Семейна медиация

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Семейната медиация или медиацията по бракоразводни производства е предназначена главно за родители, които са в процес на развод или на раздяла и се нуждаят от помощта на безпристрастен специалист, който да посредничи при различия в мненията и да улесни общуването и сътрудничеството между тях по въпроси, засягащи бъдещи договорености относно техните деца, както и сключването на споразумения по тези въпроси. Целта на процедурата по медиация е не толкова да се постигне помирение, колкото да се постигне практическо уреждане на спора.

Страните по медиацията трябва да платят на медиатора договорения хонорар за медиацията и свързаните с нея разноски. Медиаторът може да поиска от страните да платят хонорара за медиацията предварително.

Услугата е налична и се финансира по следните начини:

  1. чрез органа на местна власт, в чийто район пребивава детето, с частично финансиране от този орган;
  2. чрез решение на съдия след образуване на съдебното производство, като услугата се финансира от самите страни, или, когато е възможно, чрез кандидатстване за национална правна помощ;
  3. по инициатива на информиран родител, като услугата се финансира от него.

По смисъла на Закона за помирението медиаторът трябва да бъде едно от следните:
1) физическо лице, което е било натоварено от страните да посредничи при спора между тях (напр. специалист по психология, социални въпроси (включително закрила на детето и социални дейности) или правен специалист. Медиаторът може да действа чрез юридическо лице, с което е в трудовоправна или друга договорна връзка;
2) заклет адвокат, ако е подал съответната молба до Съвета на Естонската адвокатска колегия;
3) нотариус, ако е подал съответната молба до Нотариалната камара; 
4) държавен или местен орган за медиация в случаите, предвидени от закона.

Организацията на услугата по семейна медиация в Република Естония се урежда от следните законови актове:

Понастоящем в Естония семейните медиатори се представляват от Естонската асоциация на медиаторите (Eesti Lepitajate Ühing) или от Института по медиация (Lepituse Instituut).

Последна актуализация: 12/10/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.