Hitta en sakkunnig

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

I. Förteckningar och register över sakkunniga

Det finns en officiell förteckning/ett register över sakkunniga i Slovakien. Förteckningen över sakkunniga finns tillgänglig för allmänheten online.

Justitieministeriet sköter registret över sakkunniga.

För att tas upp på förteckningen måste sakkunniga uppfylla följande krav:

 • Full rättskapacitet.
 • Utdrag från belastningsregistret som visar att personen inte har dömts för något brott.
 • Motsvarande utbildning (akademisk examen, om möjligt).
 • Särskilda kortare kurser inriktade på rättsliga bestämmelser som reglerar yrket som rättsligt sakkunnig.
 • Minst sju års erfarenhet inom det berörda sakområdet (efter avlagd examen).
 • Särskilt prov som anordnas av justitieministeriet eller en delegerad enhet.
 • Särskilda längre kurser inriktade på rättsliga bestämmelser som reglerar yrket som rättsligt sakkunnig och för relevant avdelning eller underavdelning på förteckningen (krävs endast för vissa avdelningar och underavdelningar).
 • Nödvändig utrustning.
 • Inte ha strukits från förteckningen under de senaste tre åren på grund av förvaltningsrättsliga överträdelser som rättsligt sakkunnig och inte omfattas av ett förbud på grund av förvaltningsrättsliga överträdelser som rättsligt sakkunnig.
 • Avlagd ed som rättsligt sakkunnig.

Sakkunniga måste avlägga en ed för att bli registrerade och måste ansöka om att upptas i förteckningen. Om en person uppfyller de rättsliga kraven måste justitieministeriet ta upp honom eller henne i förteckningen.

Justitieministeriet får stryka den sakkunniga från förteckningen

 • på skriftlig begäran av den sakkunniga,
 • om personen inte längre uppfyller de krav som anges ovan,
 • som en disciplinär påföljd,
 • om personen bedriver verksamhet utan ansvarsförsäkring,
 • om personen inte godkänns vid kontroll av yrkesmässig kompetens.

Förteckningen över sakkunniga uppdateras ständigt av justitieministeriet.

Du kan hitta sakkunniga med hjälp av sökverktyget. Sökverktyget omfattar alla sakkunniga. Sakkunniga förtecknas utifrån sitt fackområde och fackområden listas i registret.

II. Sakkunnigas kvalifikationer

Sakkunniga måste ha en viss utbildningsnivå inom sitt fackområde för att registreras som sådan. Sakkunniga behöver inte vara medlemmar i en yrkesorganisation. Däremot måste de regelbundet förbättra sin kompetens. Det finns specialiserade institut för sakkunniga som har rätt att anordna yrkesmässig fortbildning.

III. Sakkunnigas arvode

En sakkunnig kan komma överens med avtalsslutande enhet (som inte är en domstol eller annan offentlig myndighet) om avtalsenlig ersättning eller ett belopp för den sakkunnigas arbete. Om de inte kommer överens har den sakkunniga rätt till en arvodestaxa, ersättning för utlägg och för förlorad tid. Arvodestaxan för sakkunniga beräknas baserat på tid, per andel eller som en fast avgift.

Sakkunniga som förordnas av domstol kan få förskottsbetalning. I tvistemål betalar parterna sakkunnigas avgifter; i brottmål betalas de av staten.

IV. Sakkunnigas ansvarsskyldighet

I Slovakien finns det en särskild bestämmelse om sakkunnigas ansvarsskyldighet. I lag nr 382/2004 i dess senaste lydelse regleras ett flertal administrativa överträdelser.

Sakkunniga måste ha en yrkesansvarsförsäkring. En sådan försäkring omfattar inte den sakkunnigas ansvar för anvisningar som han eller hon ger i andra medlemsstater.

Sakkunnigas ansvarsskyldighet har ett tak på 33 193 euro.

V. Ytterligare information om sakkunnigförfaranden

De viktigaste rättsliga bestämmelserna som rör rättslig sakkunskap i Slovakien finns i lag nr 382/2004 i dess senaste lydelse, förordning nr 228/2018, civilprocesslagen, straffprocesslagen och förvaltningsprocesslagen.

De allmänna reglerna om förordnande av sakkunniga i civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga domstolsförfaranden är likartade.

I Slovakiens rättssystem skiljer man inte mellan sakkunnigvittnen, tekniska sakkunniga, rättsliga sakkunniga eller andra sakkunniga. Det totala antalet registrerade sakkunniga är ungefär 3 000.

Förordnande av sakkunniga

Sakkunniga kan förordnas av en domstol eller annan offentlig myndighet. Sakkunniga kan förordnas för förberedande förhandlingar och förfaranden inför rättegång. I förundersökningar inför brottmålsprocesser kan sakkunniga förordnas av polis eller åklagare.

Någon skillnad finns inte mellan att förordna sakkunniga för civilrättsliga, straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga förfaranden. Sakkunniga som förordnats av domstol är enligt lag skyldiga att anmäla eventuell intressekonflikt. Domstolen använder ett register eller en förteckning över sakkunniga när de förordnar sakkunniga. En sakkunnig från förteckningen kan förordnas av domstolen eller väljas av en av parterna. Domstolen kan förordna en tillfällig rättslig sakkunnig om ingen rättslig sakkunnig finns upptagen i förteckningen eller om ingen registrerad rättslig sakkunnig kan åta sig uppdraget.

Förfarande

Tvistemål

Sakkunniga korsförhörs normalt under rättegången. Domstolen är inte bunden av sakkunnigutlåtandet. Sakkunnigutlåtandet har samma vikt som övriga bevis och ska utvärderas fritt av domaren i förhållande till övriga bevis.

Något förfarande finns inte för att låta sakkunniga träffa varandra före rättegången eller korsförhöras före rättegången för att avgränsa frågeställningar och för att domstolen ska förstå meningsskiljaktigheterna.

På begäran av domstolen är parterna skyldiga att samarbeta med den sakkunniga för att samla in material eller uppgifter.

1. Sakkunnigutlåtande

Sakkunnigutlåtandet ska struktureras enligt följande:

 • Titelsida.
 • Inledning.
 • Rapport.
 • Slutsats.
 • Bilagor.
 • Sakkunnigklausul.

Sakkunniga är inte skyldiga att tillhandahålla ett preliminärt utlåtande. De måste inte heller ta hänsyn till parternas argument i utlåtandet.

Domstolen kan besluta att den sakkunniga ska utfärda ytterligare ett utlåtande. Sakkunniga avger skriftliga eller muntliga utlåtanden.

2. Domstolsförhandling

Sakkunniga måste närvara vid förberedande förhandlingar. De måste även närvara vid huvudförhandlingen för att besvara domstolens och parternas frågor, och korsförhörs normalt under rättegången.


Den information som presenteras här samlades in inom ramen för projektet ”Hitta en sakkunnig” och kommer från de kontakter i varje land som valts ut av European Expertise & Experts Institute (EEEI).

Senaste uppdatering: 05/10/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.