Семейна медиация

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

В Кипър съществува законоустановена процедура за медиация по семейни въпроси, предвидена в Закона за медиацията по семейни спорове от 2019 г. — Закон 62(Ι)/2019 — влязъл в сила на 25 април 2019 г. На 30 декември 2022 г. бяха издадени специални разпоредби (RAA 507/2022), за да се улесни прилагането на закона.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.