Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

За да улесни прилагането на алтернативни средства за разрешаване на спорове, Република Латвия прие Закона

за медиацията (в сила от 18 юни 2014 г.).

Моделът на медиация, препоръчван от съда в граждански производства, влезе в сила на 1 януари 2015 г. На съдиите се възлага задължението да предлагат на страните възможността за медиация с цел разрешаване на спора на различни етапи от производството (след започване на делото, при подготовката на делото за съдебен процес и на предварителното изслушване на делото, както и по време на съдебното производство до приключване на разглеждането по същество).

За да се насърчи медиацията като начин за разрешаване на спорове, бяха изпълнени няколко проекта:

1. Безплатни медиаторски консултации, известни като„маси за медиация“, предлагани в съдилищата от Съвета на сертифицираните медиатори (приложими са при семейни спорове, но не се ограничават до тях)

От 15 септември 2016 г. Министерството на правосъдието наред със Съвета на сертифицираните медиатори изпълнява пилотен проект, в който всеки, подал молба за разрешаване на граждани спор, има възможност да получи безплатна консултация от сертифициран медиатор в рамките на един час. Препоръчаните от съда безплатни консултации от сертифицирани медиатори са достъпни в няколко съдилища в Рига и навсякъде в Латвия. В рамките на проекта по време на консултацията със сертифицирания медиатор участниците по делото се уведомяват относно същността, процедурата и условията на процеса по медиация и се прави оценка на възможността за разрешаване на конкретния спор чрез медиация.

2. Проект — Безплатна медиация в семейни спорове

От 1 януари 2017 г. лицата могат да получават предоставяна от държавата подкрепа по програма в рамките на държавния бюджет — възможност да посетят пет безплатни сесии със сертифициран медиатор с цел разрешаване на несъгласия между родители, които засягат интересите на децата, и намиране на начини за подобряване на отношенията между членовете на семейството. В рамките на проекта е предвидена държавна подкрепа за първите пет сесии по медиация (всяка по 60 минути), управлявани от сертифициран медиатор, които са безплатни за страните. Ако спорът не бъде разрешен в рамките на пет сесии, разходите за допълнителни услуги следва да се покрият от страните. За оценка на дееспособността на дадено лице следва да се направи консултация със сертифициран медиатор или със Съвета на сертифицираните медиатори. на засегнатите лица се предоставя информация по проекта чрез съдилищата, като се прехвърля към общини, социални служби, семейни съдилища и др.

Проектът има за цел да бъде осигурена помощ на 300 двойки, като позволява на родителите с деца да разрешават както разглеждани в съда семейни спорове и несъгласия, така и такива, които все още не са отнесени в съда. По-специално проектът има за цел да подкрепя браковете или най-малко да разрешава спорове по начин, който позволява да се запази уважението между родителите на детето, и да гарантира, че те ще запазят способността си да комуникират помежду си впоследствие, за да решават заедно различни въпроси, свързани с ежедневните грижи, възпитанието и образованието на детето.

Списъкът със сертифицирани медиатори, участващи по проекта, е наличен на: http://sertificetimediatori.lv/

Последна актуализация: 03/12/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.