Европейска платформа за обучение

Инструмент за търсене, чрез който работещите в областта на правосъдието да намират курсове за обучение и ресурси за самообучение по право на ЕС. Практикуващите юристи и работещите в областта на правосъдието могат да намерят в приложението на ЕПО курсове за обучение и материали за самообучение по широк кръг от теми.

Европейската платформа за обучение (ЕПО) е инструмент за търсене за практикуващите юристи и работещите в областта на правосъдието, които желаят да се обучават в която и да било област на правото на ЕС или по свързани с него въпроси. Практикуващите юристи и работещите в областта на правосъдието могат да намерят курсове за обучение и материали за самообучение по широк кръг от теми.

Доставчиците на обучение предоставят информация относно дейностите по обучение в ЕС на различни езици. Европейската комисия допринася за платформата с готови обучителни материали или наръчници, изготвени най-вече благодарение на финансовата подкрепа от ЕС.

Практикуващи юристи и работещи в областта на правосъдието

В Европейската платформа за обучение ще намерите много възможности за обучение по право на ЕС и свързани с него въпроси, както и ресурси за самообучение.

Може да използвате различни полета за търсене (като тема на курса, място на провеждане, дата, език и област на практика: от гражданско право, публично право, наказателно право до основни права, правен език, деонтология или правни умения).

Посетете уебсайта на Европейската платформа за обучение

Доставчици на обучение

Понастоящем платформата е във фаза на изпитване и е отворена за доставчици на обучение на равнище ЕС, чийто експертен опит е признат от ЕС, тъй като те получават годишни безвъзмездни средства за оперативни разходи по програми за финансиране от ЕС.

След приключването на фазата на изпитване Комисията ще проучи възможността за отваряне на Европейската платформа за обучение за други доставчици на обучение, които могат да рекламират своя курс за обучение по право на ЕС или по национална тема, която включва правото на ЕС или трансгранични елементи. За тази цел заинтересованият доставчик на обучение ще трябва най-напред да следва процедурата за регистрация, която ще бъде описана тук своевременно.

Списък на структурите, предлагащи обучение:

  • Европейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)
  • Академия за европейско право (ERA)
  • Европейски институт за публична администрация (EIPA)
  • Европейски университетски институт (EUI)
Последна актуализация: 09/11/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.