Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Латвия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

За да улесни прилагането на алтернативни средства за разрешаване на спорове, Република Латвия прие Закона за медиацията (Mediācijas likums — в сила от 18 юни 2014 г.).

Моделът на медиация, препоръчван от съда в граждански производства, влезе в сила на 1 януари 2015 г. На съдиите се възлага задължението да предлагат на страните възможността за медиация с цел разрешаване на спора на различни етапи от производството (след започване на делото, при подготовката на делото за съдебен процес и на предварителното изслушване на делото, както и по време на съдебното производство до приключване на разглеждането по същество).

За да се насърчи медиацията като начин за разрешаване на спорове, бяха изпълнени няколко проекта:

1. Проект — Безплатна медиация при семейни спорове

От 1 януари 2017 г. лицата могат да получават предоставяна от държавата подкрепа по програма в рамките на държавния бюджет — възможност да посетят пет безплатни сесии със сертифициран медиатор с цел разрешаване на несъгласия между родители, които засягат интересите на децата, и намиране на начини за подобряване на отношенията между членовете на семейството. В рамките на проекта е предвидена държавна подкрепа за първите пет сесии по медиация (всяка по 60 минути), управлявани от сертифициран медиатор, които са безплатни за страните. Ако спорът не бъде разрешен в рамките на пет сесии, разходите за допълнителни услуги следва да се покрият от страните. За да се прецени дали дадено лице отговаря на критериите за допустимост, следва да се направи консултация със сертифициран медиатор или със Съвета на сертифицираните медиатори (Sertificētu mediatoru padome). Информацията за проекта се предоставя на засегнатите лица чрез съдилищата, но се изпраща също така и на общините, социалните служби, семейните съдилища и др.

Проектът има за цел да бъде осигурена помощ на 300 двойки, като позволява на родителите с деца да разрешават както разглеждани в съда семейни спорове и несъгласия, така и такива, които все още не са отнесени в съда.  По-специално проектът има за цел да се подкрепят браковете или най-малко споровете да се разрешават по начин, който позволява да се запази уважението между родителите на детето, и да се гарантира, че те ще запазят способността си да комуникират помежду си впоследствие, за да решават заедно различни въпроси, свързани с ежедневните грижи, възпитанието и образованието на детето.

Списъкът със сертифицирани медиатори, участващи по проекта, е наличен на: https://sertificetimediatori.lv

2. Насоки

Всеки заинтересован може да получи насоки относно медиацията и нейните приложения, като се обърне към Съвета на сертифицираните медиатори на + 371 28 050 777.

Последна актуализация: 07/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.