Семейна медиация

Германия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Кратко въведение в семейната медиация в Германия

Извлечение от брошурата „Брачно законодателство“ (Eherecht), публикувана от Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), стр. 73:

„6.2.5 Семейна медиация

Двойките, които са в процес на раздяла или развод, често искат да уредят семейните си отношения по взаимно съгласие. В такива случаи медиацията е отлична алтернатива на съдебното производство.

Правната уредба на медиацията е създадена със Закона за медиацията (Mediationsgesetz), който влезе в сила на 26 юли 2012 г.

Медиацията помага на страните да намерят решение по взаимно съгласие на техния спор с помощта на безпристрастно лице (медиатор). Участниците са отговорни за разрешаването на спора, като медиаторът няма правомощия да взема решения.

Това означава, че за разлика от съдебното дело могат да бъдат определени действителните интереси и нужди на участващите лица и да бъдат използвани като основа за решение, което е съобразено с конкретния спор. В съдебните решенията е по-малко вероятно да бъдат взети предвид интересите на участниците. Ето защо решенията чрез медиация се приемат по-добре от участниците и обикновено са по-ефективни в дългосрочен план. Медиацията може да доведе до изготвянето на договорни споразумения, свързани например с издръжка, имущество, собственост, родителска отговорност или право на лични отношения с децата.

Като част от бракоразводното производство съдът може да разпореди съпрузите, заедно или поотделно, да посетят безплатна информационна сесия за медиацията или да участват в друга форма на извънсъдебно уреждане на висящи акцесорни въпроси [1] с помощта на лице или орган, определен от съда, и да представят удостоверение, потвърждаващо тяхното участие (член 135 от Закона за производството по семейни спорове и охранителните производства — Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Това разпореждане не може да бъде принудително изпълнено. При вземането на решение за разпределянето на разноските обаче, съдът може да вземе предвид неспазването му (член 150, алинея 4 от Закона за производството по семейни спорове и охранителните производства).“

Същото се прилага за въпросите, свързани с произхода, съгласно член 156, алинея 1, изречения 3 и 5 и член 81, алинея 2, точка 5 от Закона за производството по семейни спорове и охранителните производства. В такива случаи съдът може да разпореди родителите да посетят информационна сесия за медиацията или да участват в друга форма на извънсъдебно уреждане на спорове. Това разпореждане не може да бъде принудително изпълнено, но при вземането на решение за разпределянето на процесуалните разноски съдът може да вземе предвид неспазването му.

Връзки към германски уебсайтове, където можете да намерите медиатори по семейноправни въпроси

- Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berlin, Germany (международна медиация при семейни спорове и отвличане на деца)

http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berlin, Germany (медиация при трансгранични случаи, свързани с деца)

http://www.zank.de/

Връзки към германски уебсайтове, където можете да намерите информация за семейната медиация или за медиацията като цяло

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. (асоциация за медиация) 30 K, 13509 Berlin

http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berlin (временна асоциация за семейна медиация)

http://www.bafm-mediation.de/

Връзки към германското законодателство в областта на семейната медиация

- Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

http://www.bmjv.de/

- Закон за насърчаване на медиацията и други начини за извънсъдебно решаване на спорове (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl. (Bundesgesetzblatt, Федерален държавен вестник), 2012 г. част I, бр. 35 от 25 юли 2012 г.)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_außergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html


[1] Акцесорни въпроси са например споровете, отнасящи се до режима на брачно-имуществени отношения, паричното изравняване между пенсионните права на разведените съпрузи, плащането на издръжка, семейното жилище и разходите за домакинството.

Последна актуализация: 15/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.