Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Франция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Трансграничната семейна медиация е насърчавана от международните и европейските инструменти за сътрудничество с цел подпомагане на облекченото и бързо уреждане на спорове. В рамките на компетентния си централен орган Франция създаде звено за насърчаване използването на медиация при трансгранични случаи. Необходимо е също така да се представят националните правила в областта на медиацията, които се прилагат и при трансгранични случаи.

Национална нормативна уредба:

Съдебната медиация във Франция е уредена със Закон № 95—125 от 8 февруари 1995 г., последван от Указ № 2012—66 от 22 юли 1996 г. Всеки съдия, сезиран със спор, може със съгласието на страните да определи медиатор—квалифицирано, независимо и безпристрастно трето лице.

Наредба № 2011—1540 от 16 ноември 2011 г., с която е въведена Директива 2008/52/ЕО от 21 май 2008 г., измени закона от 8 февруари 1995 г. Този закон определя медиацията като всяка структурирана процедура, при която две или повече страни се опитват сами, на доброволни начала, да постигнат споразумение за разрешаване на спора между тях с помощта на трета страна. Той създава общ режим за всички медиации.

Съществува държавна диплома в областта на семейната медиация, създадена с указ от 2 декември 2003 г. (членове R.451—66 и сл. от Кодекса за социално подпомагане и семействата) и наредбите от 12 февруари 2004 г. и 19 март 2012 г. Въпреки това понастоящем тази диплома не е задължителна за упражняване на семейна медиация, тъй като професията семеен медиатор не е регламентирана.

Семейната медиация може да се използва:

1) без съдебно производство: това е т.нар. традиционна семейна медиация; в този случай медиаторът е ангажиран пряко от страните;

2) в хода на съдебно производство: член 1071 от Гражданския процесуален кодекс, член 255 и член 373-2-10 от Гражданския кодекс;

  • съдията по семейни дела (JAF) може да предложи на страните медиация и да определи семеен медиатор, след като получи съгласието им.
  • JAF може да задължи страните да се срещнат със семеен медиатор, които да ги запознае с целта и протичането на семейната медиация.

Постигнатото в края на семейната медиация споразумение може да подлежи на одобрение от съда по семейни дела (членове 1534 и 1565 и сл. от Гражданския процесуален кодекс). Съдията одобрява споразумението, освен ако установи, че то не защитава в достатъчна степен интересите на детето или че съгласието на родителите не е било предоставено свободно (член 373-2-7, втора алинея от Гражданския кодекс) или най-общо, че може да застраши обществения ред.

  • Семейната медиация, когато се извършва от звеното за международна семейна медиация (CMFI), е безплатна. Тя се заплаща, когато страните възлагат медиацията на частен медиатор. Финансовото участие на страните се определя въз основа на официална тарифа на услугите по медиация, която се основава на принципа на плащане за сеанс и на човек и зависи от доходите на страните (получаване на правна помощ или на плащания от Службата по семейните надбавки). Препратка към съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс: тук  Word (56 Kb) fr
  • Връзка към страницата с информация от Министерството на правосъдието относно семейната медиация
  • Връзка към списъци с медиатори: за да намерите услуга по семейна медиация в близост до вас, потърсете: „семейна медиация” в раздел „категории“ на уебсайта Правосъдие в региона.

Трансгранична семейна медиация

Международната семейна медиация е предвидена в инструментите за международно сътрудничество в областта на семейното право (Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. и Регламент “Брюксел IIа”) с цел да се улеснят споразуменията по взаимно съгласие относно връщането на дете в случай на международно отвличане на дете или относно упражняването на правото на лични отношения с родител.

Заинтересованите лица могат:

1) Да се обърнат към медиатори, които упражняват свободна професия или работят в доброволческия сектор: списък на медиаторите в областта на международното семейно право е на разположение на следния адрес: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/sources-listes-des-mediateurs-familiaux-internationaux-26139.html (или щракнете тук).

2) Да използват медиация чрез звеното за международна семейна медиация в рамките на службата към Министерството на правосъдието във Франция, която изпълнява функцията на френския централен орган по Хагските конвенции от 25 октомври 1980 г. и 19 октомври 1996 г. и за Регламент “Брюксел IIa”. Централният орган предлага използването на медиация при сътрудничество по случаи, с които е сезиран, но може също така да предприеме действия според ситуацията, извън случаите на сътрудничество, в случай на неправомерно отвеждане на деца, трансгранично право на лични отношения и трансгранична защита на непълнолетните лица.

За да започне процедура по медиация, поне единият родител трябва да пребивава във Франция, а другият в чужбина, независимо от тяхното гражданство. Звеното за медиация, сезирано от родител с искане за международна семейна медиация, отправя предложение до другия родител. Мярката трябва да бъде доброволна: не може да има принуда за използването на международна семейна медиация. Медиаторите на звеното изпълняват задълженията си безпристрастно и с дължимата грижа, а медиацията се подчинява на принципа на поверителност.

Медиацията, която се извършва в рамките на звеното за международна семейна медиация на Министерството на правосъдието, е безплатна. Искането, придружено от документи относно предишните или текущите процедури във Франция или в чужбина, трябва да бъде изпратено по пощата на следния адрес:

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

То може да се изпрати и по електронна поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Връзка към уебсайта на Министерството на правосъдието (звено за международната семейна медиация): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Последна актуализация: 25/05/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.