Семейна медиация

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

За да улесни прилагането на алтернативни средства за разрешаване на спорове, Република Латвия прие Закона за медиацията (Mediācijas likums — в сила от 18 юни 2014 г.).

Моделът на медиация, препоръчван от съда в граждански производства, влезе в сила на 1 януари 2015 г. На съдиите се възлага задължението да предлагат на страните възможността за медиация с цел разрешаване на спора на различни етапи от производството (след започване на делото, при подготовката на делото за съдебен процес и на предварителното изслушване на делото, както и по време на съдебното производство до приключване на разглеждането по същество).

За да се насърчи медиацията като начин за разрешаване на спорове, бяха изпълнени няколко проекта:

1. Проект — Безплатна медиация при семейни спорове

Съветът на сертифицираните медиатори (Sertificētu mediatoru padome) продължава да изпълнява програма „Медиация при семейни спорове“ през 2023 г., чието прилагане започна на 1 януари 2017 г. По финансираната от държавния бюджет програма лицата могат да получават подкрепа от държавата, която им дава възможност да посетят пет безплатни сесии със сертифициран медиатор с цел разрешаване на несъгласия между родители, които засягат и интересите на децата, и намиране на начини за подобряване на отношенията между членовете на семейството. В рамките на проекта е предвидена държавна подкрепа за първите пет сесии по медиация (всяка по 60 минути), управлявани от сертифициран медиатор, които са безплатни за страните. Ако спорът не бъде разрешен в рамките на пет сесии, разходите за допълнителни услуги следва да се покрият от страните. За да се прецени дали дадено лице отговаря на критериите за допустимост, следва да се направи консултация със сертифициран медиатор или със Съвета на сертифицираните медиатори (Sertificētu mediatoru padome). Информацията за проекта се предоставя на засегнатите лица чрез съдилищата, но се изпраща също така и на местните органи, социалните служби, семейните съдилища и др.

За да кандидатствате за услугата за смейна медиация, следва да се свържете със сертифициран медиатор по ваш избор, който участва в програмата, или, ако не можете да постигнете съгласие по избора на медиатор, със Съвета на сертифицираните медиатори по електронната поща на адрес smp@smp.lv или като позвъните на 28050777.

Повече подробности за програмата ще намерите тук.

2. Насоки

Всеки заинтересован може да получи насоки относно медиацията и нейните приложения, като се свърже със Съвета на сертифицираните медиатори по електронната поща на адрес smp@smp.lv или на телефон + 371 28 050 777.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.