Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Семейна медиация

Италия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Семейната медиация е процес, който може да бъде използван доброволно от съпрузи или партньори, преминаващи през трудности, за разрешаване на техен спор с помощта на един или няколко медиатори. Задачата на медиаторите е да улеснят общуването и да помогнат на страните да се справят както с емоционалните, така и с материалните аспекти на раздялата (делба на имуществото, плащания на издръжка, използване на семейното жилище и т.н.). Тяхна задача е също така да насърчат страните да постигнат договорености, които в най-голяма степен отговарят на потребностите на всички членове на семейството.

Като цяло медиацията е уредена със Законодателен декрет № 28 от 4 март 2010 г., с измененията му, за „Прилагане на член 60 от Закон № 69 от 18 юни 2009 г. за медиацията, целяща помирение в граждански и търговски спорове“.

В този закон е предвидена процедурата за извънсъдебно уреждане на спорове за прехвърляеми права. По някои изрично посочени въпроси медиацията е условие за допустимост на иска.

Що се отнася до семейноправните въпроси, предварителната медиация е задължителна само по спорове относно семейни споразумения (т.е. договори, чрез които предприемач прехвърля, изцяло или отчасти, своето предприятие на един или няколко низходящи).

Медиацията е доброволна по всички други семейни спорове.

В производствата за упражняване на родителските права спрямо децата обаче съдът може да отложи произнасянето на решение, така че съпрузите да се опитат с помощта на експерти да постигнат споразумение чрез медиация, особено по отношение на защитата на неимуществените и имуществените интереси на децата.

Медиацията може да бъде проведена в публични или частни субекти, вписани в регистъра на организациите за медиация (registro degli organismi di mediazione), който се води от Министерството на правосъдието.

Списъкът с организациите за медиация може да бъде намерен на следния уебсайт:

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

Адвокатите, вписани в адвокатската колегия, са медиатори по право.

В много общини услугите по семейна медиация се предлагат от центровете за семейно консултиране, социалните служби или местните здравни заведения.

Подпомаганите преговори са друга процедура, която се различава от медиацията, но която също има за цел извънсъдебното уреждане на спорове. Тя е уредена с Наредба-закон № 132 от 12 септември 2014 г., преобразувана, с измененията ѝ, в Закон № 162 от 10 ноември 2014 г.

Подпомаганите преговори представляват споразумение (известно като „споразумение за преговори“), чрез което страните се съгласяват да си „сътрудничат добросъвестно за решаването на спора по взаимно съгласие“. За да е действително, споразумението трябва да бъде сключено в писмена форма, с помощта на един или няколко адвокати, и да се отнася до прехвърляеми права.

За разлика от споразуменията, постигнати чрез медиация, споразуменията, които са плод на подпомагани преговори, съставляват изпълнително основание и позволяват конституирането на съдебно обезпечение.

Както при медиацията, преговорите може да са задължителни или доброволни.

Подпомаганите преговори по семейноправни въпроси винаги са доброволни.

Законът урежда подпомаганите преговори по въпроси, свързани с раздяла и развод, с цел уреждането по взаимно съгласие на развода или раздялата или изменението на установени преди това условия.

За страни, които нямат ненавършили пълнолетие деца (или недееспособни навършили пълнолетие деца), споразумението се изпраща на прокуратурата към компетентния съд, която, ако не установи нередности, уведомява адвокатите, че одобрява споразумението.

Ако страните имат ненавършили пълнолетие деца (или недееспособни навършили пълнолетие деца), споразумението трябва да бъде изпратено на прокуратурата към компетентния съд в срок от 10 дни, за да провери дали чрез него ще бъдат гарантирани интересите на децата. Ако оценката е положителна, прокуратурата го одобрява. Ако не, го изпраща на председателя на съда, който свиква страните в срок от 30 дни.

Постигнатото и одобрено по този начин споразумение заменя съдебните разпореждания за раздяла или развод и изменя предвидените в тях условия и поражда същите правни последиците.

След влизането в сила на Закон № 76 от 20 май 2016 г. страните могат да използват подпомаганите преговори така също в случай на прекратяване на гражданско партньорство между лица от еднакъв пол.

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.