izvedenci se lahko imenujejo za namen predhodnega ali predobravnavnega postopka. V predkazenskem postopku lahko izvedenca imenuje policist ali tožilec.

Pri imenovanju izvedenca v postopku na civilnem, kazenskem in upravnem sodišču ni razlik. Izvedenci, ki jih imenuje sodišče, so zakonsko obvezani poročati o kakršnem koli navzkrižju interesov. Če izvedenca imenuje sodišče, ga izbere s seznama ali iz registra izvedencev. Izvedenca s seznama lahko imenuje sodišče ali izbere ena od strank. Če na seznamu ni vpisanega sodnega izvedenca ali če noben registrirani sodni izvedenec ne more izdati izvedenskega mnenja, lahko sodišče imenuje sodnega izvedenca na ad hoc podlagi.

Postopek

Civilni postopek

Izvedenci so med sojenjem običajno navzkrižno zaslišani. Sodišče ni zavezano upoštevati izvedenskega mnenja. Izvedensko poročilo je enako pomembno kot kateri koli drug dokaz; sodnik ga mora obravnavati neodvisno in v povezavi z drugimi dokaznimi sredstvi.

Postopka, v skladu s katerim bi bil pred sojenjem opravljen sestanek z izvedenci ali bi bili ti navzkrižno zaslišani, da bi se vprašanja omejila in da bi sodišče razumelo različna mnenja, ni.

Stranke morajo na zahtevo sodišča sodelovati z izvedencem pri pridobivanju virov ali podatkov za izvedensko mnenje.

1. Izvedensko poročilo

Izvedensko poročilo mora biti strukturirano na naslednji način:

 • naslovna stran,
 • uvod,
 • poročilo,
 • sklep,
 • priloge,
 • izvedenska klavzula.

Izvedencem ni treba predložiti predhodnega poročila. Izvedencem v svojem poročilu ni treba obravnavati argumentov strank.

Sodišče lahko odredi, da mora izvedenec predložiti dodatno poročilo. Izvedenci predložijo svoje poročilo pisno ali ustno.

2. Obravnava pri sodišču

Izvedenec se mora udeležiti predhodne obravnave. Izvedenec se mora udeležiti glavne obravnave, da odgovori na vprašanja sodišča in strank. Izvedenci so med sojenjem običajno navzkrižno zaslišani.


Tukaj predstavljene informacije so bile zbrane v okviru projekta „Poišči izvedenca“ iz stikov po posameznih državah, ki jih je zbral Evropski inštitut za sodno izvedenstvo in sodne izvedence (EEEI).

Zadnja posodobitev: 05/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.